Закон о радиочастотном ресурсе

INCLUDEPICTURE «C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Application Data\Liga70\Client\Session\TSIGN.GIF» * MERGEFORMAT d

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про радіочастотний ресурс України

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 грудня 2000 року N 2120-III, від 20 грудня 2001 року N 2905-III, від 26 грудня 2002 року N 380-IV,від 15 травня 2003 року N 762-IV,від 18 листопада 2003 року N 1280-IV, від 20 листопада 2003 року N 1294-IV, від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, від 24 червня 2004 року N 1876-IV(Законом України від 24 червня 2004 року N 1876-IV цей Закон викладено у новій редакції), від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, від 25 березня 2005 року N 2505-IV, від 15 грудня 2005 року N 3200-IV, від 20 грудня 2005 року N 3235-IV, від 12 січня 2006 року N 3317-IV, від 19 січня 2006 року N 3380-IV, від 9 лютого 2006 року N 3428-IV, від 23 лютого 2006 року N 3475-IV від 19 грудня 2006 року N 489-V, від 28 грудня 2007 року N 107-VI,(окремі положення Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008), від 3 червня 2008 року N 309-VI,від 15 січня 2009 року N 885-VI,від 18 листопада 2009 року N 1519-VI,від 1 червня 2010 року N 2299-VI, від 1 липня 2010 року N 2391-VI, від 2 грудня 2010 року N 2756-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 5 липня 2011 року N 3566-VI, від 7 липня 2011 року N 3610-VI, від 12 січня 2012 року N 4311-VI

(У тексті Закону, крім пункту 7 розділу IX «Прикінцеві положення», слова «НКРЗ» та «ДІЗ» замінено словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)

Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов’язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виділення радіочастот — надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;

випромінювальний пристрій — технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв’язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;

висновок щодо електромагнітної сумісності (далі — висновок) — технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;

дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі — дозвіл на експлуатацію) — документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;

електромагнітна сумісність — здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

конверсія радіочастотного ресурсу України — виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот;

користування радіочастотним ресурсом — діяльність, пов’язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу;

користувач радіочастотного ресурсу — юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов’язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства;

(абзац дев’ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України — документ, який засвідчує право суб’єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов;

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України — нормативно-правовий акт, яким регламентується розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і розподіл на смуги спеціального та загального користування;

План використання радіочастотного ресурсу України — нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій;

присвоєння смуг, номіналів радіочастот — реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу;

радіозавади — електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів;

радіозв’язок — електрозв’язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

радіоелектронний засіб — технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами;

радіоелектронний засіб спеціального призначення — радіоелектронний засіб, призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов’язків;

радіослужби — визначені Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку служби передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу;

радіотехнологія — сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу;

радіочастота — електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра;

радіочастотний моніторинг — збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот;

радіочастотний ресурс — частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях;

радіочастотний спектр — безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц;

розподіл смуг радіочастот — регламентування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами;

смуга радіочастот — частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Стаття 2. Мета Закону

Метою цього Закону є створення правових засад для ефективного та раціонального використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов’язань.

Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України

Законодавство про радіочастотний ресурс України складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини між органами державної влади України, фізичними та юридичними особами щодо розподілу, виділення смуг радіочастот, присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам, користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення конверсії радіочастотного ресурсу України, електромагнітної сумісності.

Розділ II. КОРИСТУВАЧІ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні.

2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов’язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов’язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту.

(частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 15.12.2005 р. N 3200-IV, від 09.02.2006 р. N 3428-IV, від 23.02.2006 р. N 3475-IV,від 15.01.2009 р. N 885-VI)

3. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться користувачі, які не внесені до переліку, визначеного частиною другою цієї статті.

4. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на такі групи:

1) суб’єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

2) суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;

3) технологічні користувачі і радіоаматори — юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Стаття 6. Права та обов’язки користувачів радіочастотного ресурсу України

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право на:

1) користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів;

2) оскарження в порядку, встановленому законодавством, рішень та дій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Генерального штабу Збройних Сил України та Українського державного центру радіочастот (далі — УДЦР);

(пункт 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

3) відшкодування збитків від неправомірних дій чи бездіяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР;

(пункт 3 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

4) інші права, передбачені законодавством України.

2. Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов’язані:

1) дотримуватися стандартів, норм і правил використання радіочастотного ресурсу України;

2) дотримуватися умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України та в дозволах на експлуатацію;

3) повідомляти національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або Генеральний штаб Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно про припинення користування радіочастотним ресурсом України;

4) надавати уповноваженим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовим особам або представникам Генерального штабу Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також пред’являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань користування радіочастотним ресурсом України;

(пункт 4 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

5) вносити платежі та збори, передбачені законом, а також у встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, порядку плату за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування.

3. Спеціальні користувачі зобов’язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов’язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.

Стаття 7. Відповідальність користувачів радіочастотного ресурсу України

1. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за користування радіочастотним ресурсом України нараховується пеня відповідно до законодавства.

2. Сплата пені не звільняє користувача радіочастотного ресурсу України від обов’язку внести збір за всю надану йому смугу (смуги) радіочастот.

3. У разі виявлення порушення умов забезпечення електромагнітної сумісності відповідних радіоелектронних засобів з вини користувача радіочастотного ресурсу України, який застосовує ці радіоелектронні засоби, усі витрати на усунення ситуації, що склалася, покладаються на цього користувача.

Розділ III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 8. Засади управління радіочастотним ресурсом України

Основними засадами управління радіочастотним ресурсом України є:

1) визначення необхідного та достатнього для потреб України радіочастотного ресурсу, його реєстрація та міжнародний захист;

2) забезпечення максимального та ефективного використання радіочастотного ресурсу України;

3) забезпечення і захист інтересів, прав і свобод громадян у процесі використання радіочастотного ресурсу України;

4) забезпечення і захист інтересів держави;

5) чітке розмежування радіочастотного ресурсу України для потреб спеціальних та загальних користувачів.

Стаття 9. Органи державного управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Державне управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюють:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку (далі — ЦОВЗ).

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Кабінет Міністрів України:

1) затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот і План використання радіочастотного ресурсу України;

2) координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо управління і користування радіочастотним ресурсом України;

3) забезпечує здійснення конверсії радіочастотного ресурсу України в обсягах та в терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України;

4) пункт 4 статті 10 виключено

(згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

5) встановлює розміри плати за видачу, переоформлення, продовження терміну, видачу дубліката ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку:

1) координує реалізацію державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2) визначає за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, відповідно до норм міжнародного права здійснює заходи щодо його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

3) бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

4) розробляє на підставі пропозицій і за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих осіб Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає ці документи на затвердження Кабінету Міністрів України;

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України;

6) розробляє проекти законів, інших нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

7) розробляє та затверджує інші нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції, щодо користування радіочастотним ресурсом України;

8) організовує проведення досліджень та розробку рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

9) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт;

10) здійснює обов’язки Адміністрації зв’язку України з питань виконання функцій України як держави — члена Міжнародного союзу електрозв’язку, несе відповідальність за виконання зобов’язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв’язку і зобов’язань за адміністративними регламентами, а також з питань взаємодії і співробітництва з органами, які виконують функції адміністрацій зв’язку іноземних держав;

11) представляє інтереси України в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом;

12) бере участь у розробці проектів міжнародних договорів України, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Розділ IVДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

(назва розділу IV у редакції Закону України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Стаття 12. Орган державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

(назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

1. Користування радіочастотним ресурсом України підлягає державному регулюванню.

2. Органом державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яка утворюється відповідно до Закону України «Про телекомунікації».

(частина друга статті 12 у редакції Закону України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Стаття 13. Засади державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

(назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

1. Основними засадами державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є:

(абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

1) забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України в інтересах усіх категорій користувачів;

2) забезпечення рівних умов отримання радіочастотного ресурсу України на прозорих і недискримінаційних засадах;

3) забезпечення і захист інтересів держави;

4) нормативно-правове регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

5) прозорість, підзвітність регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

6) заохочення конкуренції в інтересах суспільства за умови ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

7) забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Стаття 14. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, здійснює свої повноваження у смугах радіочастот загального користування.

2. Повноваженнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є:

1) ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону;

2) розробка та затвердження нормативно-правових актів (правил, положень, норм) щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

21) контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

(частину другу статті 14 доповнено пунктом 21 згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

22) здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

(частину другу статті 14 доповнено пунктом 22 згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

3) подання пропозицій ЦОВЗ та участь у розробці Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

4) погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

5) розробка та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 

(пункт 5 частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

6) встановлення розмірів плати за видачу УДЦР документів дозвільного характеру — висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону і на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

(пункт 6 частини другої статті 14 у редакції Закону України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

7) встановлення тарифів на роботи (послуги) УДЦР;

8) координація та контроль за здійсненням державного нагляду щодо користування радіочастотним ресурсом України;

9) контроль за здійсненням радіочастотного моніторингу;

10) встановлення порядку реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядку ввезення їх із-за кордону;

11) здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону;

12) здійснення контролю за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України;

13) забезпечення за участю ЦОВЗ проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

14) забезпечення разом із ЦОВЗ та Генеральним штабом Збройних Сил України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

15) застосування санкцій, у тому числі штрафних, у порядку, передбаченому законом;

16) участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів;

17) подання пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України в частині фінансування заходів щодо забезпечення міжнародно-правового захисту інтересів України, проведення конверсії радіочастотного ресурсу України, здійснення ефективного розподілу радіочастотного ресурсу України, виділення і присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;

18) здійснення аналізу виконання законів, інших нормативних актів та регламентуючих документів, що стосуються користування радіочастотним ресурсом України;

19) узгодження тематичних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу;

20) забезпечення міжнародної координації та міжнародного захисту частотних присвоєнь України, участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та в інших міжнародних організаціях з питань, що належать до компетенції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, організація в установленому порядку реалізації їх рішень, участь у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України;

21) управління та контроль за діяльністю УДЦР відповідно до вимог цього Закону;

(пункт 21 частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

22) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

Стаття 15. Виключена

(стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI, виключена згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Стаття 16. Державне підприємство «Український державний центр радіочастот»

1. Державне госпрозрахункове підприємство «Український державний центр радіочастот» утворюється відповідно до закону. УДЦР відноситься до сфери управління національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

3. УДЦР здійснює такі види діяльності:

1) присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію;

(пункт 1 частини третьої статті 16 у редакції Закону України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот;

3) проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;

4) здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;

5) здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад;

6) підготовка висновків для прийняття національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідних рішень щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

7) підготовка висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;

(пункт 7 частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

8) видача дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

(пункт 8 частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

9) інші види діяльності, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України і передбачені статутом УДЦР.

4. УДЦР на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України на їх замовлення виконує роботи (надає послуги), а за рахунок коштів Державного бюджету України — роботи, пов’язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіозавад у смугах частот загального користування за заявою спеціальних користувачів. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у встановленому порядку.

(частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Докладна інформація про перелік робіт та послуг, що виконуються УДЦР, а також тарифи на ці роботи та послуги публікуються в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та розміщуються на її веб-сайті.

6. УДЦР за дорученням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України.

(частина шоста статті 16 у редакції Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

7. За дорученням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, УДЦР здійснює міжнародний захист, координацію радіочастот, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку.

Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України поширюються на смуги частот спеціального користування.

2. Генеральний штаб Збройних Сил України:

1) бере участь у розробці Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;

2) погоджує проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

3) забезпечує присвоєння радіочастот та позивних сигналів у смугах радіочастот спеціального користування;

4) організовує виконання заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

5) видає спеціальним користувачам дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

6) здійснює заходи щодо забезпечення електромагнітної сумісності;

7) здійснює державний нагляд та радіочастотний моніторинг щодо користування радіочастотним ресурсом України у смугах частот спеціального користування;

8) веде реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування та здійснює облік присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування з метою відпрацювання мобілізаційних планів;

9) бере участь у заходах міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу України в частині смуг радіочастот спеціального користування;

10) розробляє та затверджує нормативно-правові акти (правила, положення, норми) щодо користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот спеціального користування;

11) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо радіочастотного ресурсу України в частині спеціальних користувачів;

12) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу в частині спеціальних користувачів;

13) розробляє та подає в разі необхідності до Кабінету Міністрів України, ЦОВЗ та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, пропозиції щодо використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного та воєнного стану;

14) координує діяльність радіочастотних органів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.

Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України

1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України — комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства. Порядок здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Метою державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України є забезпечення дотримання користувачами радіочастотного ресурсу України встановленого порядку користування радіочастотним ресурсом України, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів будь-якого призначення та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України.

3. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюють національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та Генеральний штаб Збройних Сил України в межах компетенції та в порядку, визначених законодавством.

(частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

4. При здійсненні державного нагляду уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи та Генерального штабу Збройних Сил України мають право:

(абзац перший частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно з метою перевірки додержання законодавства про радіочастотний ресурс України, зокрема використання розташованих у них радіоелектронних засобів, а також у разі, якщо зазначені засоби та/або високочастотні пристрої, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади;

(пункт 1 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

2) перевіряти дотримання вимог законодавства щодо користування радіочастотним ресурсом України юридичними особами, їх відокремленими підрозділами та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

(пункт 2 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

3) у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України;

(пункт 3 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

4) складати в установленому законом порядку протоколи про вчинення адміністративного правопорушення щодо користування радіочастотним ресурсом України;

5) у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 5 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

6) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 6 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

7) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 7 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 8 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI,пункт 8 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

9) інші права, визначені законодавством.

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 9 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

5. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.

(статтю 18 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

6. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

(статтю 18 доповнено частиною шостою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

7. Позапланові перевірки проводяться за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

(абзац перший частини сьомої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.

(статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

8. За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, уповноважені нею посадові особи проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI,частина восьма статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

9. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається користувачу радіочастотного ресурсу, який перевірявся, другий зберігається в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

(статтю 18 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов’язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх усунення.

(статтю 18 доповнено частиною десятою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

Стаття 19. Радіочастотний моніторинг

1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України.

2. Радіочастотний моніторинг здійснюється УДЦР та Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот загального та спеціального користування відповідно.

3. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України формують бази даних присвоєнь радіочастот в Україні, які використовуються для здійснення розподілу радіочастот, нагляду за їх використанням, забезпечення конверсії смуг радіочастот.

4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального та спеціального користування здійснюється за рахунок користувачів радіочастотного ресурсу.

(частина четверта статті 19 у редакції Закону України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

(дію частини четвертої статті 19 зупинено на 2007 рік (щодо оплати радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування за рахунок коштів Державного бюджету України) згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V, на 2008 рік — згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зупинення дії частини четвертої статті 19 на 2008 рік, передбачене пунктом 12 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

(частина четверта статті 19 у редакції Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

5. УДЦР подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за наслідками проведення радіочастотного моніторингу відповідні пропозиції стосовно ефективності використання розподілених смуг радіочастот і внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України.

Стаття 20. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України

1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.

2. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України розробляється ЦОВЗ на основі Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, на підставі пропозицій і за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади. ЦОВЗ подає зазначену Таблицю на затвердження Кабінету Міністрів України після її погодження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі положення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду питання про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України на засідання Кабінету Міністрів України обов’язково запрошуються члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та представники Генерального штабу Збройних Сил України.

3. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України визначає:

1) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку;

2) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні;

3) розподіл смуг радіочастот на смуги спеціального та загального користування.

4. Зміни до Національної таблиці розподілу радіочастот України вносяться в порядку, визначеному цим Законом для її розробки та затвердження.

5. ЦОВЗ, з урахуванням інтересів України, організовує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв’язку та ЄС.

6. ЦОВЗ публікує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та на її веб-сайті.

Стаття 21. План використання радіочастотного ресурсу України

1. Радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, інтересам України у сфері використання радіочастотного ресурсу України, її обороноздатності і безпеки, враховувати рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку, Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), інших міжнародних організацій, членом яких є або має намір стати Україна, і передбачати виділення радіочастот визначеним радіотехнологіям.

3. План використання радіочастотного ресурсу України визначає:

1) перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни припинення їх розвитку та використання;

2) перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій із визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни їх впровадження.

4. План використання радіочастотного ресурсу України є постійно діючим нормативно-правовим актом, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ЦОВЗ.

5. План використання радіочастотного ресурсу України розробляється ЦОВЗ згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України на підставі пропозицій і за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади, а також громадських організацій — користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб’єктів підприємницької діяльності. ЦОВЗ подає зазначений План на затвердження Кабінету Міністрів України після його погодження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі положення цього Плану погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду питання про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України на засідання Кабінету Міністрів України обов’язково запрошуються члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та представник Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Перегляд Плану використання радіочастотного ресурсу України здійснюється не рідше одного разу на рік. Зміни до Плану вносяться за необхідністю в порядку, визначеному цим Законом для розробки та затвердження Плану.

7. ЦОВЗ розглядає пропозиції про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України та вносить їх із своїми висновками до Кабінету Міністрів України протягом одного місяця від дня надходження пропозицій.

8. Кабінет Міністрів України розглядає внесені ЦОВЗ пропозиції про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України протягом місяця від дати їх подання.

9. Порядок та терміни розробки Плану використання радіочастотного ресурсу України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону.

10. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати інтересам України щодо обороноздатності і безпеки держави, розвитку ринку телекомунікацій, телерадіопростору, впровадження прогресивних радіотехнологій і враховувати рекомендації Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та директиви ЄС.

11. Контроль за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України покладається на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Стаття 22. Конверсія радіочастотного ресурсу України

1. Конверсія радіочастотного ресурсу України передбачає комплекс заходів, у результаті виконання яких відбувається вивільнення частини радіочастотного ресурсу України (радіочастот та/або смуг радіочастот) для подальшого її використання користувачами інших категорій та/або впровадження інших стандартів і технологій.

2. Конверсія радіочастотного ресурсу України здійснюється на виконання та відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, а також згідно із стратегічними завданнями держави щодо впровадження сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.

3. Кабінет Міністрів України координує проведення робіт з конверсії радіочастотного ресурсу України та несе відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.

4. Генеральний штаб Збройних Сил України, ЦОВЗ та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування та несуть відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.

5. Конверсія радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот спеціального користування здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України може залучати додаткові позабюджетні кошти.

(дію останнього речення частини п’ятої статті 22 зупинено на 2005 рік згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

(частина п’ята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

6. ЦОВЗ та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот загального користування.

7. Вивільнені в результаті конверсії радіочастоти та/або смуги радіочастот використовуються відповідно до цього Закону.

Стаття 23. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. УДЦР здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот загального користування. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот спеціального користування.

3. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які заявляються, з діючими та вже заявленими радіоелектронними засобами різних категорій користувачів.

4. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радіочастот і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Реєстр присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот) щоквартально публікується в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

5. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот спеціального користування реєструються Генеральним штабом Збройних Сил України.

6. Генеральний штаб Збройних Сил України і УДЦР щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).

7. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) можуть бути анульовані на підставі анулювання відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв згідно з цим Законом.

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:

1) надає пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України та бере участь у розробці цих документів з урахуванням потреб телерадіомовлення;

2) погоджує проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

(пункт 2 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

3) визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для каналів мовлення, мереж мовлення;

(пункт 3 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

(пункт 4 статті 24 у редакції Закону України від 12.01.2012 р. N 4311-VI)

Розділ V. РАДІОЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 25. Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

1. Умовами застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є:

1) включення конкретного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України;

2) документальне підтвердження їх відповідності стандартам (сертифікат відповідності).

2. Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності» акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, веде національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і не рідше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

4. Застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не внесених до цього реєстру, погоджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

5. Зміни до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, можуть вноситися на підставі заяви юридичних та фізичних осіб, форма якої встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 60 діб від дати надходження заяви щодо внесення до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, приймає рішення щодо внесення до нього заявлених радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв або про відмову в цьому. У разі прийняття позитивного рішення заявлені радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої у зазначений термін повинні бути внесені до реєстру. Інформація про позитивне рішення повинна бути оприлюднена на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом трьох діб.

7. Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, веде Генеральний штаб Збройних Сил України.

Стаття 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів:

1) застосування радіоелектронних засобів для впровадження радіотехнологій відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України;

2) забезпечення електромагнітної сумісності;

3) пріоритетності застосування новітніх вітчизняних, європейських та світових типів радіоелектронних засобів для перспективних радіотехнологій.

2. Рішення щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України приймає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, па підставі розгляду заяви щодо застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Заявником може бути суб’єкт господарювання, який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв для застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.

4. Для отримання рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України заявник подає такі документи:

1) заяву щодо визначення можливості застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою;

2) картку тактико-технічних даних радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв установленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, форми;

3) пояснювальну записку встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, форми;

4) дані про термін початку виробництва, реалізації типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що заявляється;

5) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, яка необхідна для підготовки рішення про визнання можливості застосування — на вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

5. Заява залишається без розгляду, якщо:

1) документи подані з порушенням вимог частини четвертої цієї статті;

2) радіотехнологія, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, не визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України;

3) термін застосування радіотехнології, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України закінчується менше ніж за рік.

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, після реєстрації і розгляду заяви в десятиденний термін від дня реєстрації надсилає до УДЦР документи, подані заявником, для проведення технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

7. УДЦР у місячний термін від дня отримання від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, документів здійснює технічну експертизу і подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідні обґрунтовані висновки про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України.

8. Якщо надану технічну інформацію УДЦР вважає недостатньою для проведення технічної експертизи і для підготовки висновків про можливість застосування, то він звертається до заявника щодо надання додаткової технічної інформації, про що повідомляє листом національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін проведення УДЦР технічної експертизи в такому разі продовжується на час отримання необхідної інформації.

9. У місячний термін від дати отримання від УДЦР результатів технічної експертизи національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України. У триденний термін після його прийняття рішення направляється заявнику.

10. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України публікує його на своєму веб-сайті.

11. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, веде реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування і не рідше ніж два рази на рік публікує його в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

12. Внесення до реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання дозволів на їх ввезення в Україну з-за кордону.

(частина дванадцята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

13. Порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах частот загального користування, визначає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, а у смугах частот спеціального користування — Генеральний штаб Збройних Сил України.

Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Метою стандартизації у сфері користування радіочастотним ресурсом України є створення єдиної системи державних стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися в Україні, а також гармонізація цих вимог з вимогами міжнародних нормативних документів.

2. Вимоги державних стандартів, інших нормативних документів щодо радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися в Україні, є обов’язковими для всіх виробників і постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, науково-дослідних, проектних організацій, а також для користувачів радіочастотного ресурсу України.

3. Державні стандарти розробляються та затверджуються відповідно до законодавства України про стандартизацію з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій міжнародних організацій.

4. Стандарти, норми і правила, порядок проведення випробувань та/або досліджень у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які розробляються та/або встановлюються ЦОВЗ, підлягають опублікуванню і є обов’язковими для виконання на території України.

Стаття 28. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдності й необхідної точності вимірювань відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2. Нормативною основою метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України є державні стандарти, інші нормативні документи державної системи забезпечення єдності вимірювань, а також галузеві нормативні документи.

3. Вимоги метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України є обов’язковими для виконання користувачами радіочастотного ресурсу України, виробниками і постачальниками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, іншими установами та організаціями, які проводять випробування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

1. Ввезення з-за кордону та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються УДЦР на платній основі у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

(частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 01.07.2010 р. N 2391-VI, від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

2. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

(частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

3. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам.

4. Суб’єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, подає до УДЦР заяву за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою та документи, перелік яких визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

(абзац перший частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам та бути промаркованими обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом.

(частину четверту статті 29 доповнено новим абзацом другим згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України.

(частину четверту статті 29 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI,у зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим)

Заява та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.

УДЦР приймає рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, про що інформує суб’єкта господарювання у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня реєстрації його заяви про видачу дозволу.

(абзац п’ятий частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв видається УДЦР не пізніше ніж через п’ять робочих днів після надання суб’єктом господарювання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу.

(абзац шостий частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

Строк дії дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв становить чотири місяці. За окремою заявою суб’єкта господарювання такий строк продовжується на два місяці.

УДЦР приймає рішення про відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у разі їх невідповідності визначеним цим Законом умовам застосування на території України.

(абзац восьмий частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

(статтю 29 доповнено новою частиною четвертою згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Анулювання дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється УДЦР на підставі:

(абзац перший частини п’ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

1) складеного уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовою особою акта про повторне невиконання суб’єктом господарювання розпорядження або припису такої уповноваженої особи;

(пункт 1 частини п’ятої статті 29 у редакції Закону України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

2) складеного уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовою особою акта про повторну відмову суб’єкта господарювання в допуску такої уповноваженої особи для проведення перевірки чи про вчинення інших перешкод, які не дають змоги проводити перевірку в повному обсязі;

(пункт 2 частини п’ятої статті 29 у редакції Закону України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

3) матеріалів, в яких уповноваженими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовими особами зафіксовано факт виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання дозволу;

(пункт 3 частини п’ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

4) заяви суб’єкта господарювання про анулювання дозволу;

5) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця;

6) документів, що підтверджують проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу протягом 20 робочих днів з дня надходження документів, передбачених пунктами 1 — 6 цієї частини, яке протягом трьох робочих днів з дня його прийняття вручається або надсилається рекомендованим листом суб’єкту господарювання із зазначенням підстав.

Зазначене рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

(статтю 29 доповнено новою частиною п’ятою згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI, у зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами шостою і сьомою)

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.

7. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Розділ VI. КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

1. Основними принципами користування радіочастотним ресурсом України є:

1) зближення розподілу смуг, номіналів радіочастот і умов користування ними в Україні з міжнародним розподілом смуг, номіналів радіочастот;

2) відкритість, об’єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур планування, виділення і розподілу радіочастотного ресурсу України;

3) заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України;

4) забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;

2) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;

(пункт 2 частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

3) дозволів на експлуатацію — спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.

3. У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах відповідно до вимог закону.

(частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV, у редакції Закону України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

4. Порядок проведення конкурсів або тендерів установлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з дотриманням таких умов:

1) оголошення про проведення конкурсів або тендерів на отримання радіочастотного ресурсу України надається не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня їх проведення і підлягає обов’язковій публікації в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і на її веб-сайті;

2) для участі в конкурсі або тендері на отримання радіочастотного ресурсу України суб’єкти господарювання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення подають до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомлення про намір взяти участь у конкурсі або тендері, а також документи, передбачені порядком їх проведення;

3) рішення про результати конкурсу або тендера оформлюється протоколом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не пізніше ніж через п’ять робочих днів від дати їх проведення і публікується в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і на її веб-сайті.

5. Повідомлення про прийняте рішення за результатами конкурсу або тендера надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення.

6. Рішення про результати конкурсу або тендера може бути оскаржено в судовому порядку.

7. Користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами у смугах радіочастот спеціального користування не допускається.

8. Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у відповідному переліку, здійснюються на бездозвільній та безоплатній основі.

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, суб’єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

2. Частину другу статті 31 виключено

(згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом, може в порядку, передбаченому цим Законом, претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот.

(частина третя статті 31 у редакції Закону України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

4. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, але не може бути меншим п’яти років. У разі якщо на день видачі ліцензії Планом використання радіочастотного ресурсу України встановлений строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менше п’яти років, строк дії ліцензії не може бути більшим за строк, зазначений у Плані використання радіочастотного ресурсу України.

(частина четверта статті 31 у редакції Закону України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

5. Користування радіочастотним ресурсом України, телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

(частина п’ята статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

1. Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

2. Частину другу статті 32 виключено

(згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

3. Заява повинна містити відомості про смуги радіочастот, необхідні для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також про терміни початку та повного освоєння замовлених смуг радіочастот.

4. До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

(пункт 1 частини четвертої статті 32 у редакції Закону України від 07.04.2011 р. N 3205-VI)

2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою;

5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України.

5. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забороняється вимагати від заявників інші документи, не передбачені цим Законом.

6. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

7. Заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті.

(пункт 2 частини сьомої статті 32 у редакції Закону України від 19.01.2006 р. N 3380-IV)

8. У разі якщо заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишена без розгляду, заявник інформується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами.

11. Копія рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

(частина одинадцята статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

12. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію.

13. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, публікує реєстр виданих ліцензій та інформацію щодо процедур видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.

Стаття 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, який було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

3. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, скасовує рішення про видачу ліцензії або приймає рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

4. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються на бланках, зразки яких затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і є захищеними документами суворої звітності.

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР;

3) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом;

5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у разі визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами), крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону;

6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах, крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону.

(частина п’ята статті 33 у редакції Закону України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

6. У ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України зазначаються смуги радіочастот для здійснення операторської діяльності, перелік регіонів, де передбачається користування радіочастотним ресурсом України, терміни початку і освоєння радіочастотного ресурсу України та вид радіотехнології, який буде застосовуватися.

7. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, які видаються на конкурсних або тендерних засадах на один і той же вид радіотехнології, повинні містити однакові умови щодо смуг радіочастот, термінів їх освоєння тощо.

8. Інформація про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України публікується в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та на її веб-сайті.

9. Користувач радіочастотного ресурсу України не може передавати права на користування радіочастотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

Стаття 34. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;

3) реорганізація юридичної особи — суб’єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу отримані ліцензії можуть бути переоформлені на суб’єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб’єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації. При цьому загальна смуга радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону повинна відповідати смузі радіочастот ліцензії, що переоформлялася;

(пункт 3 частини першої статті 34 у редакції Закону України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

4) заява суб’єкта господарювання про зменшення смуги радіочастот;

5) заява суб’єкта господарювання про зменшення кількості регіонів, у яких він користується визначеним радіочастотним ресурсом України;

6) спільна заява суб’єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях, з метою оптимізації його використання. При цьому загальна ширина смуг радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону не повинна перевищувати загальну ширину смуги радіочастот ліцензій, що переоформлялися.

(частину першу статті 34 доповнено пунктом 6 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі переоформлення ліцензій з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, до заяви про переоформлення ліцензії також додаються документи, визначені частиною четвертою статті 32 цього Закону.

(частину другу статті 34 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

У разі якщо користування радіочастотним ресурсом суб’єктами господарювання, утвореними внаслідок поділу або виділу, здійснюється для забезпечення діяльності, яка підлягає ліцензуванню згідно із Законом України «Про телекомунікації», то разом із заявою на переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України подається заява про видачу ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви розглядаються одночасно.

(частину другу статті 34 доповнено абзацом третім згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовляє в переоформленні ліцензії в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. Термін видачі переоформленої ліцензії на підставах пунктів 1 і 2 частини першої цієї статті становить 10 робочих днів від дати реєстрації заяви і 60 робочих днів, якщо переоформлення відбувається на підставах пунктів 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.

(частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

У разі реорганізації суб’єкта господарювання шляхом поділу або виділу рішення про переоформлення ліцензії приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з урахуванням стану надання телекомунікаційних послуг, розвитку конкуренції та забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

(частину третю статті 34 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

4. У разі переоформлення ліцензії національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

5. Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

6. Суб’єкт господарювання, який подав до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, заяву про переоформлення ліцензії на підставах пунктів 1, 2, 3 і 6 частини першої цієї статті та відповідні документи, може користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі довідки національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про прийняття цієї заяви до моменту видачі переоформленої на новому бланку ліцензії або прийняття рішення про відмову в переоформленні ліцензії.

(частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

7. Не переоформлена в установлений термін ліцензія у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини першої цієї статті, є недійсною.

(частина сьома статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

8. Не підлягає переоформленню ліцензія у випадках, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону.

Стаття 35. Видача дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:

1) втрата ліцензії;

2) пошкодження бланка ліцензії.

2. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії користувач радіочастотного ресурсу України зобов’язаний звернутися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із заявою про видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, подається пошкоджений бланк ліцензії.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, зобов’язана протягом п’яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченої або пошкодженої ліцензії за умови надання документів, що підтверджують плату за видачу дубліката.

4. Термін дії дубліката ліцензії відповідає терміну дії втраченої або пошкодженої ліцензії.

5. У разі видачі дубліката ліцензії національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, і вносить відповідні зміни до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

6. Користувач радіочастотного ресурсу України, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії, може здійснювати свою діяльність до отримання дубліката ліцензії на підставі відповідної довідки національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Стаття 36. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України

1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік обов’язкових для виконання вимог.

2. Ліцензійні умови встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Ліцензійні умови повинні обов’язково містити умови щодо:

1) визначення смуг, номіналів радіочастот;

2) визначення регіону, в якому дозволяється користування радіочастотним ресурсом України;

3) визначення радіотехнології;

4) термінів початку використання та повного освоєння визначеного радіочастотного ресурсу.

3. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Стаття 37. Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу України має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну дії ліцензії звернутися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із заявою встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, форми.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не має права відмовити в продовженні терміну дії ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежали від користувача. Винятком є випадки, коли у смугах частот для радіотехнологій, зазначених у ліцензії, Планом використання радіочастотного ресурсу України не передбачено подальше використання зазначених радіотехнологій.

3. Рішення про продовження терміну дії ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви із зазначенням підстав відмови.

4. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про продовження терміну дії ліцензії оформляється на бланку ліцензії.

5. Продовження строку дії ліцензії, яка була отримана на конкурсних або тендерних засадах, здійснюється без їх проведення.

6. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України оскаржує рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про відмову в продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в судовому порядку до закінчення строку її дії, виконання цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.

Стаття 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:

1) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання ліцензії;

2) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

3) акт про встановлення факту передачі іншій юридичній або фізичній особі права на користування радіочастотним ресурсом України;

4) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України розпорядження про усунення порушень умов ліцензії;

5) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу України у допуску уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі;

(пункт 5 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

6) акт про повторне порушення користувачем умов ліцензії протягом року;

7) рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання — користувача радіочастотного ресурсу України;

8) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб’єкта господарювання.

2. Ліцензія анулюється у разі, якщо користувач з власної вини:

1) не розпочав користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, у визначені в ліцензії терміни;

2) припинив користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, на термін більше ніж на один рік;

3) не в повному обсязі використовує радіочастотний ресурс, визначений в ліцензії, у визначені ліцензією терміни. У цьому випадку ліцензія може бути переоформлена на смугу частот, яка фактично використовується.

3. У разі анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України плата, внесена за цю ліцензію, не повертається.

4. Розгляд питань про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі права на користування радіочастотним ресурсом України іншій особі, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень умов ліцензії, акта про повторну відмову ліцензіата в допуску уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають можливості проводити перевірку в повному обсязі, здійснюється з обов’язковим попереднім запрошенням ліцензіата або його представників.

(частина четверта статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має прийняти рішення про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України протягом 20 робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії. Дане рішення вручається або надсилається рекомендованим листом ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

6. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, це рішення про анулювання ліцензії підлягає виконанню через три місяці після набрання ним чинності. У випадках, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, ліцензія анулюється від дня прийняття відповідного рішення.

7. Рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.

8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання ним чинності.

9. Рішення про анулювання ліцензії публікується в черговому офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та у десятиденний термін після набрання ним чинності — на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Стаття 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

1. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності в тій радіотехнології, яка застосовується користувачем, він звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, розглядає заяву на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот і приймає відповідне рішення протягом 60 календарних днів від дня надходження заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення подовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами.

3. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

4. За результатами розгляду заяви на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, може прийняти рішення про видачу ліцензії, відмову у видачі ліцензії або проведення конкурсу чи тендера на отримання додаткової смуги радіочастот. Повідомлення про рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, надсилається (видається) заявнику протягом трьох робочих днів від дня його прийняття. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про відмову у видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку.

(частина четверта статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Додаткова смуга радіочастот може надаватися на умовах конкурсу або тендера тільки у випадку обмеженого радіочастотного ресурсу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, оголошує конкурс або тендер на отримання додаткової смуги радіочастот, якщо обсяги радіочастотного спектра, замовлені претендентами на отримання радіочастотного ресурсу України, перевищують обсяги спектра, який підлягає розподілу.

Стаття 40. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата — користувача радіочастотного ресурсу України

1. Держава сприяє впровадженню нових радіотехнологій у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

2. Користувач радіочастотного ресурсу України, який відповідно до закону здійснює операторську діяльність у певній смузі радіочастот та має наміри впровадити нову радіотехнологію в цій смузі радіочастот до закінчення терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із відповідною заявою. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Заява користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології розглядається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 60 календарних днів від дати реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами. За результатами розгляду національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, або про відмову в її достроковому впровадженні.

4. У разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, зобов’язана, за потреби, внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проект змін Плану використання радіочастотного ресурсу України. У разі затвердження змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, зобов’язана видати заявнику нову ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України в межах смуги радіочастот, яку використовує заявник. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, також зобов’язана видати зазначену ліцензію в разі, якщо впровадження нової радіотехнології не потребує внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

(частина четверта статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

5. Термін дії нової ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і не може бути меншим ніж термін дії відповідних попередніх ліцензій.

(частина п’ята статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2011 р. N 3566-VI)

6. Копія рішення про надання згоди на дострокову зміну радіотехнології або про відмову в наданні такої згоди надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

7. У рішенні про відмову в наданні згоди на впровадження нової радіотехнології зазначаються підстави відмови.

8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, може відмовити заявнику у разі, якщо:

1) заявник не виконав умови чинної ліцензії;

2) заявник не підтвердив фінансову та технічну спроможність щодо впровадження нової радіотехнології.

9. Після усунення обставин, що стали підставою для відмови, заявник може повторно звернутися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

10. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про відмову у впровадженні нової радіотехнології може бути оскаржено в судовому порядку.

11. Порядок плати за отримання та видачу ліцензії при достроковому впровадженні нових радіотехнологій збігається з відповідним порядком для видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

1. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот загального користування надається УДЦР на платній основі у порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот спеціального користування надає Генеральний штаб Збройних Сил України. Затверджені ЦОВЗ методики розрахунків електромагнітної сумісності є обов’язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.

(частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

2. Висновок дає право на встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв з визначеними умовами.

3. Суб’єкт господарювання, який має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, особисто або через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою про видачу висновку за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

4. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

5. До заяви про видачу висновку заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а для радіоаматорів та інших фізичних осіб — ксерокопію документа, що засвідчує особу;

(пункт 1 частини п’ятої статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. N 3205-VI)

2) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України — у разі, якщо її наявність передбачена законодавством;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться, за наявності, дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

4) схему організації радіозв’язку, що планується;

5) копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів.

6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

(частина шоста статті 41 у редакції Закону України від 12.01.2012 р. N 4311-VI)

7. Заява про надання висновку залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) подано не всі документи, передбачені цією статтею;

3) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

4) радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, не входять до реєстру радіоелектронних засобів, дозволених до використання в Україні;

5) на радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про підтвердження відповідності;

6) у Плані використання радіочастотного ресурсу України у зазначеній смузі радіочастот не визначена заявлена радіотехнологія.

8. У разі залишення заяви про надання висновку без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

10. Термін надання заявнику висновку не повинен перевищувати 30 діб від дати реєстрації заяви без урахування термінів погодження та міжнародної координації заявлених частотних присвоєнь. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб. У разі необхідності міжнародної координації термін надання висновку продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами.

11. У разі якщо за результатами розгляду відповідної заяви електромагнітну сумісність забезпечити неможливо, УДЦР надає заявникові письмове обґрунтування відмови.

12. Відмова в наданні висновку надається в разі:

1) негативних результатів міжнародної координації;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності на заявлених радіочастотах з діючими або запланованими радіоелектронними засобами.

13. УДЦР має право на отримання від заявника додаткової інформації з питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді заяви, з продовженням терміну підготовки висновку за згодою заявника.

14. Термін дії висновку становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.

15. Висновки видаються на бланках, зразки яких затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і які є захищеними документами суворої звітності.

16. Висновок надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій стаціонарного розташування.

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до цього Закону.

2. Дозволи на експлуатацію у смугах загального користування видаються на бланках, зразки яких затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і які є захищеними документами суворої звітності.

3. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає УДЦР на платній основі у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.

(частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

4. Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб’єктом господарювання.

(частина четверта статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Юридична та/або фізична особа, яка має намір здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

6. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, термінів проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів на місці експлуатації, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для радіоаматорів — копію документа, що засвідчує особу);

(пункт 1 частини сьомої статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2011 р. N 3205-VI)

2) копію висновку щодо електромагнітної сумісності;

3) для радіоелектронних засобів мовлення — копію ліцензії на мовлення або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

(пункт 3 частини сьомої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

4) документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності.

8. Забороняється вимагати від заявників на отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів інші документи, не передбачені цим Законом.

9. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

10. Заява про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті.

(пункт 2 частини десятої статті 42 у редакції Закону України від 19.01.2006 р. N 3380-IV)

11. У разі залишення заяви про видачу дозволу на експлуатацію без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

12. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу на експлуатацію.

13. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.

14. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України ведуть реєстр присвоєнь радіочастот та несуть відповідальність за його достовірність.

15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, публікує інформацію щодо процедур видачі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.

Стаття 43. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію

1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та з урахуванням їх результатів приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу. Порядок проведення приймальних випробувань встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Копія рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

3. У рішенні про відмову у видачі дозволу на експлуатацію зазначаються підстави відмови.

4. Одночасно з рішенням про видачу дозволу заявникові надсилається повідомлення про розмір та порядок оплати за видачу дозволу. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного терміну після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу.

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу;

2) невідповідність поданих документів технічним умовам, встановленим на експлуатацію радіоелектронного засобу;

3) неможливість видачі дозволу внаслідок раніше прийнятого рішення щодо обмеження радіочастотного ресурсу та розподілу його на конкурсних або тендерних засадах.

6. У разі відмови у видачі дозволу заявник може подати до УДЦР нову заяву про видачу дозволу після усунення обставин, що стали підставою для відмови у його видачі.

7. Заявник має право звертатися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у разі його незгоди з рішенням УДЦР або порушення УДЦР термінів та порядку розгляду заяви про видачу дозволу на експлуатацію.

8. Рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 44. Продовження дії дозволу на експлуатацію

1. Для продовження дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну його дії звернутися до УДЦР із заявою на продовження терміну дії дозволу. Форму заяви встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Продовження дії дозволу на експлуатацію, який отримано на підставі відповідної ліцензії, здійснюється після продовження терміну дії цієї ліцензії.

3. УДЦР не має права відмовити в продовженні терміну дії дозволу, якщо користувачем радіочастотного ресурсу України виконуються всі умови, зазначені в дозволі.

4. Підставами для відмови в продовженні терміну дії дозволу є:

1) обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу України терміну застосування відповідної радіотехнології;

2) порушення користувачем радіочастотного ресурсу України умов дозволу;

3) закінчення терміну дії ліцензії, на підставі якої було надано дозвіл.

5. Рішення про відмову в продовженні строку дії дозволів на експлуатацію операторів телекомунікацій направляється на затвердження в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

6. Рішення про відмову в продовженні терміну дії дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення направляється на затвердження в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

7. УДЦР інформує заявника про прийняте рішення не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви.

8. У разі продовження дії дозволу на експлуатацію УДЦР видає дозвіл на новому бланку.

9. Порядок продовження дії дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію

1. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється УДЦР самостійно або за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

(частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

2. Підставами для прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

(абзац перший частини другої статті 45 у редакції Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

1) анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2) анулювання ліцензії на мовлення або відповідного подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

3) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або приписів та розпоряджень уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб;

(пункт 3 частини другої статті 45 у редакції Законів України від 01.06.2010 р. N 2299-VI, від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

4) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску представників національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;

(пункт 4 частини другої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

5) акт про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацію радіоелектронного засобу у визначені дозволом терміни;

6) невикористання радіоелектронного засобу більше одного року;

7) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу України для отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

3. УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу на експлуатацію на підставі:

(абзац перший частини третьої статті 45 у редакції Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

1) заяви користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання дозволу;

2) скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання — користувача радіочастотного ресурсу України;

3) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи — користувача радіочастотного ресурсу України.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або УДЦР має прийняти рішення про анулювання дозволу на експлуатацію протягом 20 робочих днів від дати прийняття рішення про анулювання ліцензії, складення акта про порушення, надходження заяви, копії свідоцтва про смерть, довідки про скасування державної реєстрації встановлення інших підстав для анулювання дозволу, передбачених цим Законом. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, передається до УДЦР та вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання дозволу не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення.

(частина четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

5. Частину п’яту статті 45 виключено 

(згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

6. У разі виникнення підстав для анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням рішення про анулювання відповідного дозволу. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна прийняти відповідне рішення протягом місяця. У разі відмови в погодженні або недотримання зазначеного терміну дозвіл може бути анульований за рішенням суду.

7. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення може бути анульовано за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

8. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або УДЦР про анулювання дозволу на експлуатацію набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду. УДЦР здійснює анулювання дозволу на експлуатацію за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом п’яти робочих днів з дня надходження рішення.

(частина дев’ята статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

10. Порядок анулювання дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 46. Переоформлення дозволів на експлуатацію

1. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — власника дозволу;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — власника дозволу у разі, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

3) реорганізація юридичної особи — власника дозволу шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) дозвіл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу дозволи на експлуатацію можуть бути переоформлені на суб’єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб’єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації, тільки у разі, якщо параметри частотних присвоєнь залишаються незмінними. За інших умов такий суб’єкт господарювання повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію.

(пункт 3 частини першої статті 46 у редакції Закону України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник дозволу зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати до УДЦР заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3. УДЦР протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу зобов’язаний надати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, або відмовити в переоформленні дозволу в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах.

4. Переоформлений дозвіл видається за умови надання документів, що підтверджують оплату переоформлення.

5. У разі переоформлення дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся, і вносить відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.

6. Термін дії переоформленого дозволу дорівнює терміну дії дозволу, що переоформлявся.

7. Не переоформлений у встановлені терміни дозвіл є недійсним.

Стаття 47. Видача дубліката дозволів на експлуатацію

1. Підставами для видачі дубліката дозволу на експлуатацію є:

1) втрата дозволу;

2) пошкодження бланка дозволу.

2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу його власник зобов’язаний звернутися до УДЦР із заявою про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до УДЦР подається пошкоджений бланк дозволу.

3. УДЦР зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченого або пошкодженого дозволу при наданні документів, що підтверджують оплату видачі дубліката.

4. Термін дії дубліката дозволу повинен відповідати терміну дії втраченого або пошкодженого дозволу.

5. У разі видачі дубліката дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був утрачений або пошкоджений, і вносить відповідні зміни до реєстраційних документів не пізніше наступного робочого дня.

6. Після подання до УДЦР заяви та відповідних документів для видачі дубліката дозволу і до отримання дубліката дозволу експлуатація радіоелектронного засобу здійснюється на підставі відповідної довідки УДЦР.

Стаття 48. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію

Власник дозволу на експлуатацію зобов’язаний письмово повідомляти УДЦР про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін. Реєстрація змін підтверджується листом УДЦР, який надсилається власнику радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Стаття 49. Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

1. За видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і яка зараховується до Державного бюджету України.

2. Частину другу статті 49 виключено

(дію частини другої статті 49 зупинено на 2005 рік згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

(частину другу статті 49 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Розділ VII. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

1. Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення визначається цим Законом, законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

2. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення.

3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

(частина третя статті 50 у редакції Закону України від 12.01.2012 р. N 4311-VI)

4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення, та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів здійснюється УДЦР на підставі ліцензії на мовлення або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.

5. Обмеження або тимчасове зупинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, виключно у випадках загрози для життя або здоров’я людей з обов’язковим інформуванням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у триденний термін.

6. Припинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється виключно на підставі анулювання відповідної ліцензії на мовлення або анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення. Анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

Стаття 51. Особливості використання радіочастотного ресурсу України суднами, космічними системами та літальними апаратами

Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами, включаючи відповідні засоби наземної інфраструктури, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів України за участю відповідних центральних органів виконавчої влади.

Стаття 52. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України

Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з урахуванням положень міжнародних угод та цього Закону.

Стаття 53. Особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами

Користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з урахуванням рекомендацій громадських організацій радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.

Стаття 54. Захист інтересів держави

1. Потреби всіх користувачів радіочастотного ресурсу України забезпечуються внесенням відповідних записів до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. Захист інтересів держави щодо питань міжнародної координації використання радіочастотного ресурсу здійснюється ЦОВЗ.

3. Міжнародна координація з іншими країнами присвоєнь радіочастот здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із залученням за необхідності Генерального штабу Збройних Сил України.

Стаття 55. Використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану

В умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах можуть встановлюватися тимчасові обмеження на використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та призначення. Обмеження здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 56. Радіозавади

1. УДЦР і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вживають необхідних заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування.

2. Генеральний штаб Збройних Сил України вживає заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот спеціального користування.

3. Власники радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади тим радіоелектронним засобам, завадостійкість яких відповідає стандартам, нормам і правилам, повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до приписів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та Генерального штабу Збройних Сил України.

4. Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального та спеціального користування встановлюють відповідно національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та Генеральний штаб Збройних Сил України.

5. У разі якщо радіоелектронні засоби і випромінювальні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, на яке впливають ці радіозавади, відповідають нормам і вимогам нормативних документів, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та/або Генеральний штаб Збройних Сил України у відповідних смугах радіочастот повинні запропонувати обов’язкові для сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання дозволів на експлуатацію.

6. Порядок взаємодії між національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та Генеральним штабом Збройних Сил України щодо виявлення та усунення дії радіозавад установлюється Президентом України.

(частина шоста статті 56 у редакції Закону України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Стаття 57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.

2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України.

(стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV, від 25.03.2005 р. N 2505-IV, у редакції Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України

1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.

2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.

3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного бюджету України.

(статтю 58 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

Розділ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 59. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва

1. Метою міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу є встановлення зв’язків з іншими державами для забезпечення України необхідним та достатнім радіочастотним ресурсом, його захисту та ефективного використання з урахуванням власних інтересів та можливостей.

2. Міжнародно-правовий захист присвоєнь радіочастот України здійснюється шляхом:

1) укладання міжнародних угод щодо використання радіочастотного ресурсу;

2) міжнародної координації присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн;

3) участі в роботі міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу;

4) реєстрації в Міжнародному союзі електрозв’язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України;

5) участі в реалізації міжнародних проектів, пов’язаних з управлінням і використанням радіочастотного ресурсу, з урахуванням вимог інтересів і безпеки України;

6) гармонізації державних стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються використання радіочастотного ресурсу України.

3. Виконання функцій України як держави — члена Міжнародного союзу електрозв’язку, відповідальність за виконання зобов’язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв’язку і зобов’язань за адміністративними регламентами, а також взаємодія і співробітництво з органами, які виконують функції адміністрацій зв’язку іноземних держав, покладаються на ЦОВЗ, яка виконує функції Адміністрації зв’язку і радіочастот України і в установленому порядку представляє інтереси України з питань, що стосуються управління і використання радіочастотного ресурсу, в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях.

4. Міжнародна координація з питань використання радіочастот і радіоелектронних засобів у прикордонних зонах, присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн, реєстрація у Міжнародному союзі електрозв’язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із залученням для цього інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Ліцензії та дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу України до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом зазначеного в них терміну за умови дотримання вимог цього Закону.

4. Державна інспекція зв’язку України утворюється відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про телекомунікації».

5. Державне підприємство «Український державний центр радіочастот та нагляду за зв’язком» відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про телекомунікації» реорганізується в державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

6. До затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України відповідно до вимог цього Закону Кабінет Міністрів України може визначати смуги радіочастот спільного користування та встановлювати порядок регулювання користування ними.

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

а) назву та абзац перший частини першої статті 145 викласти в такій редакції:

«Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями»;

б) статті 146 та 1887 викласти в такій редакції:

«Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв»;

«Стаття 1887. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв’язку Національної комісії з питань регулювання зв’язку

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв’язку Національної комісії з питань регулювання зв’язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв’язок та радіочастотний ресурс України —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

в) у статті 147 слова «у розмірі від тридцяти до сорока» замінити словами «у розмірі від п’ятдесяти до двохсот»;

г) у частині другій статті 243 цифри «1481 — 1484» замінити цифрами «1481 — 1484, 1887«;

2) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

а) у статті 1 визначення терміна «телемережі» викласти в такій редакції:

«телемережі — телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування»;

б) пункт 6 статті 15 виключити;

в) пункт 3 статті 18 викласти в такій редакції:

«3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб’єктами ринку законодавства про телекомунікації»;

г) частину третю статті 37 виключити;

ґ) статтю 38 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій — резидентом України та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом»;

д) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:

«2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, поширюються також на провайдерів телекомунікацій»;

е) частину третю статті 42 доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку:

місцевого;

міжміського;

міжнародного»;

є) частини першу і п’яту статті 45 викласти в такій редакції:

«1. Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії за встановленим нею зразком»;

«5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗ»;

ж) статтю 46 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного) термін прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі ліцензії становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін надання ліцензії продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері телекомунікацій, який передбачає користування радіочастотним ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України»;

з) статтю 49 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону»;

и) у частині другій статті 53 слово «адміністративні» виключити;

і) статтю 74 викласти в такій редакції:

«Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав

Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від надання послуг міжнародного зв’язку, взаємоз’єднання мереж телекомунікацій загального користування тощо здійснюються відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку на підставі міжнародних договорів України з відповідними державами та/або договорів операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших країн»;

ї) пункт 2 глави XIV «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції

«2. ЦОВЗ здійснює повноваження НКРЗ у повному обсязі до 1 січня 2005 року, а з питань регулювання користування радіочастотним ресурсом України відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» — до 1 січня 2006 року».

8. Кабінету Міністрів України:

1) у дванадцятимісячний термін:

а) провести із залученням ЦОВЗ, НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України аналіз існуючого стану використання радіочастотного ресурсу України і забезпечити створення реєстрів, передбачених цим Законом;

б) надати Верховній Раді України інформацію про фактичне використання радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального та спеціального користування;

в) забезпечити розробку першочергових заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для забезпечення подальшого розвитку діючих радіотехнологій;

г) забезпечити розробку пропозицій щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для впровадження перспективних радіотехнологій;

ґ) забезпечити розробку та затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот та План використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

д) забезпечити розробку міністерствами і відомствами нормативно-правових актів, визначених цим Законом;

2) у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити перегляд та скасування міністерствами і відомствами України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

3) у тримісячний термін внести Президенту України пропозиції щодо внесення змін, що випливають із цього Закону, до положень про органи, які здійснюють функції державного управління та регулювання у сфері радіочастотного ресурсу України.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ1 червня 2000 рокуN 1770-III 

  

 

© «ЛІГА:ЗАКОН», 1991 — 2012

INCLUDEPICTURE «C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Application Data\Liga70\Client\Session\LOGOTYPE.BMP» * MERGEFORMAT d

Закон о милиции

HYPERLINK «http://zakon.rada.gov.ua/go/565-12» Про міліціюВерховна Рада УРСР; Закон від 20.12.1990 № 565-XII

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/p.gif» * MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/info.gif» * MERGEFORMATINET Верховна Рада України — HYPERLINK «http://zakon.rada.gov.ua» t «_blank» Законодавство України

[ 15.04.12 09:45 ]

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif» * MERGEFORMATINET  

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про міліцію 

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20 ) 

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 583-XII ( 583-12 ) від 25.12.90, ВВР, 1991, N 4, ст. 21 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2484-XII ( 2484-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.526 N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст. 83 } 

{ Про поширення дії додатково див. Постанову ВР N 3135-XII ( 3135-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.234 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 62/94-ВР від 28.06.94, ВВР, 1994, N 26, ст.216 N 101/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 15, ст.102 N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 } 

{ Про поширення дії додатково див. Закон N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.298 } 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду

    N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) від 03.06.99

    N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) від 06.07.99 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79 N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 — набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44 N 2537-III ( 2537-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.193 N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117 N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176 N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст. 95 N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.434 N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187 N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 3537-IV ( 3537-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.292 N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 — зміни діють по 31 грудня 2008 року } 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 540-VI ( 540-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.23 N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 N 1142-VI ( 1142-17 ) від 18.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.455 N 1188-VI ( 1188-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.487 N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107 N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010, ВВР, 2010, N 31, ст.414 } 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 17-рп/2010 ( v017p710-10 ) від 29.06.2010 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.497 N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.253 N 3334-VI ( 3334-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.485 N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.492 N 3455-VI ( 3455-17 ) від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.550 N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.34 } 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2011 ( v010p710-11 ) від 11.10.2011 } 

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2011 ( v010p710-11 ) від 11.10.2011 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3999-VI ( 3999-17 ) від 03.11.2011 N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 N 4447-VI ( 4447-17 ) від 23.02.2012 } 

{ У тексті Закону найменування «Українська РСР» і «Рада Міністрів» замінено відповідно найменуваннями «Україна» і «Кабінет Міністрів» згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 } 

{ У тексті Закону слова «Республіці Крим» та «Криму» замінено словами «Автономній Республіці Крим» згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 — дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } 

{ У тексті Закону слова «Ради народних депутатів» у всіх відмінках замінено словом «ради» у відповідному відмінку згідно із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263 } 

Р о з д і л I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Міліція в Україні 

     Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. 

     Стаття 2. Основні завдання міліції 

     Основними завданнями міліції є:

     забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

     запобігання правопорушенням та їх припинення;

     охорона і забезпечення громадського порядку;

     виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

     забезпечення безпеки дорожнього руху;

     захист власності від злочинних посягань;

     виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

     участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків. 

     Стаття 3. Принципи діяльності міліції 

     Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.

     Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або службову таємницю.

     У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань. { Частина третя статті 3 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 } 

     Стаття 4. Правова основа діяльності міліції 

     Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

{ Стаття 4 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 } 

     Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян 

     Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.

     Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.

     Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого.

     Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов’язки, й зобов’язана дати їм пояснення з цього приводу.

     Міліція:

     забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб;

     негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту (взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі заявлення усної або письмової вимоги — захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання;

     забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України;

     у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам.

{ Частина п’ята статті 5 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника. { Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи. { Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції:

     повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді;

     надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ), права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді — роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;

     забезпечується можливість з моменту затримання або арешту (взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

{ Статтю 5 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від сплати державного мита. { Статтю 5 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Відшкодуванню підлягають у повному обсязі:

     1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних дій або бездіяльності працівників міліції;

     2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим;

     3) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;

     4) моральна шкода.

{ Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії або бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. { Статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру. { Статтю 5 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом. { Статтю 5 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності. { Статтю 5 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 

     Стаття 6. Сприяння державних органів, громадських об’єднань, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції 

     Державні органи, громадські об’єднання, службові особи, трудові колективи, громадяни зобов’язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю.

     Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до співробітництва у порядку, встановленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється. 

     Стаття 7. Організація міліції та її підпорядкованість 

     Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Вона складається з підрозділів:

     кримінальної міліції;

     міліції громадської безпеки; 

{ Абзац частини першої статті 7 втратив чинність у зв’язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 

     транспортної міліції;

     державної автомобільної інспекції;

     міліції охорони;

     судової міліції; { Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 — щодо набуття чинності див. «Прикінцеві положення» Закону }

     спеціальної міліції;

     внутрішньої безпеки. { Частину першу статті 7 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 3334-VI ( 3334-17 ) від 12.05.2011 } 

     Для забезпечення громадського порядку на об’єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції. 

     На території України забороняється створення військових або інших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України. { Частина третя статті 7 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 }

{ Частину третю статті 7 виключено на підставі Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 — дію змін зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; дію змін зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; Закон втратив чинність на підставі Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 

     Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначаються в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.

{ Частину четверту статті 7 виключено на підставі Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 — дію змін зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; дію змін зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; Закон втратив чинність на підставі Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 

     Права і обов’язки, організація роботи та структура підрозділів міліції визначаються положеннями, які затверджуються Міністром внутрішніх справ України відповідно до цього Закону. 

     У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. { Частина шоста статті 7 в редакції Закону N 62/94-ВР від 28.06.94 } 

     Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією України. { Частина сьома статті 7 в редакції Закону N 62/94-ВР від 28.06.94 } 

     В Автономній Республіці Крим міліцією керує заступник Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим; в областях, містах, районах міліцією, крім транспортної, керують відповідно начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті, начальники міських і районних відділів (управлінь) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті. { Частина восьма статті 7 в редакції Закону N 62/94-ВР від 28.06.94 } 

    Керівництво транспортною міліцією здійснюється у порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України. { Статтю 7 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом N 62/94-ВР від 28.06.94 } 

     Заступник Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України. { Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 62/94-ВР від 28.06.94; в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах Києві, Севастополі та на транспорті призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України. { Статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 62/94-ВР від 28.06.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 — дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 

     Начальники міських, районних, лінійних відділів (управлінь), головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті та на транспорті призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно заступника Міністра внутрішніх справ України — начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах Києві, Севастополі та на транспорті. { Статтю 7 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 62/94-ВР від 28.06.94 } 

     Заступник Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах та начальники їх міських і районних відділів (управлінь) на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території. { Статтю 7 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 62/94-ВР від 28.06.94, в редакції Закону N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010 } 

{ Стаття 7-1 втратила чинність у зв’язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 

Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліціїміж Міністерством внутрішніх справ Українита відповідними органами інших державі міжнародними організаціями поліції 

     Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

{ Стаття 8 в редакції Законів N 2484-12 від 19.06.92, N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010 } 

Стаття 9. Залучення до виконання завдань міліції іншихпрацівників органів внутрішніх справ 

     До виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть залучатись інші працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ. На них, а також на курсантів, слухачів, ад’юнктів, інших атестованих працівників, у тому числі й викладацького складу навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, поширюються права і обов’язки, гарантії правового і соціального захисту та відповідальність працівників міліції.

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 } 

     Ці ж права, обов’язки, відповідальність та гарантії правового і соціального захисту поширюються також на працівників органів внутрішніх справ, які добровільно виконують завдання по охороні громадського порядку, громадської безпеки або до службових обов’язків яких входить виконання зазначених завдань. 

Р о з д і л II 

ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ 

     Стаття 10. Основні обов’язки міліції 

     Міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана:

     1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

     2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

     3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;

     4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством; { Пункт 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 }

     5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них;

     6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

     7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

     8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та адміністративні стягнення;

     9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;

     10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях;

     11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;

     12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів; { Пункт 12 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

     13) видавати відповідно до законодавства у тридцятиденний строк дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування; повідомляти у тридцятиденний строк про відмову у видачі зазначених дозволів; контролювати додержання правил, порядку та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ; { Пункт 13 частини першої статті 10 в редакції Закону N 4447-VI ( 4447-17 ) від 23.02.2012 }

     14) контролювати додержання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних громадян та осіб без громадянства;

     15) повідомляти відповідним державним органам і громадським об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду;

     16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

     17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості; { Пункт 17 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002 }

     18) охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства;

     19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам. Міліція несе відповідальність за збереження зданих цінностей і майна;

     20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під варту осіб;

     21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони здоров’я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров’я з санкції прокурора привід цих осіб, а також інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби шляхом ін’єкцій, для обов’язкового обстеження і лікування; { Пункт 21 статті 10 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 }

     21-1) здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на заразні форми туберкульозу, до протитуберкульозного закладу; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом N 3537-IV ( 3537-15 ) від 15.03.2006 }

     22) здійснювати привід до відповідних державних органів або установ згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора громадян, які ухиляються від призову на військову службу;

     23) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, представникам державних органів і громадських об’єднань у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

     24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування;

     25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від них заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю, здоров’ю, житлу чи майну; { Пункт 25 статті 10 в редакції Закону N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

     26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших населених пунктах; { Пункт 26 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000; в редакції Законів N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

     27) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять;

     28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функції щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }

     29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під варту) особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     30) надавати допомогу державному виконавцю при проведенні виконавчих дій у випадках, передбачених законом; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 540-VI ( 540-17 ) від 18.09.2008 }

     31) виконувати в межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010 }

     32) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог закону про заборону грального бізнесу в Україні; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010 }

     33) звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України. { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011 } 

     Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов’язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції. { Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 } 

     Стаття 11. Права міліції 

     Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:

     1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу;

     2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

     3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

     4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

     5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:

     осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені законом;

     осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, — на строк, встановлений судом, але не більше десяти діб; { Абзац третій пункту 5 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 } 

{ Положення абзацу четвертого пункту 5 частини першої статті 11, згідно з яким міліції надається право затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, у необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2011 ( v010p710-11 ) від 11.10.2011 }

     осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до трьох годин, а у необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб з повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;

     неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, — на строк до передачі законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не більш як на 8 годин; { Абзац п’ятий пункту 5 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 } 

{ Положення абзацу шостого пункту 5 частини першої статті 11, згідно з яким міліції надається право затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях «осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години» втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2011 ( v010p710-11 ) від 11.10.2011 }

     осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, — до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години; { Абзац шостий пункту 5 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2484-12 від 19.06.92, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, — до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання, а при відсутності таких — до їх витвереження; 

{ Положення абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду Рішення Конституційний Суд України N 17-рп/2010 ( v017p710-10 ) від 29.06.2010 }

     осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, — на строк до 30 діб за вмотивованим рішенням суду; { Абзац восьмий пункту 5 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1188-VI ( 1188-17 ) від 19.03.2009 } 

{ Абзац дев’ятий пункту 5 частини першої статті 11 виключено на підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 } 

     військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення, — до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування; { Абзац десятий пункту 5 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003 }

     осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, — до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;

     іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — в порядку та на строки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами України. { Пункт 5 частини першої статті 11 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010 }

     6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю;

     7) у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; { Пункт 7 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }

     8) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об’єднань або трудових колективів;

     9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

     10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів; 

{ Положення пункту 11 частини першої статті 11 в частині права міліції проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у занятті бродяжництвом, втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду Рішення Конституційний Суд України N 17-рп/2010 ( v017p710-10 ) від 29.06.2010 }

     11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту; 

     12) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;

     13) вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на міліцію цим Законом;

     14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством; { Пункт 14 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 }

     15) входити безперешкодно у будь-який час доби:

     а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

     б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

     в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень. { Підпункт «в» пункту 15 частини першої статті 11 в редакції Закону N 2537-III ( 2537-14 ) від 21.06.2001 }

     У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до їх подолання, передбачених цим Законом;

     16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

     17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» ( 2121-14 ); { Пункт 17 статті 11 в редакції Закону N 2932-12 від 26.01.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 }

     18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;

     19) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

     20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей;

     21) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб; { Абзац перший пункту 21 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

     організовувати у разі необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп’яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний засіб; { Абзац другий пункту 21 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008; в редакції Закону N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

     використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ), а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законом; { Абзац третій пункту 21 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

     відвідувати підприємства, установи й організації для виконання контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

     вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників; { Абзац п’ятий пункту 21 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

     21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції повинен повідомити водія про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення; { Частину першу статті 11 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

     22) анулювати виданий юридичній особі або фізичній особі — підприємцю дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, у разі невиконання встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або у разі недоцільності їх подальшого зберігання; вилучати при необхідності зазначені предмети, матеріали і речовини або опечатувати і закривати об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, до усунення порушень відповідних правил та порядку; анулювати дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;

     анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, видані громадянам, якщо вони порушують установлені правила, порядок їх зберігання чи використання, зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, страждають на психічні розлади, та в інших передбачених законодавством випадках;

     оглядати за участю адміністрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців чи їх представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;

     оглядати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, що знаходяться у громадян, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також місця їх зберігання;

{ Пункт 22 частини першої статті 11 в редакції Закону N 4447-VI ( 4447-17 ) від 23.02.2012 }

     23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

     24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.

     Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції;

     за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;

{ Пункт 24 частини першої статті 11 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     25) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Працівники підрозділів міліції на транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред’явленні службового посвідчення і посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць;

     26) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію.

     Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог статті 25 цього Закону та інших актів чинного законодавства;

     27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, — за їх згодою; { Пункт 27 статті 11 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 }

     28) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.

     Службові особи, які без поважних причин відмовились подати допомогу працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених пунктами 24-28 статті 11, підлягають відповідальності за чинним законодавством;

     29) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;

     30) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;

     31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку; { Статтю 11 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

     32) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

{ Статтю 11 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010 }

     При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття злочинів у сфері податкового законодавства права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами другим, третім, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини першої цієї статті, надаються виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції. { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 — набирає чинності з 1 квітня 2001 року; в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 } 

Р о з д і л III 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ,СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичноговпливу, спеціальних засобів і вогнепальноїзброї 

     Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.

     Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.

     Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

     У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.

     Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві. { Частина статті 12 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

     Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

{ Дію статті 12 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 } 

     Стаття 13. Застосування засобів впливу 

     Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків.

     Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або суду.

     Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках розслідування кримінальних справ.

     Органам міліції забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами планових та позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування.

{ Стаття 13 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 } { Дію статті 13 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 } 

     Стаття 14. Застосування спеціальних засобів 

     Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:

     1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю;

{ Дію пункту 1 частини першої статті 14 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;

     3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення;

{ Дію пункту 3 частини першої статті 14 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;

     5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;

     6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;

     7) для звільнення заложників.

     Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.

{ Дію частини другої статті 14 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновком Міністерства охорони здоров’я України і Генеральної прокуратури України і публікуються в засобах масової інформації. { Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 }

{ Дію частини третьої статті 14 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 } 

     Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї 

     Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

     1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а також звільнення заложників;

     2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека; { Пункт другий частини першої статті 15 в редакції Закону N 101/95-ВР від 14.03.95 }

{ Дію пункту 2 частини першої статті 15 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

{ Дію пункту 3 частини першої статті 15 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

     5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції;

{ Дію пункту 5 частини першої статті 15 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або працівника міліції.

     Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

{ Дію частини другої статті 15 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю громадян або працівника міліції.

{ Дію частини третьої статті 15 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 } 

{ Частину четверту статті 15 виключено на підставі Закону N 101/95-ВР від 14.03.95 } 

Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєногопрацівника міліції 

     Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

     Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю.

{ Закон доповнено статтею 15-1 згідно з Законом N 101/95-ВР від 14.03.95 } { Дію статті 15-1 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 } 

Р о з д і л IV 

СЛУЖБА В МІЛІЦІЇ 

     Стаття 16. Особовий склад міліції 

     Особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції.

     Працівники міліції мають єдиний формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, що видається безплатно, і відзнаки. Працівникам міліції видається службове посвідчення.

     Використання спеціальних звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення працівника міліції особою, яка не є працівником міліції, тягне за собою відповідальність за законом. { Дія частини третьої статті 16 поширюється на начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ згідно з Постановою ВР N 3135-12 від 22.04.93 } 

     Стаття 17. Прийняття на службу до міліції 

     На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу до міліції може бути встановлено випробування строком до одного року. 

     Призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. 

     Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України. 

     На службу до міліції не може бути прийнята особа: 

     1) яка була засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили; 

     2) стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92; в редакції Закону N 3999-VI ( 3999-17 ) від 03.11.2011 } 

     Стаття 18. Проходження служби в міліції 

     Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. 

     Особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі слухачі й курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ України.

{ Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, N 3455-VI ( 3455-17 ) від 02.06.2011 } 

{ Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 } 

     Працівник міліції, який є депутатом місцевої ради, прикомандировується на час постійної роботи до відповідної місцевої ради з залишенням на службі в органах внутрішніх справ. По закінченні постійної роботи в Раді або раніше цього строку депутат місцевої ради за його бажанням направляється в розпорядження Міністерства внутрішніх справ України з правом зайняття попередньої або за його згодою іншої рівноцінної посади. { Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 } 

     Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України за державним замовленням здійснюється на підставі договору про навчання, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві або Севастополі чи на транспорті та особою, яка навчається. Типову форму договору затверджує Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

{ Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI ( 3455-17 ) від 02.06.2011 } 

     Установлення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ).

{ Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI ( 3455-17 ) від 02.06.2011 } 

     Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України у разі дострокового розірвання договору через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість чи в разі відмови від подальшого проходження служби на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ після закінчення вищого навчального закладу, а також особи начальницького складу органів внутрішніх справ, які звільняються із служби протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України за власним бажанням, через службову невідповідність або за порушення дисципліни, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.

{ Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI ( 3455-17 ) від 02.06.2011 } 

     При звільненні зі служби в міліції за ініціативою адміністрації у разі відхилення скарги з цього приводу вищестоящими в порядку підлеглості службовою особою чи органом звільнений працівник міліції має право оскаржити звільнення в суд. { Частина статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 } 

     Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України затверджується Верховною Радою України. 

     Працівники міліції вправі створювати професійні спілки. Вони не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету.

{ Частина статті 18 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 } 

     Працівникам міліції забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь. { Частина восьма статті 18 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 }

{ Дія статті 18 поширюється на начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ згідно з Постановою ВР N 3135-12 від 22.04.93 } 

     Стаття 19. Оплата праці працівників міліції 

     Форми і розміри грошового забезпечення працівників міліції встановлюються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування якісного особового складу міліції, диференційовано враховувати характер і умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності і компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати.

{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } { Дія частини першої статті 19 поширюється на начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ згідно з Постановою ВР N 3135-12 від 22.04.93 }

     Органи місцевого самоврядування можуть провадити для працівників міліції додаткові виплати понад встановлені Кабінетом Міністрів України розміри.

{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

{ Частину третю статті 19 виключено на підставі Закону N 2484-12 від 19.06.92 } 

Р о з д і л V 

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТАЇХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 

{ Назва розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

     Стаття 20. Правове становище працівників міліції 

     Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.

     Законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для виконання громадянами і службовими особами.

     Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов’язків керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм безпосередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися в законну діяльність працівника міліції.

     Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов’язків, не передбачених чинним законодавством.

     Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за законом. 

     Стаття 21. Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю 

     Працівники міліції перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом. { Частина перша статті 21 в редакції Закону N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

{ Дію частини першої статті 21 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     Держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності, житла, майна працівника міліції, членів його сім’ї та близьких родичів від злочинних посягань та інших протиправних дій. { Частина друга статті 21 в редакції Закону N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

{ Дію частини другої статті 21 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     Образа працівника міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на працівника міліції завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

{ Дію частини третьої статті 21 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     Правопорушення щодо пенсіонера міліції, членів його сім’ї, вчинені у зв’язку з його попередньою службовою діяльністю, а так само щодо особи, яка сприяє міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю, та членів її сім’ї, тягнуть за собою відповідальність за законом. { Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 }

     Працівник міліції має право оскаржити до суду прийняті щодо нього рішення службових осіб органів внутрішніх справ, якщо вважає, що вони ущемлюють його гідність і особисті права, які не пов’язані із службовою діяльністю.

{ Дію частини п’ятої статті 21 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     Звільнення працівника міліції зі служби у зв’язку з обвинуваченням у вчиненні злочину допускається тільки після набуття звинувачувальним вироком законної сили.

{ Дію частини шостої статті 21 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 }

     У разі затримання працівника міліції за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають у призначених для цього установах органів внутрішніх справ окремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті. { Частина сьома статті 21 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 }

{ Дію частини сьомої статті 21 поширено на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України згідно із Законом N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99 } { Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 } 

     Стаття 22. Соціальний захист працівників міліції 

     Держава гарантує працівникам міліції соціальний захист.

     Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України.

     Жила площа працівникам міліції, в тому числі працюючим на транспорті, надається місцевими радами, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку.

     Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива в межах норм, встановлених законодавством. { Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами, а також користуються іншими пільгами, передбаченими законодавством.

     Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги за цим Законом за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2484-12 від 19.06.92, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     Працівники міліції мають право на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво в розстрочку на 20 років з погашенням 50 процентів наданої позики за рахунок відповідних фондів Міністерства внутрішніх справ України і місцевих бюджетів.

     Місцеві ради можуть продавати на пільгових умовах житло працівникам міліції із знижкою до 50 процентів його вартості.

     Міліція може мати службовий житловий фонд.

     Працівникам міліції, які використовують у службових цілях особистий транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.

     Для працівників міліції встановлюється 41-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках особи рядового і начальницького складу несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні.

     Оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні провадиться відповідно до вимог законодавства.

     Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються безплатним медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України. За працівниками органів внутрішніх справ, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на обслуговування цими ж закладами. { Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 1142-VI ( 1142-17 ) від 18.03.2009 }

     Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, у тому числі санаторно-курортних, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, не допускається. { Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 1142-VI ( 1142-17 ) від 18.03.2009 }

     Місцеві ради можуть встановлювати й інші не передбачені цим Законом гарантії соціальної захищеності працівників міліції.

{ Офіційне тлумачення положень частини четвертої та п’ятої статті 22 Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) від 03.06.99; частини шостої статті 22 див. в Рішенні Конституційного Суду N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) від 06.07.99 } 

Стаття 23. Виплата одноразової грошової допомоги у разізагибелі (смерті) або каліцтва працівника міліціїта компенсація заподіяння шкоди його майну 

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

{ Частину першу статті 23 виключено на підставі Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

{ Частину другу статті 23 виключено на підставі Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

     У разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України ( 707-2007-п ).

{ Частина третя статті 23 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

     За сім’єю загиблого працівника міліції зберігається право на одержання жилої площі. Їй надається позачергово жила площа протягом трьох місяців з дня загибелі працівника міліції у приватну власність.

     За дітьми працівника міліції, який загинув або помер у зв’язку з виконанням службових обов’язків, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, палива.

{ Частина п’ята статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2932-12 від 26.01.93 }

     У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

{ Частина шоста статті 23 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

     У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) працівника міліції не повинен бути меншим від 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум.

{ Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 — набирає чинності з 1 січня 2008 року }

     Якщо працівник міліції та члени його сім’ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.

{ Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

     Збитки, завдані майну працівника міліції чи його близьким родичам у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, компенсуються у встановленому законом порядку в повному обсязі і за рахунок коштів відповідного бюджету.

     Положення частин третьої — дев’ятої цієї статті поширюються на осіб, залучених до заходів щодо охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю, а також на пенсіонерів міліції.

{ Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92; із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

     Стаття 23-1. Пенсійне забезпечення працівників міліції 

     Пенсійне забезпечення працівників міліції після звільнення їх зі служби в органах внутрішніх справ здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ( 2262-12 ).

{ Закон доповнено статтею 23-1 згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

Стаття 24. Фінансування і матеріально-технічнезабезпечення міліції 

     Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством. { Частина перша статті 24 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

     Пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом, надаються за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання бюджетних установ (підприємств, організацій) у кошторисах або фінансових планах. { Частина друга статті 24 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     Загальна структура та чисельність Міністерства внутрішніх справ України затверджується Верховною Радою України. Гранична чисельність працівників центрального апарата Міністерства внутрішніх справ України затверджується Кабінетом Міністрів України. { Частина третя статті 24 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо дії частини третьої статті 24 додатково див. Закони N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     Чисельність підрозділів міліції, що здійснюють охорону об’єктів за договорами, і перелік таких об’єктів встановлюються в цілому по республіці Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства внутрішніх справ України.

     Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і підрозділам міліції службові приміщення, а дільничним інспекторам міліції — приміщення для роботи, обладнані меблями і засобами зв’язку. { Частина п’ята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 }

     Підрозділам міліції, які утримуються за рахунок коштів, що надходять на підставі договорів, відповідні міністерства і відомства надають безоплатно службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку, транспорт, криміналістичну та іншу техніку.

     Підприємства, установи й організації за згодою трудових колективів можуть виділяти міліції додаткові кошти, транспорт та іншу техніку, необхідні для охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю.

     Підрозділам міліції на залізничному, водному та повітряному транспорті відповідні транспортні відомства безоплатно надають службові приміщення, обладнані меблями, засобами зв’язку, і несуть витрати по їх експлуатації. 

     Стаття 25. Відповідальність працівників міліції 

     Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.

     При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів громадянина міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

     Працівник міліції, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

     Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору.

     Службова особа міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому порядку. 

Р о з д і л VI 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ 

     Стаття 26. Контроль за діяльністю міліції 

     Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї компетенції ради.

     Місцеві ради, здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. { Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 } 

     Стаття 27. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції 

     Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. 

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 20 грудня 1990 року N 565-XII

Публікації документа

Голос України від 04.01.1991

Відомості Верховної Ради УРСР від 22.01.1991 — 1991 р., № 4, стор. 95, стаття 20

 

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/p.gif» * MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/p.gif» * MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/p.gif» * MERGEFORMATINET

 [ HYPERLINK «http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show» головна

програмно-технічна підтримка — Управління комп’ютеризованих систем © 1996-2012

 [ HYPERLINK «http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/565-12/conv/print1334471835351946» l «top» вгору

INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/p.gif» * MERGEFORMATINET

Закон о национальной платежной системе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

Принят

Государственной Думой

14 июня 2011 года

Одобрен

Советом Федерации

22 июня 2011 года

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2012 N 267-ФЗ,

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование отношений в национальной платежной системе

1. Законодательство Российской Федерации о национальной платежной системе основывается на Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.

2. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, могут принимать нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в национальной платежной системе.

3. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в пределах своих полномочий в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, может принимать нормативные акты в целях регулирования отношений в национальной платежной системе.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) национальная платежная система — совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы);

2) оператор по переводу денежных средств — организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств;

3) оператор электронных денежных средств — оператор по переводу денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств);

4) банковский платежный агент — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

5) банковский платежный субагент — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

6) оператор платежной системы — организация, определяющая правила платежной системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

7) оператор услуг платежной инфраструктуры — операционный центр, платежный клиринговый центр и расчетный центр;

8) операционный центр — организация, обеспечивающая в рамках платежной системы для участников платежной системы и их клиентов доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями (далее — операционные услуги);

9) платежный клиринговый центр — организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной системы прием к исполнению распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств и выполнение иных действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом (далее — услуги платежного клиринга);

10) центральный платежный клиринговый контрагент — платежный клиринговый центр, выступающий в соответствии с настоящим Федеральным законом плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников платежной системы;

11) расчетный центр — организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной системы исполнение распоряжений участников платежной системы посредством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы, а также направление подтверждений, касающихся исполнения распоряжений участников платежной системы (далее — расчетные услуги);

12) перевод денежных средств — действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика;

13) трансграничный перевод денежных средств — перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк;

14) безотзывность перевода денежных средств — характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени;

15) безусловность перевода денежных средств — характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие условий или выполнение всех условий для осуществления перевода денежных средств в определенный момент времени;

16) окончательность перевода денежных средств — характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени;

17) платежная услуга — услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода и услуга по приему платежей;

18) электронные денежные средства — денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций;

19) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

20) платежная система — совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств;

21) значимая платежная система — платежная система, отвечающая критериям, установленным настоящим Федеральным законом (системно значимая платежная система или социально значимая платежная система);

22) правила платежной системы — документ (документы), содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

23) участники платежной системы — организации, присоединившиеся к правилам платежной системы в целях оказания услуг по переводу денежных средств;

24) обмен электронными сообщениями — получение операционным центром электронных сообщений, содержащих распоряжения участников платежной системы, передача указанных сообщений в платежный клиринговый центр, расчетный центр, а также передача извещений (подтверждений) о приеме и об исполнении распоряжений участников платежной системы;

25) платежные клиринговые позиции — суммы денежных средств, подлежащих списанию и зачислению расчетным центром по банковским счетам участников платежной системы.

Глава 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

Статья 4. Порядок оказания платежных услуг

1. Оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Банковские платежные агенты и банковские платежные субагенты участвуют в оказании услуг по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых соответственно с операторами по переводу денежных средств и банковскими платежными агентами в соответствии с требованиями статьи 14 настоящего Федерального закона.

3. Организации федеральной почтовой связи оказывают услуги почтового перевода денежных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ «О почтовой связи».

4. Платежные агенты оказывают услуги по приему платежей в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Статья 5. Порядок осуществления перевода денежных средств

1. Оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее — распоряжение клиента).

2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.

3. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств.

4. Внесение наличных денежных средств на свой банковский счет или получение наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств не является переводом денежных средств. 5. Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.

6. В осуществлении перевода денежных средств наряду с оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, могут участвовать другие операторы по переводу денежных средств (далее — посредники в переводе).

7. Если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.

8. Безусловность перевода денежных средств наступает в момент выполнения определенных плательщиком и (или) получателем средств либо иными лицами условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления документов, либо при отсутствии указанных условий.

9. В случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживает один оператор по переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или обеспечения получателю средств возможности получения наличных денежных средств.

10. В случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, с учетом требований статьи 25 настоящего Федерального закона.

11. При переводе денежных средств обязательство оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, перед плательщиком прекращается в момент наступления его окончательности.

12. Оператор по переводу денежных средств до осуществления перевода денежных средств обязан предоставлять клиентам возможность ознакомления в доступной для них форме с условиями осуществления перевода денежных средств в рамках применяемой формы безналичных расчетов, в том числе:

1) с размером вознаграждения и порядком его взимания в случае, если оно предусмотрено договором;

2) со способом определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода денежных средств в иностранной валюте (при различии валюты денежных средств, предоставленных плательщиком, и валюты переводимых денежных средств);

3) с порядком предъявления претензий, включая информацию для связи с оператором по переводу денежных средств;

4) с иной информацией, обусловленной применяемой формой безналичных расчетов.

13. Клиент обязан предоставить оператору по переводу денежных средств достоверную информацию для связи с клиентом, а в случае ее изменения своевременно предоставить обновленную информацию. Обязанность оператора по переводу денежных средств по направлению клиенту уведомлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией для связи с клиентом.

Статья 6. Особенности осуществления перевода денежных средств по требованию получателя средств

1. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямом дебетовании) оператор по переводу денежных средств на основании договора с плательщиком осуществляет списание денежных средств с банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) по распоряжению получателя средств (далее — требование получателя средств).

2. Право получателя средств предъявлять требования к банковскому счету плательщика должно быть предусмотрено договором между обслуживающим плательщика оператором по переводу денежных средств и плательщиком.

3. Акцепт плательщика может быть дан до поступления требования получателя средств (заранее данный акцепт плательщика) или после его поступления обслуживающему плательщика оператору по переводу денежных средств. Акцепт плательщика может быть дан в договоре между обслуживающим плательщика оператором по переводу денежных средств и плательщиком либо в виде отдельного документа или сообщения.

4. Акцепт плательщика может быть дан в отношении одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких требований получателя средств.

5. Требование получателя средств может направляться непосредственно обслуживающему плательщика оператору по переводу денежных средств или через оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств.

6. В случае отсутствия заранее данного акцепта плательщика оператор по переводу денежных средств передает поступившее требование получателя средств для акцепта плательщику не позднее дня, следующего за днем поступления требования получателя средств.

7. Акцепт плательщика должен быть дан в течение пяти рабочих дней, если более короткий срок не предусмотрен договором между оператором по переводу денежных средств и плательщиком.

8. При акцепте плательщика требование получателя средств исполняется в сумме акцепта плательщика.

9. Допускается акцепт плательщика в части суммы требования получателя средств (частичный акцепт плательщика), если иное не предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств и плательщиком.

10. В случае частичного акцепта плательщика оператор по переводу денежных средств обязан указать на это при подтверждении получателю средств исполнения его требования.

11. При отказе плательщика от акцепта или неполучении акцепта в установленный срок требование получателя средств подлежит возврату получателю средств с указанием причины возврата.

12. При поступлении требования получателя средств с заранее данным акцептом плательщика обслуживающий плательщика оператор по переводу денежных средств обязан проверить соответствие требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика.

13. При соответствии требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика оно исполняется в сумме и в срок, которые предусмотрены условиями заранее данного акцепта плательщика.

14. При несоответствии требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика или невозможности их проверки обслуживающий плательщика оператор по переводу денежных средств обязан возвратить требование получателя средств без исполнения, если договором не предусмотрена обязанность обслуживающего плательщика оператора по переводу денежных средств в указанном случае запросить акцепт плательщика.

15. Оператор по переводу денежных средств обязан направить плательщику уведомление об исполнении требования получателя средств не позднее дня, следующего за днем исполнения.

Статья 7. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств

1. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.

2. Клиент — физическое лицо может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств с использованием своего банковского счета или без использования банковского счета.

3. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием своего банковского счета.

4. Оператор электронных денежных средств учитывает денежные средства, предоставленные клиентом, путем формирования записи, отражающей размер обязательств оператора электронных денежных средств перед клиентом в сумме предоставленных им денежных средств (далее — остаток электронных денежных средств).

5. Оператор электронных денежных средств не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента.

6. Оператор электронных денежных средств не вправе осуществлять начисление процентов на остаток электронных денежных средств или выплату любого вознаграждения клиенту.

7. Перевод электронных денежных средств осуществляется на основании распоряжений плательщиков в пользу получателей средств. В случаях, предусмотренных договорами между плательщиком и оператором электронных денежных средств, между плательщиком и получателем средств, перевод электронных денежных средств может осуществляться на основании требований получателей средств в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона с учетом особенностей перевода электронных денежных средств, за исключением случаев использования электронных средств платежа, предусмотренных частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона.

8. Перевод электронных денежных средств может осуществляться между плательщиками и получателями средств, являющимися клиентами одного оператора электронных денежных средств или нескольких операторов электронных денежных средств.

9. При переводе электронных денежных средств юридические лица или индивидуальные предприниматели могут являться получателями средств, а также плательщиками в случае, если получателем средств является физическое лицо, использующее электронные средства платежа, указанные в части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона.

10. Перевод электронных денежных средств осуществляется путем одновременного принятия оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, уменьшения им остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения им остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств.

11. Перевод электронных денежных средств осуществляется незамедлительно после принятия оператором электронных денежных средств распоряжения клиента.

12. Договором, заключенным оператором электронных денежных средств с клиентом, может быть предусмотрена возможность использования плательщиком — физическим лицом и получателем средств — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем электронных средств платежа, когда действия, указанные в части 10 настоящей статьи, осуществляются неодновременно (далее — автономный режим использования электронного средства платежа). В таком случае получатель средств обязан ежедневно передавать информацию о совершенных операциях оператору электронных денежных средств для ее учета не позднее окончания рабочего дня оператора электронных денежных средств.

13. Оператор электронных денежных средств незамедлительно после исполнения распоряжения клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств направляет клиенту подтверждение об исполнении указанного распоряжения.

14. В случае автономного режима использования электронного средства платежа оператор электронных денежных средств направляет плательщику и в случае, предусмотренном договором, получателю средств подтверждения об осуществлении перевода электронных денежных средств незамедлительно после учета оператором электронных денежных средств информации, полученной в соответствии с частью 12 настоящей статьи.

15. Перевод электронных денежных средств становится безотзывным и окончательным после осуществления оператором электронных денежных средств действий, указанных в части 10 настоящей статьи.

16. В случае автономного режима использования электронного средства платежа перевод электронных денежных средств становится безотзывным в момент использования клиентом электронного средства платежа в соответствии с требованиями части 12 настоящей статьи и окончательным после учета оператором электронных денежных средств информации, полученной в соответствии с частью 12 настоящей статьи.

17. Денежное обязательство плательщика перед получателем средств прекращается при наступлении окончательности перевода электронных денежных средств.

18. В случае автономного режима использования электронного средства платежа денежное обязательство плательщика перед получателем средств прекращается в момент наступления безотзывности перевода электронных денежных средств.

19. Оператор электронных денежных средств осуществляет на постоянной основе учет информации об остатках электронных денежных средств и осуществленных переводах электронных денежных средств.

20. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств остаток (его часть) электронных денежных средств клиента — физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, может быть по его распоряжению переведен только на банковский счет. Такой остаток (его часть) электронных денежных средств клиента — физического лица не может быть выдан наличными денежными средствами.

21. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств остаток (его часть) электронных денежных средств клиента — физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, может быть по его распоряжению переведен на банковский счет, переведен без открытия банковского счета или выдан наличными денежными средствами.

22. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств остаток (его часть) электронных денежных средств клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя может быть по его распоряжению зачислен или переведен только на его банковский счет.

23. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан иметь банковский счет, открытый у оператора электронных денежных средств для перевода остатка (его части) электронных денежных средств, или предоставить ему информацию о банковском счете этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытом в иной кредитной организации, на который может осуществляться перевод остатка (его части) электронных денежных средств.

24. На переводы электронных денежных средств в иностранной валюте между резидентами, на переводы электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами, а также на переводы электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации между нерезидентами распространяются требования валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля. Используемые в настоящем пункте понятия и термины применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

25. Оператор электронных денежных средств до заключения договора с клиентом — физическим лицом обязан предоставить ему следующую информацию:

1) о наименовании и месте нахождения оператора электронных денежных средств, а также о номере его лицензии на осуществление банковских операций;

2) об условиях использования электронного средства платежа, в том числе в автономном режиме;

3) о способах и местах осуществления перевода электронных денежных средств;

4) о способах и местах предоставления денежных средств клиентом — физическим лицом оператору электронных денежных средств;

5) о размере и порядке взимания оператором электронных денежных средств вознаграждения с физического лица в случае взимания вознаграждения;

6) о способах подачи претензий и порядке их рассмотрения, включая информацию для связи с оператором электронных денежных средств.

Статья 8. Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения

1. Распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее — реквизиты перевода). Перечень реквизитов перевода устанавливается нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств.

2. Распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств.

3. Оператор по переводу денежных средств вправе составить распоряжение от своего имени для исполнения распоряжения клиента.

4. При приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

6. Достаточность денежных средств, находящихся на банковском счете клиента, для исполнения его распоряжения определяется в порядке, установленном нормативными актами Банка России. При недостаточности денежных средств, находящихся на банковском счете клиента, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором, а также направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

7. При недостаточности денежных средств распоряжение клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, включая перевод электронных денежных средств, не принимается к исполнению оператором по переводу денежных средств и клиенту незамедлительно направляется уведомление об этом.

8. Прием распоряжения клиента к исполнению подтверждается оператором по переводу денежных средств клиенту в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или договором.

9. Распоряжение клиента может быть до наступления безотзывности перевода денежных средств отозвано клиентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором.

10. Распоряжение клиента исполняется оператором по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов в размере суммы, указанной в распоряжении клиента. Вознаграждение оператора по переводу денежных средств (при его взимании) не может быть удержано из суммы перевода денежных средств, за исключением случаев осуществления трансграничных переводов денежных средств.

11. Исполнение распоряжения клиента подтверждается оператором по переводу денежных средств клиенту в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором.

12. Положения настоящей статьи применяются также в случае приема и исполнения распоряжений посредниками в переводе и в случае составления операторами по переводу денежных средств распоряжений от своего имени в целях исполнения распоряжений клиентов в рамках применяемых форм безналичных расчетов с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами между операторами по переводу денежных средств.

Статья 9. Порядок использования электронных средств платежа

1. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Часть 2 статьи 9 данного документа вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

2. Оператор по переводу денежных средств вправе отказать клиенту в заключении договора об использовании электронного средства платежа.

3. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

Часть 4 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

4. Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом.

Часть 5 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

5. Оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить возможность направления ему клиентом уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента.

Часть 6 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

6. Оператор по переводу денежных средств обязан фиксировать направленные клиенту и полученные от клиента уведомления, а также хранить соответствующую информацию не менее трех лет.

Часть 7 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

7. Оператор по переводу денежных средств обязан предоставлять клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием клиентом его электронного средства платежа, в порядке, установленном договором.

Часть 8 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

8. Оператор по переводу денежных средств обязан рассматривать заявления клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с использованием клиентом его электронного средства платежа, а также предоставить клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию клиента, в срок, установленный договором, но не более 30 дней со дня получения таких заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заявлений в случае использования электронного средства платежа для осуществления трансграничного перевода денежных средств.

9. Использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором.

10. Приостановление или прекращение использования клиентом электронного средства платежа не прекращает обязательств клиента и оператора по переводу денежных средств, возникших до момента приостановления или прекращения указанного использования.

Часть 11 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

11. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Часть 12 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

12. После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного уведомления.

Часть 13 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

13. В случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и которая была совершена без согласия клиента.

Часть 14 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

14. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств не обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента.

Часть 15 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

15. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента — физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент — физическое лицо направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом — физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия клиента — физического лица.

Часть 16 статьи 9 вступает в силу 1 января 2014 года (часть 4 статьи 39 данного документа).

16. Положения части 15 настоящей статьи в части обязанности оператора по переводу денежных средств возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом — физическим лицом уведомления, не применяются в случае совершения операции с использованием клиентом — физическим лицом электронного средства платежа, предусмотренного частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона.

Статья 10. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств 1. Перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. В случае проведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента — физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» использование электронного средства платежа осуществляется клиентом — физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России. Указанное электронное средство платежа является персонифицированным.

3. Допускается превышение суммы, указанной в части 2 настоящей статьи, вследствие изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Банком России.

4. В случае непроведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента — физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» использование электронного средства платежа осуществляется клиентом — физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тысяч рублей. Указанное электронное средство платежа является неперсонифицированным.

5. Общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием одного неперсонифицированного электронного средства платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца.

6. Оператор электронных денежных средств не осуществляет перевод электронных денежных средств, если в результате такого перевода будут превышены суммы, указанные в частях 2, 4 и 5 настоящей статьи. При этом физическое лицо вправе получить остаток (его часть) электронных денежных средств в соответствии с частями 20 и 21 статьи 7 настоящего Федерального закона.

7. Использование электронного средства платежа клиентом — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указанное электронное средство платежа является корпоративным. Использование корпоративного электронного средства платежа осуществляется при условии, что остаток электронных денежных средств не превышает 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России, на конец рабочего дня оператора электронных денежных средств.

8. Допускается превышение суммы, указанной в части 7 настоящей статьи, вследствие изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Банком России.

9. В случае превышения суммы, указанной в части 7 настоящей статьи, оператор электронных денежных средств обязан осуществить зачисление или перевод денежных средств в размере превышения указанного ограничения на банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя без его распоряжения.

10. Оператор электронных средств платежа обязан обеспечивать при использовании электронных средств платежа, предусмотренных настоящей статьей, возможность их определения клиентами как неперсонифицированных, персонифицированных или корпоративных электронных средств платежа.

11. Переводы электронных денежных средств с использованием персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных электронных средств платежа могут быть приостановлены в порядке и случаях, которые аналогичны порядку и случаям приостановления операций по банковскому счету, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

12. При переводе электронных денежных средств с использованием персонифицированных электронных средств платежа и корпоративных электронных средств платежа на остаток электронных денежных средств может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Оператор электронных денежных средств обязан обеспечить невозможность использования электронного средства платежа до ознакомления клиента — физического лица с информацией, указанной в части 25 статьи 7 настоящего Федерального закона.

14. Положения настоящей статьи о порядке использования корпоративных электронных средств платежа применяются также к электронным средствам платежа, используемым нотариусом, занимающимся частной практикой, или адвокатом, учредившим адвокатский кабинет.

Глава 3. СУБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 11. Оператор по переводу денежных средств и требования к его деятельности

1. Операторами по переводу денежных средств являются:

1) Банк России;

2) кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств;

3) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее — Внешэкономбанк).

2. Банк России осуществляет деятельность оператора по переводу денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и нормативными актами Банка России.

3. Кредитные организации осуществляют деятельность операторов по переводу денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

4. Внешэкономбанк осуществляет деятельность оператора по переводу денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ «О банке развития».

Статья 12. Оператор электронных денежных средств и требования к его деятельности

1. Оператором электронных денежных средств является кредитная организация, в том числе небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, предусмотренная пунктом 1 части третьей статьи 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2. Лицо, не являющееся оператором электронных денежных средств, не вправе становиться обязанным по электронным денежным средствам и осуществлять перевод электронных денежных средств.

3. Лицо, не являющееся оператором электронных денежных средств, не вправе становиться обязанным по денежным обязательствам, которые используются для исполнения денежных обязательств между иными лицами или совершения иных сделок, влекущих прекращение обязательств между иными лицами, на основании распоряжений, передаваемых в электронном виде обязанному лицу. Положения настоящей части не распространяются на прекращение денежных обязательств с участием организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность центрального контрагента и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций.

4. Оператор электронных денежных средств обязан уведомить Банк России в установленном им порядке о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств не позднее 10 рабочих дней со дня первого увеличения остатка электронных денежных средств. В уведомлении должны быть указаны:

1) наименование и место нахождения оператора электронных денежных средств, а также номер его лицензии на осуществление банковских операций;

2) вид (виды) предоставляемых клиентам электронных средств платежа;

3) наименования организаций, привлеченных оператором электронных денежных средств для оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга (при их привлечении).

5. Оператор электронных денежных средств обязан установить правила осуществления перевода электронных денежных средств, включая:

1) порядок деятельности оператора электронных денежных средств, связанной с переводом электронных денежных средств;

2) порядок предоставления клиентам электронных средств платежа и осуществления перевода электронных денежных средств с их использованием;

3) порядок деятельности оператора электронных денежных средств при привлечении банковских платежных агентов, организаций, оказывающих операционные услуги и (или) услуги платежного клиринга;

4) порядок обеспечения бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств; 5) порядок рассмотрения претензий оператором электронных денежных средств, включая процедуры оперативного взаимодействия с клиентами;

6) порядок обмена информацией при осуществлении переводов электронных денежных средств.

6. Оператор электронных денежных средств обязан обеспечить бесперебойность осуществления перевода электронных денежных средств в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

7. Оператор электронных денежных средств вправе заключать договоры с другими организациями, по условиям которых эти организации вправе оказывать оператору электронных денежных средств операционные услуги и (или) услуги платежного клиринга при осуществлении перевода электронных денежных средств.

Статья 13. Требования к деятельности оператора электронных денежных средств при увеличении остатков электронных денежных средств физических лиц — абонентов оператора связи

1. Оператор электронных денежных средств вправе заключить с оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи (далее — оператор связи), договор, по условиям которого оператор электронных денежных средств вправе увеличивать остаток электронных денежных средств физического лица — абонента такого оператора связи за счет его денежных средств, являющихся авансом за услуги связи, в порядке, установленном настоящей статьей. Увеличение остатка электронных денежных средств оператором электронных денежных средств осуществляется при наличии договора, заключенного с таким физическим лицом, предусмотренного частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

2. Оператор связи не вправе предоставлять физическому лицу — абоненту денежные средства в целях увеличения оператором электронных денежных средств остатка электронных денежных средств.

3. Оператор электронных денежных средств и оператор связи осуществляют информационное и технологическое взаимодействие в целях увеличения остатков электронных денежных средств в порядке, предусмотренном договором.

4. Увеличение остатка электронных денежных средств физического лица — абонента оператора связи осуществляется на основании его распоряжения, передаваемого оператором связи оператору электронных денежных средств, в соответствии с соглашением между физическим лицом — абонентом и оператором связи.

5. Оператор связи обязан уменьшить сумму денежных средств физического лица — абонента, внесенных им в качестве аванса за услуги связи, незамедлительно после получения подтверждения оператора электронных денежных средств об увеличении остатка электронных денежных средств указанного физического лица — абонента. С момента увеличения остатка электронных денежных средств оператор электронных денежных средств становится обязанным перед физическим лицом в размере суммы, на которую был увеличен остаток электронных денежных средств.

6. Оператор связи до предоставления возможности передачи распоряжений физического лица — абонента, указанных в части 4 настоящей статьи, обязан обеспечить физическому лицу — абоненту возможность ознакомления с информацией о деятельности оператора электронных денежных средств, указанной в части 25 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Положения части 7 статьи 13 данного документа не применяются в случае, если с физического лица — абонента не взимается вознаграждение оператором связи, а также оператором электронных денежных средств за увеличение остатка электронных денежных средств (часть 9 статьи 13 данного документа).

7. Оператор связи должен предоставлять физическому лицу — абоненту до передачи его распоряжения оператору электронных денежных средств следующую информацию:

1) об электронном средстве платежа физического лица;

2) о сумме увеличения остатка электронных денежных средств;

3) о размере вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом — абонентом, в случае его взимания;

4) о дате и времени предоставления информации.

Положения части 8 статьи 13 данного документа не применяются в случае, если с физического лица — абонента не взимается вознаграждение оператором связи, а также оператором электронных денежных средств за увеличение остатка электронных денежных средств (часть 9 статьи 13 данного документа).

8. Физическое лицо — абонент вправе отказаться от передачи распоряжения оператору электронных денежных средств после получения информации, указанной в части 7 настоящей статьи, а оператор связи обязан обеспечить ему такую возможность. 9. Положения частей 7 и 8 настоящей статьи не применяются в случае, если с физического лица — абонента не взимается вознаграждение оператором связи, а также оператором электронных денежных средств за увеличение остатка электронных денежных средств.

10. Оператор электронных денежных средств не вправе осуществлять увеличение остатка электронных денежных средств физического лица — абонента при превышении сумм, установленных статьей 10 настоящего Федерального закона.

11. Оператор связи обязан направить физическому лицу — абоненту с использованием сетей радиотелефонной подвижной связи подтверждение увеличения остатка электронных денежных средств незамедлительно после получения соответствующей информации от оператора электронных денежных средств. Такое подтверждение должно включать в себя информацию, предусмотренную частью 7 настоящей статьи.

12. Оператор связи обязан осуществлять расчеты с оператором электронных денежных средств в сумме увеличенных остатков электронных денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем увеличения остатков электронных денежных средств. При неисполнении оператором связи указанной обязанности оператор электронных денежных средств приостанавливает увеличение остатков электронных денежных средств до исполнения такой обязанности оператором связи.

Действие статьи 14 распространяется на отношения, возникшие из договоров, ранее заключенных кредитными организациями и организациями, не являющимися кредитными организациями, а также индивидуальными предпринимателями в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (часть 9 статьи 38 данного документа).

Статья 14. Требования к деятельности оператора по переводу денежных средств при привлечении банковского платежного агента (субагента)

1. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», вправе на основании договора привлекать банковского платежного агента:

1) для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

2) для предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;

3) для проведения идентификации клиента — физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Банковский платежный агент, являющийся юридическим лицом, в случаях, предусмотренных договором с оператором по переводу денежных средств, вправе привлекать банковского платежного субагента на основании заключаемого с ним договора для осуществления деятельности (ее части), указанной в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи. При таком привлечении соответствующие полномочия банковского платежного субагента не требуют нотариального удостоверения.

3. Привлечение оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих требований:

1) осуществлении указанной в части 1 настоящей статьи деятельности (ее части) (далее — операции банковского платежного агента) от имени оператора по переводу денежных средств;

2) проведении банковским платежным агентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма идентификации клиента — физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета;

3) использовании банковским платежным агентом специального банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи;

4) подтверждении банковским платежным агентом принятия (выдачи) наличных денежных средств путем выдачи кассового чека, соответствующего требованиям частей 10 — 13 настоящей статьи;

5) предоставлении банковским платежным агентом физическим лицам информации, предусмотренной частью 15 настоящей статьи;

6) применении банковским платежным агентом платежных терминалов и банкоматов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

4. Привлечение банковским платежным агентом банковского платежного субагента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих требований:

1) осуществлении указанной в части 1 настоящей статьи деятельности (ее части) (далее — операции банковского платежного субагента) от имени оператора по переводу денежных средств;

2) осуществлении операций банковского платежного субагента, не требующих идентификации физического лица в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) запрете для платежного банковского субагента на привлечение других лиц к осуществлению операций банковского платежного субагента;

4) использовании банковским платежным субагентом специального банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи;

5) подтверждении банковским платежным субагентом принятия (выдачи) наличных денежных средств путем выдачи кассового чека, соответствующего требованиям частей 10 — 13 настоящей статьи;

6) предоставлении банковским платежным субагентом физическим лицам информации, предусмотренной частью 15 настоящей статьи;

7) применении банковским платежным субагентом платежных терминалов и банкоматов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

5. По специальному банковскому счету банковского платежного агента (субагента) могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного агента (субагента);

3) списание денежных средств на банковские счета.

6. Осуществление иных операций, помимо предусмотренных частью 5 настоящей статьи, по специальному банковскому счету не допускается.

7. Контроль за соблюдением банковскими платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковскими платежными агентами (субагентами) специальных банковских счетов для осуществления расчетов осуществляют налоговые органы Российской Федерации.

8. Оператор по переводу денежных средств обязан выдавать налоговым органам справки о наличии у него специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на специальных банковских счетах, выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами), в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о наличии специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на специальных банковских счетах, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами) у такого оператора по переводу денежных средств, могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения контроля, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, в отношении этих организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами).

9. Форма (форматы) и порядок направления налоговыми органами запроса оператору по переводу денежных средств устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма и порядок предоставления оператором по переводу денежных средств информации по запросам налоговых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Форматы предоставления оператором по переводу денежных средств в электронном виде информации по запросам налоговых органов утверждаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

10. Контрольно-кассовая техника в составе платежного терминала, банкомата, применяемого банковскими платежными агентами (субагентами), должна обеспечивать выдачу кассового чека, содержащего следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа — кассовый чек;

2) общую сумму принятых (выданных) денежных средств;

3) наименование операции банковского платежного агента (субагента);

4) размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде общей суммы, включающей в том числе вознаграждение банковского платежного агента (субагента) в случае его взимания;

5) дату, время приема (выдачи) денежных средств;

6) номер кассового чека и контрольно-кассовой техники;

7) адрес места приема (выдачи) денежных средств;

8) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств и банковского платежного агента (субагента), а также их идентификационные номера налогоплательщика;

9) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента.

11. Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев.

12. Кассовый чек может содержать также иные реквизиты в случаях, если это предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом.

13. Применяемые банковским платежным агентом (субагентом) платежные терминалы или банкоматы должны обеспечивать печать на кассовом чеке своего номера и реквизитов, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, в некорректируемом виде, обеспечивающем идентичность информации, зарегистрированной на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискальной памяти контрольно-кассовой техники.

14. В случае изменения адреса места установки платежного терминала или банкомата банковский платежный агент (субагент) обязан в день осуществления такого изменения направить соответствующее уведомление в налоговый орган с указанием нового адреса места установки контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежного терминала или банкомата.

15. При привлечении банковского платежного агента (субагента) в каждом месте осуществления операций банковского платежного агента (субагента) до начала осуществления каждой операции физическим лицам должна предоставляться следующая информация:

1) адрес места осуществления операций банковского платежного агента (субагента);

2) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств и банковского платежного агента (субагента), а также их идентификационные номера налогоплательщика;

3) номер лицензии оператора по переводу денежных средств на осуществление банковских операций;

4) реквизиты договора между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также реквизиты договора между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом в случае его привлечения;

5) размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде общей суммы, включающей в том числе вознаграждение банковского платежного агента (субагента) в случае его взимания;

6) способы подачи претензий и порядок их рассмотрения;

7) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента.

16. При использовании банковским платежным агентом (субагентом) платежного терминала или банкомата информация, предусмотренная частью 15 настоящей статьи, должна предоставляться физическим лицам в автоматическом режиме.

17. Банковский платежный агент вправе взимать с физических лиц вознаграждение, если это предусмотрено договором с оператором по переводу денежных средств.

18. Банковский платежный субагент вправе взимать с физических лиц вознаграждение, если это предусмотрено договором с банковским платежным агентом и договором банковского платежного агента с оператором по переводу денежных средств.

19. Оператор по переводу денежных средств должен вести перечень банковских платежных агентов (субагентов), в котором указываются адреса всех мест осуществления операций банковских платежных агентов (субагентов) по каждому банковскому платежному агенту (субагенту) и с которым можно ознакомиться по запросу физических лиц. Оператор по переводу денежных средств обязан предоставлять перечень банковских платежных агентов (субагентов) налоговым органам по их запросу. Банковский платежный агент обязан передавать оператору по переводу денежных средств информацию о привлеченных банковских платежных субагентах, необходимую для включения в указанный перечень, в порядке, установленном договором с оператором по переводу денежных средств.

20. Оператор по переводу денежных средств должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным агентом условий его привлечения, установленных настоящей статьей и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

21. Несоблюдение банковским платежным агентом условий его привлечения, требований настоящей статьи и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является основанием для одностороннего отказа оператора по переводу денежных средств от исполнения договора с таким банковским платежным агентом.

22. Банковский платежный агент должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным субагентом условий его привлечения, установленных настоящей статьей и договором между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом, а также требований настоящей статьи.

23. Несоблюдение банковским платежным субагентом условий его привлечения и требований настоящей статьи является основанием для одностороннего отказа банковского платежного агента от исполнения договора с таким банковским платежным субагентом, в том числе по требованию оператора по переводу денежных средств.

24. Порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов устанавливается нормативными актами Банка России и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом.

25. Порядок осуществления контроля банковским платежным агентом за деятельностью банковского платежного субагента устанавливается договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также договором между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом.

Статья 15. Оператор платежной системы и требования к его деятельности

1. Оператором платежной системы может являться кредитная организация, организация, не являющаяся кредитной организацией и созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк России или Внешэкономбанк.

2. Оператор платежной системы, являющийся кредитной организацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора по переводу денежных средств, оператора услуг платежной инфраструктуры и с иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением расчетного центра) и с иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

4. Банк России осуществляет деятельность оператора платежной системы на основании настоящего Федерального закона в соответствии с нормативными актами Банка России и заключаемыми договорами.

5. Оператор платежной системы обязан:

1) определять правила платежной системы, организовывать и осуществлять контроль за их соблюдением участниками платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры;

2) осуществлять привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением случая, когда оператор платежной системы совмещает функции оператора услуг платежной инфраструктуры, исходя из характера и объема операций в платежной системе, обеспечивать контроль за оказанием услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы, а также вести перечень операторов услуг платежной инфраструктуры;

3) организовывать систему управления рисками в платежной системе в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона, осуществлять оценку и управление рисками в платежной системе;

4) обеспечивать возможность досудебного и (или) третейского рассмотрения споров с участниками платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры в соответствии с правилами платежной системы.

6. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, обязан привлечь в качестве расчетного центра кредитную организацию, которая не менее одного года осуществляет перевод денежных средств по открытым в этой кредитной организации банковским счетам.

7. Организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Банк России регистрационное заявление по форме и в порядке, которые установлены Банком России.

8. К регистрационному заявлению кредитной организации, намеревающейся стать оператором платежной системы, прилагаются следующие документы:

1) решение органа управления кредитной организации об организации платежной системы;

2) бизнес-план развития платежной системы на ближайшие два календарных года с указанием целей и планируемых результатов организации платежной системы, включая анализ рыночных и инфраструктурных факторов;

3) правила платежной системы, соответствующие требованиям настоящего Федерального закона;

4) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной системе.

9. Организация, не являющаяся кредитной организацией, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна соответствовать следующим требованиям:

1) обладать чистыми активами в размере не менее 10 миллионов рублей;

2) физические лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера такой организации, должны иметь высшее экономическое, высшее юридическое образование или высшее образование в сфере информационных и коммуникационных технологий, а при наличии иного высшего образования — опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации или оператора платежной системы не менее двух лет;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3) физические лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера такой организации, не должны иметь судимость за преступления в сфере экономики, а также фактов расторжения трудового договора с ними по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России регистрационного заявления.

10. К регистрационному заявлению организации, не являющейся кредитной организацией, намеревающейся стать оператором платежной системы, прилагаются следующие документы:

1) учредительные документы;

2) решение уполномоченного органа такой организации об организации платежной системы;

3) бизнес-план развития платежной системы на ближайшие два календарных года с указанием целей и планируемых результатов организации платежной системы, включая анализ рыночных и инфраструктурных факторов;

4) правила платежной системы, соответствующие требованиям настоящего Федерального закона;

5) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной системе;

6) письменное согласие кредитной организации, в том числе в форме заключенного с ней договора, стать расчетным центром платежной системы с учетом требований части 6 настоящей статьи;

7) документы, содержащие сведения о размере чистых активов организации, с приложением форм бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов в Банк России для регистрации. Указанные формы отчетности должны быть подписаны единоличным исполнительным органом организации и главным бухгалтером (их заместителями);

8) документы, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 9 настоящей статьи.

11. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения регистрационного заявления от организации, намеревающейся стать оператором платежной системы, Банк России принимает решение о регистрации указанной организации в качестве оператора платежной системы или решение об отказе в такой регистрации.

12. В случае принятия решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы Банк России присваивает организации регистрационный номер, включает информацию о ней в реестр операторов платежных систем, который является общедоступным, и направляет организации регистрационное свидетельство по форме, установленной Банком России, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения. Порядок ведения реестра операторов платежных систем устанавливается Банком России.

13. Организация, направившая в Банк России регистрационное заявление, вправе стать оператором платежной системы со дня получения регистрационного свидетельства Банка России. 14. Оператор платежной системы обязан указывать свой регистрационный номер при предоставлении информации о платежной системе.

15. Платежная система должна иметь наименование, указанное в правилах платежной системы, содержащее слова «платежная система». Ни одна организация в Российской Федерации, за исключением организации, зарегистрированной в реестре операторов платежных систем, не может использовать в своем наименовании (фирменном наименовании) слова «платежная система» или иным образом указывать на осуществление деятельности оператора платежной системы. Операторы услуг платежной инфраструктуры, участники платежной системы вправе указывать на принадлежность к платежной системе в соответствии с правилами платежной системы. Банк России вправе использовать слова «платежная система» в отношении платежной системы Банка России.

16. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, обязан соблюдать требования, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, в течение всего времени осуществления деятельности оператора платежной системы.

17. Банк России отказывает кредитной организации в регистрации в качестве оператора платежной системы в случае:

1) непредставления документов, предусмотренных частью 8 настоящей статьи;

2) несоответствия разработанных правил платежной системы требованиям настоящего Федерального закона.

18. Банк России отказывает организации, не являющейся кредитной организацией, в регистрации в качестве оператора платежной системы в случае:

1) непредставления документов, предусмотренных частью 10 настоящей статьи;

2) установления несоответствия организации требованиям, предусмотренным частью 9 настоящей статьи;

3) несоответствия разработанных правил платежной системы требованиям настоящего Федерального закона.

19. В случае отказа в регистрации в качестве оператора платежной системы Банк России в письменной форме уведомляет об этом организацию, направившую регистрационное заявление, с указанием оснований отказа и приложением представленных для регистрации документов в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в регистрации.

20. Организация, являющаяся оператором платежной системы, намеревающаяся стать оператором другой платежной системы, обязана направить в Банк России дополнительное регистрационное заявление по форме и в порядке, которые установлены Банком России, с указанием регистрационного номера в реестре операторов платежных систем.

21. К дополнительному регистрационному заявлению кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, прилагаются документы, предусмотренные частью 8 настоящей статьи.

22. К дополнительному регистрационному заявлению организации, не являющейся кредитной организацией, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 — 8 части 10 настоящей статьи.

23. Банк России принимает решение о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, или решение об отказе в такой регистрации в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения дополнительного регистрационного заявления.

24. В случае принятия решения о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы Банк России включает информацию в реестр операторов платежных систем без присвоения нового регистрационного номера и направляет организации уведомление по форме, установленной Банком России, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

25. Организация вправе стать оператором другой платежной системы со дня получения уведомления Банка России о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы.

26. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления Банка России, организация обязана направить в Банк России ранее выданное регистрационное свидетельство.

27. Банк России направляет организации новое регистрационное свидетельство с указанием платежных систем, оператором которых является организация, на следующий рабочий день после дня получения от организации ранее выданного регистрационного свидетельства.

28. Банк России принимает решение об отказе в регистрации кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы при непредставлении документов, предусмотренных частью 8 настоящей статьи.

29. Банк России принимает решение об отказе в регистрации организации, не являющейся кредитной организацией, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы при непредставлении документов, предусмотренных пунктами 2 — 8 части 10 настоящей статьи, либо при несоответствии оператора платежной системы установленным требованиям.

30. При изменении сведений об операторе платежной системы, указанных при его регистрации, оператор платежной системы обязан уведомить Банк России по установленной им форме в течение трех рабочих дней после дня наступления таких изменений. На основании полученного уведомления оператора платежной системы Банк России в течение трех рабочих дней со дня его получения вносит соответствующие изменения в реестр операторов платежных систем.

31. Банк России вправе принимать решения об исключении сведений об организации из реестра операторов платежных систем по следующим основаниям и в следующие сроки:

1) на основании заявления оператора платежной системы с указанием им рабочего дня, в который сведения об организации исключаются из реестра операторов платежных систем, — в рабочий день, указанный в заявлении, но не ранее дня представления заявления оператора платежной системы;

2) в случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 34 настоящего Федерального закона, — в рабочий день, следующий за днем принятия решения Банком России;

3) в случае установления Банком России при осуществлении надзора факта существенного несоответствия сведениям, на основании которых осуществлялась регистрация оператора платежной системы, — в рабочий день, следующий за днем принятия решения Банком России;

4) при отзыве Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, — в рабочий день, следующий за днем отзыва лицензии Банком России;

5) в случае ликвидации оператора платежной системы как юридического лица — в рабочий день, следующий за днем, в который Банку России стало известно о ликвидации юридического лица, являющегося оператором платежной системы.

32. Исключение сведений об организации из реестра операторов платежных систем по иным основаниям, за исключением оснований, предусмотренных частью 31 настоящей статьи, не допускается.

33. При исключении сведений об организации из реестра операторов платежных систем Банк России вносит соответствующую запись в реестр операторов платежных систем и не позднее дня, следующего за днем такого исключения, направляет организации уведомление об исключении сведений о ней из реестра операторов платежных систем, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 части 31 настоящей статьи. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления Банка России, организация обязана возвратить Банку России свое регистрационное свидетельство.

34. Со дня, следующего за днем получения оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, уведомления об исключении сведений из реестра операторов платежных систем, осуществление переводов денежных средств в рамках платежной системы прекращается, а переводы денежных средств, осуществление которых было начато до указанного дня, должны быть завершены центральным платежным клиринговым контрагентом и (или) расчетным центром в течение срока, установленного частью 5 статьи 5 настоящего Федерального закона. В отношении значимых платежных систем срок прекращения осуществления и завершения переводов денежных средств может быть увеличен Банком России, но не более чем до одного месяца.

35. Порядок завершения переводов денежных средств центральным платежным клиринговым контрагентом и (или) расчетным центром в случае отзыва у них лицензий на осуществление банковских операций определяется федеральным законом.

36. Оператор платежной системы обязан представлять в Банк России изменения правил платежной системы, изменения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры не позднее 10 дней со дня внесения соответствующих изменений.

37. Операторы платежных систем могут заключить договор о взаимодействии своих платежных систем при условии отражения порядка такого взаимодействия в правилах платежных систем.

38. Деятельность оператора платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств между операторами по переводу денежных средств, находящимися на территории Российской Федерации, может осуществляться только организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

39. Оператор по переводу денежных средств, за исключением Банка России, у которого открыты банковские счета не менее трех других операторов по переводу денежных средств и между этими счетами осуществляются переводы денежных средств в течение трех месяцев подряд в размере, превышающем значение, установленное Банком России, обязан обеспечить в соответствии с требованиями настоящей статьи направление в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы в течение 30 дней после дня начала соответствия указанному требованию. По истечении четырех месяцев после дня начала соответствия указанному требованию осуществление перевода денежных средств между банковскими счетами операторов по переводу денежных средств, открытыми у такого оператора по переводу денежных средств, допускается только в рамках платежной системы. Требования настоящей части не распространяются на операторов по переводу денежных средств, являющихся расчетными центрами платежных систем, операторы платежных систем которых зарегистрированы Банком России, в части переводов денежных средств, осуществляемых в рамках указанных платежных систем.

40. Банк России направляет организации, осуществляющей деятельность оператора платежной системы и не направившей в Банк России регистрационное заявление в соответствии с настоящей статьей, требование о регистрации такой организации в качестве оператора платежной системы. Указанная организация обязана направить в Банк России регистрационное заявление не позднее 30 календарных дней со дня получения такого требования либо прекратить осуществление деятельности оператора платежной системы.

Статья 16. Оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к его деятельности

1. Оператором услуг платежной инфраструктуры может являться кредитная организация, организация, не являющаяся кредитной организацией, Банк России или Внешэкономбанк.

2. Оператор услуг платежной инфраструктуры, являющийся кредитной организацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать оказание операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг, в том числе в рамках одной организации.

3. Оператор услуг платежной инфраструктуры, не являющийся кредитной организацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать оказание операционных услуг, услуг платежного клиринга, в том числе в рамках одной организации.

4. Оператор услуг платежной инфраструктуры, являющийся кредитной организацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора по переводу денежных средств, оператора платежной системы и иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

5. Оператор услуг платежной инфраструктуры, не являющийся кредитной организацией, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора платежной системы и иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

6. Банк России осуществляет деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры на основании настоящего Федерального закона в соответствии с нормативными актами Банка России и заключаемыми договорами.

7. Оператор услуг платежной инфраструктуры осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и договорами, заключаемыми с участниками платежной системы и другими операторами услуг платежной инфраструктуры.

8. Правилами платежной системы должны определяться требования к операторам услуг платежной инфраструктуры, с которыми могут заключаться договоры в соответствии с настоящим Федеральным законом.

9. В отношении операторов услуг платежной инфраструктуры должны быть определены требования к их финансовому состоянию, технологическому обеспечению и другим факторам, влияющим на бесперебойность функционирования платежной системы, которые должны быть объективными, доступными для публичного ознакомления и обеспечивать равноправный доступ операторов услуг платежной инфраструктуры в платежную систему.

10. Операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны предоставлять оператору платежной системы информацию о своей деятельности (в части оказания услуг платежной инфраструктуры) в соответствии с правилами платежной системы.

Положения части 11 статьи 16 в части привлечения операционного центра и (или) платежного клирингового центра применяются по истечении трех лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона (часть 7 статьи 38 данного документа).

11. При осуществлении перевода денежных средств в рамках платежной системы операторами по переводу денежных средств, находящимися на территории Российской Федерации, должны привлекаться операторы услуг платежной инфраструктуры, которые соответствуют требованиям настоящего Федерального закона и находятся на территории Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 17 настоящего Федерального закона.

Статья 17. Требования к деятельности операционного центра

1. Операционный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и на основании договоров об оказании операционных услуг с оператором платежной системы, участниками платежной системы, платежным клиринговым центром и расчетным центром, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы.

2. В платежной системе может быть несколько операционных центров.

3. Операционный центр обеспечивает обмен электронными сообщениями между участниками платежной системы, между участниками платежной системы и их клиентами, платежным клиринговым центром, расчетным центром, между платежным клиринговым центром и расчетным центром.

4. Операционный центр может осуществлять иные действия, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимые для функционирования платежной системы и предусмотренные правилами платежной системы.

5. Операционный центр несет ответственность за реальный ущерб, причиненный участникам платежной системы, платежному клиринговому центру и расчетному центру вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) операционных услуг.

6. Правилами платежной системы и договором об оказании операционных услуг ответственность операционного центра за реальный ущерб может быть ограничена размером неустойки, за исключением случаев умышленного неоказания (ненадлежащего оказания) операционных услуг.

7. В случае, если правилами платежной системы и договором об оказании операционных услуг предусмотрена обязанность операционного центра обеспечить гарантированный уровень бесперебойности оказания операционных услуг в течение определенного времени, могут быть установлены ответственность операционного центра за реальный ущерб и неустойка.

8. Оператор платежной системы в случаях и порядке, предусмотренных правилами платежной системы, вправе привлекать операционный центр, находящийся за пределами Российской Федерации, для оказания операционных услуг участникам платежной системы. В указанном случае оператор платежной системы несет ответственность за надлежащее оказание операционных услуг участникам платежной системы.

Статья 18. Требования к деятельности платежного клирингового центра

1. Платежный клиринговый центр осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и на основании договоров об оказании услуг платежного клиринга, заключаемых с участниками платежной системы, операционным центром и расчетным центром, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы.

2. В платежных системах, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, услуги платежного клиринга могут оказываться в рамках клиринговой услуги клиринговой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

3. В платежной системе может быть несколько платежных клиринговых центров.

4. Договор об оказании услуг платежного клиринга, заключаемый с участниками платежной системы, является договором присоединения.

5. В соответствии с договором об оказании услуг платежного клиринга, заключаемым с расчетным центром, платежный клиринговый центр обязуется передавать расчетному центру от имени участников платежной системы подлежащие исполнению распоряжения участников платежной системы.

6. Платежный клиринговый центр несет ответственность за убытки, причиненные участникам платежной системы и расчетному центру вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежного клиринга.

7. Правилами платежной системы и договором об оказании услуг платежного клиринга ответственность платежного клирингового центра за убытки может быть ограничена размером неустойки, за исключением случаев умышленного неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежного клиринга.

8. Центральным платежным клиринговым контрагентом может выступать кредитная организация, Банк России или Внешэкономбанк в порядке, предусмотренном правилами платежной системы и договорами об оказании услуг платежного клиринга.

9. Центральный платежный клиринговый контрагент обязан:

1) обладать денежными средствами, достаточными для исполнения своих обязательств, либо обеспечивать исполнение своих обязательств, в том числе за счет гарантийного фонда, в размере наибольшего обязательства, по которому центральный платежный клиринговый контрагент становится плательщиком, за период, определяемый правилами платежной системы;

2) ежедневно осуществлять контроль за рисками неисполнения (ненадлежащего исполнения) участниками платежной системы своих обязательств по переводу денежных средств, применять в отношении участников платежной системы, анализ финансового состояния которых свидетельствует о повышенном риске, ограничительные меры, включая установление максимального размера платежной клиринговой позиции, и предъявлять требования о повышенном размере обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы по переводу денежных средств.

Статья 19. Требования к деятельности расчетного центра

1. Расчетным центром может выступать кредитная организация, Банк России или Внешэкономбанк.

2. В платежной системе может быть несколько расчетных центров.

3. Расчетный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и на основании договоров банковского счета, заключаемых с участниками платежной системы и (или) центральным платежным клиринговым контрагентом (при его наличии), а также договоров, заключаемых с операционным центром и платежным клиринговым центром, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы.

4. Расчетный центр исполняет поступившие от платежного клирингового центра распоряжения участников платежной системы посредством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и (или) банковскому счету центрального платежного клирингового контрагента (при его наличии).

5. Расчетный центр платежной системы в случае, предусмотренном частью 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, может исполнять распоряжения участников платежной системы, поступившие от клиринговой организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Статья 20. Правила платежной системы

1. Правилами платежной системы должны определяться:

1) порядок взаимодействия между оператором платежной системы, участниками платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением правил платежной системы;

3) ответственность за несоблюдение правил платежной системы;

4) критерии участия, приостановления и прекращения участия в платежной системе;

5) порядок привлечения операторов услуг платежной инфраструктуры и ведения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры;

6) применяемые формы безналичных расчетов;

7) порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы, включая моменты наступления его безотзывности, безусловности и окончательности;

8) порядок сопровождения перевода денежных средств сведениями о плательщике в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае, если они не содержатся в распоряжении участника платежной системы;

9) порядок оплаты услуг по переводу денежных средств, являющийся единообразным в рамках платежной системы;

10) порядок осуществления платежного клиринга и расчета;

11) порядок оплаты услуг платежной инфраструктуры, являющийся единообразным в рамках платежной системы; 12) порядок предоставления участниками платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры информации о своей деятельности оператору платежной системы;

13) система управления рисками в платежной системе, включая используемую модель управления рисками, перечень мероприятий и способов управления рисками;

14) порядок обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы;

15) временной регламент функционирования платежной системы;

16) порядок присвоения кода (номера), позволяющего однозначно установить участника платежной системы и вид его участия в платежной системе;

17) порядок обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы по переводу денежных средств;

18) порядок взаимодействия в рамках платежной системы в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование операторами услуг платежной инфраструктуры, участниками значимой платежной системы оператора значимой платежной системы о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях;

19) требования к защите информации;

20) перечень платежных систем, с которыми осуществляется взаимодействие, и порядок такого взаимодействия;

21) порядок изменения правил платежной системы;

22) порядок досудебного разрешения споров с участниками платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры.

2. Правилами платежной системы могут быть предусмотрены другие положения, необходимые для обеспечения функционирования платежной системы.

3. Правила платежной системы, за исключением правил платежной системы Банка России, являются договором. Правила платежной системы могут быть составлены в виде единого документа или нескольких взаимосвязанных документов.

4. В правилах платежной системы запрещается установление:

1) требований, препятствующих участию в платежной системе, не соответствующих требованиям части 10 статьи 21 настоящего Федерального закона;

2) требований к участникам платежной системы о неучастии в других платежных системах (условие об исключительном участии);

3) требований к участникам платежной системы об ограничении (запрете) осуществления между ними клиринга и расчета вне рамок платежной системы на основании договоров, заключаемых между участниками платежной системы, под ответственность таких участников;

4) требований к операторам услуг платежной инфраструктуры об ограничении (запрете) оказания услуг платежной инфраструктуры в рамках других платежных систем (условие об исключительном оказании услуг платежной инфраструктуры);

5) минимального размера оплаты услуг по переводу денежных средств участниками платежной системы и их клиентами.

5. Оператор платежной системы обязан предоставлять организациям, намеревающимся участвовать в платежной системе, правила платежной системы для предварительного ознакомления без взимания платы, за исключением расходов на изготовление копий правил платежной системы.

6. Правила платежной системы, включая тарифы, являются публично доступными. Оператор платежной системы вправе не раскрывать информацию о требованиях к защите информации и информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом.

7. Участники платежной системы присоединяются к правилам платежной системы только путем принятия их в целом.

8. Оператор платежной системы может в одностороннем порядке вносить изменения в правила платежной системы при условии:

1) обеспечения участникам платежной системы возможности предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и направления своего мнения оператору платежной системы в установленный им срок, который не может быть менее одного месяца;

2) установления срока внесения изменений не менее одного месяца со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей части.

9. Правила платежной системы Банка России определяются нормативными актами Банка России на основании настоящего Федерального закона.

10. Особенности правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, устанавливаются Банком России. Статья 21. Участники платежной системы

1. Участниками платежной системы могут стать следующие организации при условии их присоединения к правилам платежной системы в порядке, установленном правилами платежной системы:

1) операторы по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств);

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

3) страховые организации, осуществляющие обязательное страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) органы Федерального казначейства;

5) организации федеральной почтовой связи.

2. В случае заключения между операторами платежных систем договора о взаимодействии платежных систем участниками платежной системы могут являться центральный платежный клиринговый контрагент и (или) расчетный центр другой платежной системы, действующие по поручению оператора такой платежной системы.

3. Участниками платежной системы могут являться международные финансовые организации, иностранные центральные (национальные) банки, иностранные банки.

4. Правилами платежной системы должно быть предусмотрено прямое участие в платежной системе и может быть предусмотрено косвенное участие в платежной системе.

5. Правилами платежной системы могут быть предусмотрены различные виды прямого и косвенного участия в платежной системе.

6. Прямое участие в платежной системе требует открытия в расчетном центре банковского счета организации, становящейся прямым участником, в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.

7. Прямыми участниками платежной системы могут являться только операторы по переводу денежных средств, включая операторов электронных денежных средств, профессиональные участники рынка ценных бумаг, юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (при осуществлении ими переводов денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах), страховые организации, осуществляющие обязательное страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (при осуществлении ими расчетов по обязательным видам страхования гражданской ответственности, предусмотренным законодательством Российской Федерации), и органы Федерального казначейства.

8. Косвенное участие в платежной системе требует открытия банковского счета косвенному участнику — организации, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, прямым участником платежной системы, являющимся оператором по переводу денежных средств, в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.

9. Отношения между прямыми и косвенными участниками платежной системы регулируются правилами платежной системы и заключенными договорами банковского счета.

10. Для каждого вида участия в платежной системе правилами такой платежной системы устанавливаются отдельные критерии участия, которые должны включать доступные для публичного ознакомления требования, обеспечивающие равноправный доступ участников платежной системы одного вида в платежную систему. Указанные требования могут касаться финансового состояния, технологического обеспечения и других факторов, влияющих на бесперебойность функционирования платежной системы.

11. Операторы по переводу денежных средств, за исключением Банка России, могут участвовать в платежных системах в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств при условии уведомления об этом Банка России не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной системе в порядке, установленном Банком России.

12. Операторы по переводу денежных средств не могут участвовать в платежной системе, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств на территории Российской Федерации, при наличии одного из следующих условий:

1) отсутствия на территории Российской Федерации юридического лица, выполняющего функции оператора платежной системы, соответствующего требованиям настоящего Федерального закона; 2) отсутствия правил платежной системы, соответствующих требованиям настоящего Федерального закона;

Положения пункта 3 части 12 статьи 21 в части привлечения операционного центра и (или) платежного клирингового центра применяются по истечении трех лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона (часть 7 статьи 38 данного документа).

3) нарушения требований части 11 статьи 16 настоящего Федерального закона;

4) нарушения требований части 10 статьи 29 настоящего Федерального закона.

Статья 22. Признание платежной системы значимой

1. Платежная система является системно значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из следующих критериев:

1) осуществления в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев подряд переводов денежных средств с общим объемом на сумму и отдельными переводами денежных средств на сумму не менее значений, установленных Банком России;

2) осуществления в рамках платежной системы Банком России переводов денежных средств при рефинансировании кредитных организаций и осуществлении операций на открытом рынке;

3) осуществления в рамках платежной системы переводов денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

2. Платежная система является социально значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из следующих критериев:

1) осуществления в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев подряд переводов денежных средств с общим объемом на сумму не менее значений, установленных Банком России, и более половины этих переводов денежных средств на сумму не более значения, установленного Банком России;

2) осуществления в течение календарного года в рамках платежной системы переводов денежных средств с использованием платежных карт в количестве не менее значения, установленного Банком России;

3) осуществления в течение календарного года в рамках платежной системы переводов денежных средств без открытия банковского счета в количестве не менее значения, установленного Банком России;

4) осуществления в течение календарного года в рамках платежной системы переводов денежных средств клиентов — физических лиц по их банковским счетам (за исключением переводов денежных средств с использованием платежных карт) в количестве не менее значения, установленного Банком России.

3. Признание платежной системы значимой осуществляется Банком России на основании информации, подтверждающей соответствие платежной системы установленным критериям значимости:

1) при регистрации Банком России оператора платежной системы;

2) при осуществлении Банком России надзора и наблюдения в национальной платежной системе;

3) на основании письменного заявления оператора платежной системы с приложением документов, подтверждающих соответствие платежной системы установленным критериям значимости.

4. При принятии решения о признании платежной системы значимой Банк России в течение семи календарных дней:

1) включает информацию о признании платежной системы значимой в реестр операторов платежных систем;

2) в письменной форме уведомляет оператора платежной системы о признании платежной системы значимой.

5. Банк России опубликовывает информацию о включении платежной системы в перечень значимых платежных систем в официальном издании Банка России «Вестник Банка России».

6. Платежная система признается значимой со дня включения информации о признании ее значимой в реестр операторов платежных систем.

7. Оператор значимой платежной системы обязан:

1) в течение 90 календарных дней со дня получения уведомления Банка России о признании платежной системы значимой обеспечить соблюдение требований, предъявляемых Банком России в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона;

2) в течение 120 календарных дней со дня получения уведомления Банка России о признании платежной системы значимой внести необходимые изменения в правила платежной системы в целях соблюдения требований статьи 24 настоящего Федерального закона и направить измененные правила платежной системы в Банк России либо не позднее семи календарных дней уведомить Банк России о соответствии правил платежной системы, представленных Банку России при регистрации оператора платежной системы, требованиям статьи 24 настоящего Федерального закона.

8. Банк России осуществляет анализ соответствия значимой платежной системы установленным критериям значимости. В случае, если ранее признанная значимой платежная система не соответствует в течение шести календарных месяцев ни одному из установленных критериев значимости, Банк России выносит решение о признании такой платежной системы утратившей системную или социальную значимость.

9. После принятия решения о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость Банк России в течение семи календарных дней:

1) включает информацию о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость в реестр операторов платежных систем;

2) в письменной форме уведомляет оператора платежной системы о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость.

10. Банк России опубликовывает информацию о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость в официальном издании Банка России «Вестник Банка России».

11. Платежная система Банка России признается системно значимой платежной системой.

12. Банк России обязан обеспечить соблюдение платежной системой Банка России требований к системно значимым платежным системам, предусмотренных статьей 24 настоящего Федерального закона.

Статья 23. Порядок проверки Банком России соответствия правил значимой платежной системы установленным требованиям

1. Проверка соответствия правил значимой платежной системы требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (далее — проверка соответствия), осуществляется Банком России после признания платежной системы значимой.

2. Оператор значимой платежной системы в срок, указанный в пункте 2 части 7 статьи 22 настоящего Федерального закона, представляет в Банк России для проверки соответствия правила платежной системы в двух экземплярах либо сообщает Банку России о возможности проверки соответствия правил платежной системы, представленных Банку России при регистрации оператора платежной системы.

3. Проверка соответствия правил значимой платежной системы осуществляется Банком России в срок, не превышающий 90 календарных дней со дня представления правил значимой платежной системы для проверки соответствия правил платежной системы или со дня сообщения Банку России о возможности проверки соответствия правил платежной системы, представленных Банку России при регистрации оператора платежной системы.

4. При соответствии правил платежной системы требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России Банк России проставляет на правилах платежной системы отметку о соответствии и направляет один экземпляр правил значимой платежной системы оператору значимой платежной системы.

5. При несоответствии правил платежной системы требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России Банк России в письменной форме уведомляет оператора платежной системы о таком несоответствии. В уведомлении указываются требования, которым не соответствуют представленные Банку России правила платежной системы, а также срок, который не может быть более 90 дней, для их изменения и повторного представления Банку России для проверки соответствия.

6. При внесении изменений в правила значимой платежной системы, в том числе по требованию Банка России, предъявленному при осуществлении Банком России надзора в национальной платежной системе, оператор значимой платежной системы обязан представить изменения указанных правил в Банк России для проверки соответствия не позднее 10 дней после внесения указанных изменений.

Статья 24. Требования к значимой платежной системе

1. Банк России устанавливает следующие требования к системно значимой платежной системе:

1) осуществление оператором платежной системы, и (или) платежным клиринговым центром, и (или) расчетным центром мониторинга и анализа рисков в режиме реального времени;

2) осуществление расчета в платежной системе в режиме реального времени или в течение одного дня;

3) осуществление расчета через расчетный центр, соответствующий требованиям финансовой устойчивости и управления рисками, установленным Банком России;

4) обеспечение гарантированного уровня бесперебойности оказания операционных услуг;

5) соответствие системы управления рисками значимой платежной системы требованиям, установленным частью 8 статьи 28 настоящего Федерального закона.

2. Банк России устанавливает следующие требования к социально значимой платежной системе:

1) осуществление оператором платежной системы, и (или) платежным клиринговым центром, и (или) расчетным центром мониторинга и анализа рисков на постоянной основе;

2) осуществление расчета через расчетный центр, являющийся банком — участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, соответствующий требованиям управления рисками, установленным Банком России, или через небанковскую кредитную организацию, осуществляющую расчет по счетам других кредитных организаций не менее трех лет;

3) соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 настоящей статьи.

3. Требования Банка России к значимой платежной системе применяются по истечении 90 календарных дней со дня получения оператором платежной системы уведомления Банка России о признании платежной системы значимой.

4. При утрате платежной системой значимости установленные Банком России требования к значимой платежной системе могут не соблюдаться со дня получения оператором платежной системы уведомления Банка России о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость.

Статья 25. Осуществление платежного клиринга и расчета в платежной системе

1. Платежный клиринг в платежной системе осуществляется платежным клиринговым центром посредством:

1) выполнения процедур приема к исполнению распоряжений участников платежной системы, включая проверку соответствия распоряжений участников платежной системы установленным требованиям, определение достаточности денежных средств для исполнения распоряжений участников платежной системы и определение платежных клиринговых позиций;

2) передачи расчетному центру для исполнения принятых распоряжений участников платежной системы;

3) направления участникам платежной системы извещений (подтверждений), касающихся приема к исполнению распоряжений участников платежной системы, а также передачи извещений (подтверждений), касающихся исполнения распоряжений участников платежной системы.

2. Процедуры приема к исполнению распоряжений участников платежной системы выполняются платежным клиринговым центром в соответствии с правилами платежной системы.

3. Определение платежной клиринговой позиции участника платежной системы может осуществляться на валовой основе и (или) на нетто-основе.

4. Платежная клиринговая позиция на валовой основе определяется в размере суммы индивидуального распоряжения участника платежной системы или общей суммы распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является плательщиком или получателем средств.

5. После определения платежной клиринговой позиции на валовой основе распоряжения участников платежной системы передаются платежным клиринговым центром расчетному центру для исполнения.

6. Платежная клиринговая позиция на нетто-основе определяется в размере разницы между общей суммой подлежащих исполнению распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является плательщиком, и общей суммой распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является получателем средств.

7. После определения платежной клиринговой позиции на нетто-основе платежный клиринговый центр передает расчетному центру для исполнения распоряжения платежного клирингового центра на сумму определенных платежных клиринговых позиций на нетто-основе участников платежной системы и (или) принятые распоряжения участников платежной системы.

8. Расчет в платежной системе осуществляется расчетным центром посредством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и (или) центрального платежного клирингового контрагента на основании поступивших от платежного клирингового центра распоряжений в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций.

9. При заключении между операторами платежных систем договора о взаимодействии между платежными системами платежный клиринг и расчет в целях перевода денежных средств между участниками одной платежной системы осуществляются соответственно платежным клиринговым центром и расчетным центром этой платежной системы, если иное не предусмотрено договором о взаимодействии между платежными системами. Платежный клиринг и расчет в целях перевода денежных средств между участниками различных платежных систем осуществляются в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии между платежными системами.

Статья 26. Обеспечение банковской тайны в платежной системе

Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и банковские платежные агенты (субагенты) обязаны гарантировать банковскую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.

Статья 27. Обеспечение защиты информации в платежной системе

1. Операторы по переводу денежных средств, банковские платежные агенты (субагенты), операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечивать защиту информации о средствах и методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и об иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации устанавливает требования к защите указанной информации.

2. Контроль и надзор за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий и без права ознакомления с защищаемой информацией.

3. Операторы по переводу денежных средств, банковские платежные агенты (субагенты), операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечивать защиту информации при осуществлении переводов денежных средств в соответствии с требованиями, установленными Банком России, согласованными с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными частью 2 настоящей статьи. Контроль за соблюдением установленных требований осуществляется Банком России в рамках надзора в национальной платежной системе в установленном им порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.

Статья 28. Система управления рисками в платежной системе

1. В целях настоящего Федерального закона под системой управления рисками в платежной системе понимается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования платежной системы с учетом размера причиняемого ущерба.

2. Оператор платежной системы обязан определить одну из следующих используемых в платежной системе организационных моделей управления рисками в платежной системе:

1) самостоятельное управление рисками в платежной системе оператором платежной системы;

2) распределение функций по оценке и управлению рисками между оператором платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы;

3) передача функций по оценке и управлению рисками оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, расчетному центру.

3. Система управления рисками должна предусматривать следующие мероприятия:

1) определение организационной структуры управления рисками, обеспечивающей контроль за выполнением участниками платежной системы требований к управлению рисками, установленных правилами платежной системы;

2) определение функциональных обязанностей лиц, ответственных за управление рисками, либо соответствующих структурных подразделений;

3) доведение до органов управления оператора платежной системы соответствующей информации о рисках; 4) определение показателей бесперебойности функционирования платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

5) определение порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

6) определение методик анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

7) определение порядка обмена информацией, необходимой для управления рисками;

8) определение порядка взаимодействия в спорных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных сбоев;

9) определение порядка изменения операционных и технологических средств и процедур;

10) определение порядка оценки качества функционирования операционных и технологических средств, информационных систем независимой организацией;

11) определение порядка обеспечения защиты информации в платежной системе.

4. Способы управления рисками в платежной системе определяются оператором платежной системы с учетом особенностей организации платежной системы, модели управления рисками, процедур платежного клиринга и расчета, количества переводов денежных средств и их сумм, времени окончательного расчета.

5. Система управления рисками может предусматривать следующие способы управления рисками:

1) установление предельных размеров (лимитов) обязательств участников платежной системы с учетом уровня риска;

2) создание гарантийного фонда платежной системы;

3) управление очередностью исполнения распоряжений участников платежной системы;

4) осуществление расчета в платежной системе до конца рабочего дня;

5) осуществление расчета в пределах предоставленных участниками платежной системы денежных средств;

6) обеспечение возможности предоставления кредита;

7) использование безотзывных банковской гарантии или аккредитива;

8) другие способы управления рисками, предусмотренные правилами платежной системы.

6. Правилами платежной системы может быть предусмотрено создание оператором платежной системы коллегиального органа по управлению рисками в платежной системе, в состав которого включаются ответственные за управление рисками представители оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры, участников платежной системы. В состав органа по управлению рисками по согласованию с Банком России могут быть включены представители Банка России с правом совещательного голоса.

7. В функциональные обязанности и компетенцию органа управления рисками входят:

1) установление критериев оценки системы управления рисками, включая системный риск, и проведение указанной оценки;

2) формирование предложений и рекомендаций по итогам проведения оценки системы управления рисками.

8. Система управления рисками значимой платежной системы должна предусматривать создание органа управления рисками значимой платежной системы, указанного в части 6 настоящей статьи, и использование не менее двух способов управления рисками, указанных в пунктах 1 — 7 части 5 настоящей статьи.

Статья 29. Обеспечение исполнения обязательств участников платежной системы

1. Порядок обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы устанавливается правилами платежной системы.

2. При осуществлении расчета на нетто-основе в значимой платежной системе должно обеспечиваться исполнение наибольшего по размеру обязательства участника значимой платежной системы.

3. Правилами платежной системы может быть предусмотрено создание оператором платежной системы либо по его поручению центральным платежным клиринговым контрагентом или расчетным центром гарантийного фонда платежной системы за счет денежных средств (гарантийных взносов) участников платежной системы. Правилами платежной системы может быть предусмотрено внесение в гарантийный фонд платежной системы денежных средств оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента и (или) расчетного центра. 4. Порядок определения размера гарантийного взноса устанавливается правилами платежной системы.

5. Гарантийный фонд платежной системы используется оператором платежной системы либо по его поручению центральным платежным клиринговым контрагентом или расчетным центром в целях обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы.

6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств участником платежной системы его гарантийный взнос используется для удовлетворения требований по таким обязательствам.

7. При недостаточности гарантийного взноса участника платежной системы используются гарантийные взносы других участников платежной системы в порядке, предусмотренном правилами платежной системы. В этом случае указанный участник платежной системы обязан возместить сумму использованных гарантийных взносов, а также уплатить проценты за их использование, если это предусмотрено правилами платежной системы.

8. В случае прекращения участия в платежной системе участнику платежной системы возвращается его гарантийный взнос в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами платежной системы.

9. Гарантийный фонд платежной системы учитывается на отдельном банковском счете, открываемом оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту или участникам платежной системы (далее — счет гарантийного фонда платежной системы) в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона.

10. Счет гарантийного фонда платежной системы может быть открыт только в Банке России, Внешэкономбанке, а также в банке — участнике системы страхования вкладов или небанковской кредитной организации, не имеющей права осуществлять размещение привлеченных во вклады денежных средств.

Статья 30. Счет гарантийного фонда платежной системы

1. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы оператору платежной системы операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжений оператора платежной системы.

2. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы центральному платежному клиринговому контрагенту операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений оператора платежной системы без распоряжения центрального платежного клирингового контрагента, либо на основании распоряжений центрального платежного клирингового контрагента с согласия оператора платежной системы.

3. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы участнику платежной системы операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений оператора платежной системы или центрального платежного клирингового контрагента без распоряжения участника платежной системы, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений участника платежной системы, которому открыт такой счет, с согласия оператора платежной системы или центрального платежного клирингового контрагента.

4. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы центральному платежному клиринговому контрагенту или участнику платежной системы соответственно оператор платежной системы или оператор платежной системы и центральный платежный клиринговый контрагент имеют право получать от оператора по переводу денежных средств, у которого открыт счет гарантийного фонда платежной системы, информацию об операциях по этому счету.

5. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы центральному платежному клиринговому контрагенту или участнику платежной системы указывается лицо, которое вправе давать распоряжения по этому счету в соответствии с требованиями частей 2 и 3 настоящей статьи.

6. Согласие оператора платежной системы или центрального платежного клирингового контрагента на совершение операций по счету гарантийного фонда платежной системы дается способом, предусмотренным договором банковского счета в соответствии с правилами платежной системы.

7. Оператор платежной системы, центральный платежный клиринговый контрагент, участник платежной системы вправе переводить на счет гарантийного фонда платежной системы собственные денежные средства в случаях, предусмотренных частями 3 и 7 статьи 29 настоящего Федерального закона.

8. В случае признания оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента, участника платежной системы банкротом денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, в конкурсную массу не включаются и подлежат возврату предоставившим их лицам в размере денежных средств, оставшихся после исполнения всех обязательств участников платежной системы.

9. По долгам оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента, участника платежной системы не может быть наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, а также не могут быть приостановлены операции по указанному счету. Приостановление операций по счету гарантийного фонда платежной системы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не допускается.

10. На денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, не может быть обращено взыскание по обязательствам оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента или участника платежной системы.

Глава 5. НАДЗОР И НАБЛЮДЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

Статья 31. Цели надзора и наблюдения в национальной платежной системе

1. Основными целями надзора и наблюдения в национальной платежной системе являются обеспечение стабильности национальной платежной системы и ее развитие.

2. В целях настоящего Федерального закона надзор в национальной платежной системе означает деятельность Банка России по контролю за соблюдением операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

3. Надзор за соблюдением кредитными организациями требований настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России осуществляется Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 34 настоящего Федерального закона.

4. Надзор за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее — поднадзорные организации) требований настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России осуществляется Банком России в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. В целях настоящего Федерального закона наблюдение в национальной платежной системе означает деятельность Банка России по совершенствованию операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее — наблюдаемые организации), другими субъектами национальной платежной системы своей деятельности и оказываемых ими услуг, а также по развитию платежных систем, платежной инфраструктуры (далее — объекты наблюдения) на основе рекомендаций Банка России.

Статья 32. Осуществление надзора в национальной платежной системе

1. При осуществлении надзора в национальной платежной системе Банк России:

1) анализирует документы и информацию (в том числе данные отчетности), которые касаются деятельности поднадзорных организаций и участников платежных систем, а также организации и функционирования платежных систем;

2) проводит инспекционные проверки поднадзорных организаций в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;

3) осуществляет действия и применяет меры принуждения в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона в случае нарушения поднадзорными организациями требований настоящего Федерального закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

2. Банк России определяет формы и сроки предоставления отчетности, в том числе в виде отчетности поднадзорной организации и сводной отчетности по платежной системе, методику составления указанной отчетности.

3. При осуществлении надзора в национальной платежной системе Банк России вправе запрашивать и получать от поднадзорных организаций и участников платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

4. Порядок осуществления надзора в национальной платежной системе определяется в соответствии с нормативными актами Банка России.

Статья 33. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций 1. Банк России проводит плановые инспекционные проверки поднадзорных организаций не чаще одного раза в два года в соответствии с утвержденным Банком России планом проверок.

2. При нарушении бесперебойности функционирования значимой платежной системы Банк России проводит внеплановые инспекционные проверки.

3. Инспекционные проверки могут проводиться по отдельным вопросам деятельности поднадзорных организаций либо являться комплексными.

4. При проведении инспекционной проверки поднадзорной организации уполномоченные представители (служащие) Банка России имеют право:

1) получать и проверять документы поднадзорной организации;

2) при необходимости получать копии документов для приобщения к материалам проверки;

3) получать устные и письменные пояснения по вопросам деятельности поднадзорной организации;

4) получать доступ в места осуществления деятельности поднадзорной организации;

5) получать доступ к информационным системам поднадзорной организации, включая получение информации в электронном виде.

5. По итогам инспекционной проверки уполномоченные представители (служащие) Банка России составляют акт инспекционной проверки, содержащий общую информацию о деятельности поднадзорной организации, информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях с приложением подтверждающих документов, сведения о фактах противодействия проверке.

6. Срок проведения инспекционной проверки Банка России не может превышать три месяца.

7. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций регулируется нормативными актами Банка России.

Статья 34. Действия и меры принуждения, применяемые Банком России в случае нарушения поднадзорной организацией требований настоящего Федерального закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

1. В случаях, если нарушения требований настоящего Федерального закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России поднадзорной организацией непосредственно не влияют на бесперебойность функционирования платежной системы, а также не влияют на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, Банк России осуществляет следующие действия:

1) доводит до сведения органов управления поднадзорной организации информацию о выявленном нарушении в письменной форме с указанием допущенного нарушения и срока, в течение которого такое нарушение должно быть устранено, при этом указанный срок не может быть менее 10 рабочих дней;

2) направляет органам управления поднадзорной организации рекомендации надзорного органа по устранению выявленного нарушения и рекомендует им представить в надзорный орган программу мероприятий, направленных на устранение нарушения.

2. В случаях, если нарушения требований настоящего Федерального закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России поднадзорной организацией влияют на бесперебойность функционирования платежной системы либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, Банк России применяет одну из следующих мер принуждения:

1) направляет предписание об устранении нарушения с указанием срока для его устранения;

2) ограничивает (приостанавливает) предписанием оказание операционных услуг, в том числе при привлечении операционного центра, находящегося за пределами Российской Федерации, и (или) услуг платежного клиринга.

3. В предписание об устранении нарушения не включается информация о неприменении поднадзорной организацией документов (актов) Банка России, не являющихся нормативными актами, предписаниями Банка России или актами Банка России, предусмотренными пунктом 1 части 1 настоящей статьи.

4. Меры принуждения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, применяются Банком России также в следующих случаях:

1) при повторном в течение последних 12 месяцев нарушении поднадзорной организацией требования настоящего Федерального закона или принятого в соответствии с ним нормативного акта Банка России, если в отношении поднадзорной организации Банком России за нарушение этого требования осуществлялись действия, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, или применялись меры принуждения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи;

2) при действиях (бездействии) поднадзорной организации, повлекших (повлекшем) приостановление (прекращение) осуществления переводов денежных средств в рамках платежной системы либо их несвоевременное осуществление, если в отношении поднадзорной организации Банком России осуществлялись действия, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, или применялись меры принуждения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи;

3) если предписание Банка России не было выполнено поднадзорной организацией в установленный срок;

4) при неустранении нарушения, информация о котором была доведена Банком России до сведения поднадзорной организации в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в установленный срок.

5. Мера принуждения, указанная в пункте 2 части 2 настоящей статьи, вводится на определенный предписанием срок и может включать ограничения:

1) предельного размера позиций на нетто-основе участника (участников) платежной системы;

2) предельного количества распоряжений участника (участников) платежной системы и (или) общей суммы указанных распоряжений в течение дня.

6. В случае, если по истечении срока действия меры принуждения, указанной в пункте 2 части 2 настоящей статьи, допущенные нарушения не устранены, срок действия данной меры принуждения может быть продлен предписанием Банка России до устранения нарушения.

7. Предписание Банка России о применении меры принуждения, указанной в пункте 2 части 2 настоящей статьи, направляется оператору платежной системы и оператору услуг платежной инфраструктуры, в отношении которых вводится ограничение.

8. В случае неоднократного невыполнения предписаний с требованием об устранении нарушения, влияющего на бесперебойность функционирования платежной системы, в течение одного года со дня направления первого предписания Банка России об устранении такого нарушения Банк России исключает оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем.

9. В случае неоднократного в течение года применения к оператору платежной системы, являющемуся кредитной организацией, за нарушение требований настоящего Федерального закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, если указанное нарушение влияет на бесперебойность функционирования платежной системы, мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России исключает оператора платежной системы, являющегося кредитной организацией, из реестра операторов платежных систем.

10. Решение об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем оформляется в виде приказа Банка России и опубликовывается в официальном издании Банка России «Вестник Банка России». Обжалование решения Банка России об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем, а также применение мер по обеспечению иска (обеспечительных мер) не приостанавливает действия указанного решения Банка России.

11. Банк России привлекает поднадзорную организацию и ее должностных лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 35. Содержание и приоритеты наблюдения в национальной платежной системе

1. Наблюдение в национальной платежной системе включает следующие виды деятельности:

1) сбор, систематизацию и анализ информации о деятельности наблюдаемых организаций, других субъектов национальной платежной системы и связанных с ними объектов наблюдения (далее — мониторинг);

2) оценку деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения (далее — оценка);

3) подготовку по результатам указанной оценки предложений по изменению деятельности оцениваемых наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения (далее — инициирование изменений).

2. Приоритетным является наблюдение за значимыми платежными системами, которое осуществляется Банком России посредством всех видов деятельности, указанных в части 1 настоящей статьи. В отношении наблюдаемых организаций, других субъектов национальной платежной системы, платежных систем, не являющихся значимыми, а также других объектов наблюдения Банк России осуществляет мониторинг.

3. При осуществлении мониторинга Банк России вправе запрашивать и получать от наблюдаемых организаций, других субъектов национальной платежной системы информацию об оказываемых ими платежных услугах, услугах платежной инфраструктуры.

4. Банк России вправе запрашивать и получать от организаций федеральной почтовой связи информацию об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств, за исключением сведений, отнесенных Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ «О почтовой связи» к тайне связи, в порядке, установленном Банком России, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области связи.

5. При осуществлении оценки Банк России определяет степень соответствия наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения рекомендациям Банка России, к которым относятся собственные рекомендации Банка России, а также рекомендации по использованию стандартов или лучшей мировой и отечественной практики, при условии опубликования соответствующих документов в изданиях Банка России на русском языке. При необходимости Банк России издает методические разъяснения по использованию указанных рекомендаций.

6. Банк России осуществляет оценку в соответствии с методиками оценки, которые опубликовываются в официальном издании Банка России «Вестник Банка России», размещаются на интернет-сайте Банка России и при необходимости дополнительно доводятся до сведения наблюдаемых организаций.

7. До проведения оценки Банк России предлагает оператору значимой платежной системы самостоятельно провести предварительную оценку с применением опубликованных методик оценки и направлением результатов оценки в Банк России. Предварительная оценка, проведенная оператором значимой платежной системы, учитывается при проведении оценки Банком России.

8. Обобщенные результаты оценки опубликовываются и размещаются на интернет-сайте Банка России. Детализированные результаты оценки могут быть опубликованы Банком России с согласия оператора оцениваемой значимой платежной системы.

9. При инициировании изменений по результатам оценки Банк России может:

1) довести материалы оценки и ее результаты до органов управления наблюдаемой организации с их последующим обсуждением;

2) совместно с наблюдаемыми организациями разработать мероприятия по предлагаемым изменениям;

3) опубликовать и разместить на интернет-сайте Банка России информацию об отказе наблюдаемой организации принять предложенные Банком России изменения, а также позицию наблюдаемой организации по данному вопросу.

10. Банк России опубликовывает обзор результатов наблюдения за значимыми платежными системами и общий обзор результатов наблюдения в национальной платежной системе не реже одного раза в два года.

11. Порядок осуществления наблюдения в национальной платежной системе определяется нормативными актами Банка России.

Статья 36. Взаимодействие Банка России с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе

1. При осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе Банк России взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти.

2. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. — Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ.

3. При осуществлении надзора и наблюдения за платежными системами, в которых осуществляются переводы денежных средств в целях расчетов по обязательным видам страхования гражданской ответственности, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Банк России взаимодействует с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 37. Международное сотрудничество Банка России по вопросам надзора и наблюдения в национальной платежной системе

1. Сотрудничество Банка России с центральными банками и иными органами надзора и наблюдения в национальных платежных системах иностранных государств осуществляется в соответствии с заключенными с ними соглашениями (меморандумами) о сотрудничестве.

2. Банк России может запросить центральный банк и иной орган надзора и наблюдения в национальной платежной системе иностранного государства о предоставлении информации или документов, которые получены в ходе исполнения функций надзора и наблюдения, а также может предоставить центральному банку и иному органу надзора и наблюдения в национальной платежной системе иностранного государства указанные информацию или документы, которые не содержат сведений о переводах денежных средств, при условии обеспечения указанным органом надзора и наблюдения в национальной платежной системе режима сохранности информации, соответствующего установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения сохранности информации, предъявляемым к Банку России. В отношении информации и документов, которые получены от центральных банков и иных органов надзора и наблюдения в национальных платежных системах иностранных государств, Банк России обязан соблюдать требования по раскрытию информации в соответствии с заключенными соглашениями (меморандумами) о сотрудничестве.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 38. Заключительные положения

1. Организации, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона являлись обязанными лицами по денежным обязательствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (далее — обязанные организации), вправе продолжать принятие на себя таких денежных обязательств в течение 15 месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

2. В течение срока, указанного в части 1 настоящей статьи, обязанная организация вправе также осуществить уступку прав требования и перевод долга по принятым денежным обязательствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, кредитной организации, имеющей право осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств. В этом случае обязанная организация обязана уведомить физических лиц о предстоящей уступке прав требования и переводе долга путем размещения соответствующего объявления в средствах массовой информации, на своем интернет-сайте, а также вправе направить уведомление иным способом.

3. Если в течение 30 календарных дней с момента первого размещения уведомления в средствах массовой информации или на своем интернет-сайте физическое лицо не направило в адрес обязанной организации в письменном или электронном виде свои возражения против уступки прав требования и перевода долга, считается, что физическое лицо выразило согласие на уступку прав требования и перевод долга.

4. Если физическое лицо в срок, указанный в части 3 настоящей статьи, направило в адрес обязанной организации в письменном или электронном виде свои возражения против уступки прав требования и перевода долга, обязанная организация не вправе осуществить уступку прав требования и перевод долга. В этом случае обязательства между обязанной организацией и физическим лицом в части денежных обязательств, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, прекращаются с момента получения обязанной организацией возражений физического лица. При этом обязанная организация должна в течение трех рабочих дней со дня обращения физического лица возвратить остаток денежных средств, переданных ей физическим лицом в целях принятия обязанной организацией денежных обязательств, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.

5. Кредитные организации, осуществляющие перевод электронных денежных средств на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. Организации, осуществляющие деятельность операторов платежных систем, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и направить в Банк России регистрационное заявление в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанной статьи настоящего Федерального закона.

7. Положения части 11 статьи 16 и пункта 3 части 12 статьи 21 настоящего Федерального закона в части привлечения операционного центра и (или) платежного клирингового центра применяются по истечении трех лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

8. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона деятельность банковских платежных агентов (субагентов) без использования специального банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств в соответствии с частями 5 и 6 статьи 14 настоящего Федерального закона не допускается.

9. Действие статьи 14 настоящего Федерального закона распространяется на отношения, возникшие из договоров, ранее заключенных кредитными организациями и организациями, не являющимися кредитными организациями, а также индивидуальными предпринимателями в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Статья 39. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 12 — 16 статьи 3, статьи 5, 6 и 8 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статьи 1, 2, пункты 1, 6 — 11, 20 — 25 статьи 3, статьи 15 и 16, части 1 — 7 статьи 17, статьи 18 — 25, 27 — 37 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Части 2, 4 — 8, 11 — 16 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 30 месяцев после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 267-ФЗ)

Президент

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль

27 июня 2011 года

N 161-ФЗ

Закон о кредитной кооперации

18 июля 2009 года N 190-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

Принят

Государственной Думой

3 июля 2009 года

Одобрен

Советом Федерации

7 июля 2009 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель и основные понятия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских кооперативов.

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и их объединения, правовые и экономические основы создания и деятельности которых определяются Федеральным HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115865;fld=134;dst=100010законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

3. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) кредитная кооперация — система кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений;

2) кредитный потребительский кооператив (далее — кредитный кооператив) — добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков);

3) кредитный потребительский кооператив граждан — кредитный кооператив, членами которого являются исключительно физические лица;

4) кредитный кооператив второго уровня — кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы;

5) член кредитного кооператива (пайщик) — физическое или юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива;

6) взносы члена кредитного кооператива (пайщика) — предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов кредитного кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен уставом кредитного кооператива;

7) членский взнос — денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива (пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели в порядке, который определен уставом кредитного кооператива;

8) вступительный взнос — денежные средства, вносимые в случае, если это предусмотрено уставом кредитного кооператива, при вступлении в кредитный кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в кредитный кооператив, в размере и порядке, которые определены его уставом;

9) дополнительный взнос — членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=100720пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации;

10) паевой взнос — денежные средства, переданные членом кредитного кооператива (пайщиком) в собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена кредитного кооператива (пайщика);

11) обязательный паевой взнос — паевой взнос, предусмотренный уставом кредитного кооператива и вносимый членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив в обязательном порядке;

12) добровольный паевой взнос — паевой взнос, добровольно вносимый членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив помимо обязательного паевого взноса в случае, если возможность и порядок его внесения предусмотрены уставом кредитного кооператива;

13) начисления на паевые взносы — денежные средства, начисляемые за счет части доходов кредитного кооператива по итогам его деятельности за финансовый год, распределяемые пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кредитного кооператива (пайщика) и выплачиваемые членам кредитного кооператива (пайщикам) или присоединяемые к паенакоплению (паю) члена кредитного кооператива (пайщика) в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;

14) паенакопление (пай) члена кредитного кооператива (пайщика) — сумма паевых взносов члена кредитного кооператива (пайщика) и начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;

15) паевой фонд — фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый кредитным кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива;

16) резервный фонд — фонд, формируемый из части доходов кредитного кооператива, в том числе из взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива;

17) фонд финансовой взаимопомощи — фонд, формируемый из части имущества кредитного кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый для предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам);

18) финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива (пайщиков) — организованный кредитным кооперативом процесс объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;

19) внутренние нормативные документы кредитного кооператива — положения и иные документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность кредитного кооператива, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) или иными органами кредитного кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

20) аффилированные лица — физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=61977;fld=134;dst=100051законодательством Российской Федерации;

21) привлеченные средства — денежные средства, полученные кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании договоров займа, иных договоров, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также денежные средства, полученные кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками), на основании договора займа и (или) договора кредита;

22) отчетный период — первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.

Статья 2. Правовые основы создания и деятельности кредитных кооперативов

Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов являются Гражданский HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=100723кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов.

Статья 3. Деятельность кредитного кооператива

1. Кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:

1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива;

2) размещения указанных в HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100039пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

2. Кредитный кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100084статьей 6 настоящего Федерального закона, при условии, если такая деятельность служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного кооператива.

3. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

1) финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков);

2) ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся его членами;

3) добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других членов кредитного кооператива (пайщиков);

4) самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков) в управлении кредитным кооперативом;

5) равенства прав членов кредитного кооператива (пайщиков) при принятии решений органами кредитного кооператива независимо от размера внесенных членом кредитного кооператива (пайщиком) взносов (один член кредитного кооператива (пайщик) — один голос);

6) равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к участию в процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного кооператива;

7) равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к информации о деятельности кредитного кооператива;

8) солидарного несения членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 4. Порядок осуществления деятельности кредитного кооператива

1. Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании:

1) договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;

2) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100358законом.

2. Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком — членом кредитного кооператива (пайщиком).

3. Возврат займа членом кредитного кооператива (пайщиком) может обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными предусмотренными федеральными HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=101613законами или договором займа способами.

Статья 5. Государственное регулирование кредитной кооперации

1. Государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется определяемым Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности, контролю и надзору в сфере кредитной кооперации (далее — уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет следующие функции:

1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций и иных объединений кредитных кооперативов;

2) устанавливает дополнительные финансовые нормативы помимо финансовых нормативов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3) устанавливает HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=104335;fld=134;dst=100011порядок размещения средств резервного фонда кредитного кооператива;

4) ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;

5) ведет государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, осуществляет включение сведений о некоммерческих организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов и исключение сведений о некоммерческих организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов в HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115213;fld=134;dst=100009порядке, установленном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100208законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях;

6) осуществляет взаимодействие с саморегулируемыми организациями кредитных кооперативов и контроль за исполнением саморегулируемыми организациями кредитных кооперативов и их членами положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов в порядке, предусмотренном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100470статьей 41 настоящего Федерального закона;

7) осуществляет контроль за деятельностью кредитных кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, а также за деятельностью кредитных кооперативов второго уровня;

8) обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. В отношении кредитных кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, и в отношении кредитных кооперативов второго уровня уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе:

1) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и у иных органов государственного контроля и надзора;

2) запрашивать и получать у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние нормативные документы и иные документы, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) и иными органами кредитного кооператива;

3) запрашивать и получать у кредитного кооператива финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

4) не чаще одного раза в год проводить плановые проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;

5) проводить внеплановые проверки деятельности кредитных кооперативов на основании заявлений саморегулируемых организаций кредитных кооперативов и иных юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

6) по итогам проверки деятельности кредитного кооператива давать такому кредитному кооперативу обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений;

7) при выявлении нарушений требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива своим предписанием запретить кредитному кооперативу осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете;

8) направлять своих представителей на общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков);

9) обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти срок;

б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100085законом;

в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. Обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива

1. Кредитный кооператив не вправе:

1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками);

2) выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;

3) участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для кредитных кооперативов настоящим Федеральным законом;

4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;

5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) осуществлять торговую и производственную деятельность;

8) вступать в члены других кредитных кооперативов.

2. Ограничения, установленные HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100086пунктами 1 и HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=1000938 части 1 настоящей статьи, не распространяются соответственно на случаи предоставления кредитным кооперативом займов кредитному кооперативу второго уровня, членом которого он является, и вступления кредитного кооператива в кредитный кооператив второго уровня.

3. Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений правления кредитного кооператива об одобрении сделок. Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску кредитного кооператива или по иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые составляют не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

Часть 4 статьи 6 вступает в силу по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона (HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100499статья 44 данного документа).

4. Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы:

1) величина резервного фонда должна составлять не менее 5 процентов (не менее 2 процентов — для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного периода;

2) максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена кредитного кооператива (пайщика) или от нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, должна составлять не более 20 процентов (не более 30 процентов — для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на момент принятия решения о привлечении средств;

3) максимальная сумма займа, предоставляемого одному члену кредитного кооператива (пайщику), должна составлять не более 10 процентов (не более 20 процентов — для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;

4) максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, не может превышать 20 процентов (30 процентов — для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;

5) минимальная величина паевого фонда кредитного кооператива должна составлять не менее 8 процентов суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного года;

6) максимальная сумма денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), должна составлять не более 50 процентов общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков);

7) максимальная сумма денежных средств, направляемых в кредитные кооперативы второго уровня кредитным кооперативом, являющимся их членом, в том числе сумма внесенных паевых и иных взносов и сумма предоставленных кредитному кооперативу второго уровня займов, должна составлять не более 10 процентов суммы паевого фонда и привлеченных средств кредитного кооператива на момент принятия решения о направлении средств в кредитный кооператив второго уровня;

8) общая сумма денежных средств, направляемых кредитным кооперативом в течение отчетного периода на цели, не связанные с выдачей займов членам кредитного кооператива (пайщикам), не может составлять более 50 процентов общей суммы средств, привлеченных кредитным кооперативом от его членов в течение соответствующего отчетного периода.

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе устанавливать дополнительные финансовые нормативы, обязательные для соблюдения кредитными кооперативами.

6. Кредитные кооперативы вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов.

7. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости кредитного кооператива и защиты интересов своих членов (пайщиков) кредитный кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования.

8. Кредитный кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива, а также риск ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков).

9. При привлечении средств члена кредитного кооператива (пайщика) кредитный кооператив обязан предоставлять ему информацию о страховании риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива (пайщика).

Глава 2. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

Статья 7. Создание и государственная регистрация кредитного кооператива

1. Кредитные кооперативы могут быть созданы и осуществлять свою деятельность в виде кредитного кооператива, членами которого могут являться юридические и физические лица, кредитного потребительского кооператива граждан, а также в виде кредитного кооператива второго уровня.

2. Кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими лицами или 5 юридическими лицами. Кредитный кооператив, членами которого являются физические и юридические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами.

3. Кредитный кооператив создается на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу. Принципы создания кредитного кооператива устанавливаются уставом кредитного кооператива.

4. Учредители кредитного кооператива принимают решение о создании кредитного кооператива, которое оформляют протоколом, осуществляют подготовку проекта устава кредитного кооператива и организацию общего собрания учредителей кредитного кооператива, на котором принимается устав кредитного кооператива.

5. Государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется в порядке, определенном Федеральным HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=116002;fld=134законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Кредитный кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Наименование потребительского кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100038частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, должно содержать словосочетание «кредитный потребительский кооператив». Организации, не отвечающие требованиям настоящего Федерального закона, не вправе использовать в своих наименованиях словосочетание «кредитный потребительский кооператив».

7. Кредитный кооператив, членом которого является юридическое лицо, не вправе использовать в своем наименовании словосочетание «кооператив граждан».

8. Кредитный кооператив вправе в установленном настоящим Федеральным законом порядке принять решение о внесении в свой устав изменений, предусматривающих изменение вида кредитного кооператива. Изменение вида кредитного кооператива не является реорганизацией.

Статья 8. Устав кредитного кооператива

1. Устав кредитного кооператива должен предусматривать:

1) наименование и место нахождения кредитного кооператива;

2) предмет и цели деятельности кредитного кооператива;

3) порядок и условия приема в члены кредитного кооператива (пайщики), основания и порядок прекращения членства в кредитном кооперативе;

4) условия о размере паевых взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), о составе и порядке внесения паевых и иных взносов, об ответственности членов кредитного кооператива (пайщиков) за нарушение обязательств по внесению паевых и иных взносов;

5) права, обязанности и ответственность членов кредитного кооператива (пайщиков);

6) структуру, количественный состав, порядок создания, срок полномочий и компетенцию органов кредитного кооператива, порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также порядок обжалования решений органов кредитного кооператива;

7) порядок определения размера и порядок внесения дополнительного взноса для покрытия членами кредитного кооператива (пайщиками) понесенных кредитным кооперативом убытков;

8) порядок расчетов с членом кредитного кооператива (пайщиком) при прекращении его членства в кредитном кооперативе;

9) порядок формирования и использования фондов, образуемых в кредитном кооперативе;

10) порядок распределения доходов кредитного кооператива и выплат начислений на паевые взносы;

11) порядок созыва и сроки проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), порядок организации подсчета голосов;

12) порядок реорганизации и ликвидации кредитного кооператива;

13) порядок ведения реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), перечень сведений, включаемых в документы, подтверждающие членство в кредитном кооперативе;

14) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами положения.

2. В уставе кредитного кооператива помимо предусмотренных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100121частью 1 настоящей статьи положений могут содержаться другие положения, регулирующие создание и деятельность кредитного кооператива и его органов и не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав кредитного кооператива решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), подлежат государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=116002;fld=134;dst=100262законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 9. Реорганизация кредитного кооператива

1. Реорганизация кредитного кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с федеральными HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=100323законами и его уставом.

2. В случаях, установленных федеральными законами, реорганизация кредитного кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких кредитных кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда в порядке, установленном федеральными законами.

3. При реорганизации кредитного кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам реорганизуемого кредитного кооператива в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс реорганизуемого кредитного кооператива утверждается общим собранием членов реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав реорганизуемого кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого кредитного кооператива, в том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости имущества реорганизуемого кредитного кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого кредитного кооператива после даты, на которую составлен передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива. Если разделительный баланс кредитного кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам реорганизуемого кредитного кооператива перед его кредиторами.

4. Реорганизация кредитного кооператива осуществляется в порядке, установленном решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) о его реорганизации, или, если решение о реорганизации кредитного кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда. При реорганизации кредитного кооператива в форме разделения член реорганизуемого кредитного кооператива (пайщик) становится членом (пайщиком) одного из вновь возникших кредитных кооперативов. При реорганизации кредитного кооператива в форме слияния члены реорганизованных кредитных кооперативов (пайщики) становятся членами вновь возникшего кредитного кооператива (пайщиками). При реорганизации кредитного кооператива в форме присоединения члены присоединенного кредитного кооператива (пайщики) становятся членами (пайщиками) того кредитного кооператива, к которому присоединился реорганизуемый кредитный кооператив. При реорганизации кредитного кооператива в форме выделения часть членов реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) становятся членами кредитного кооператива, образованного при выделении.

5. Кредитный кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными законами. При преобразовании кредитного кооператива в производственный кооператив или некоммерческое партнерство члены реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся членами производственного кооператива или некоммерческого партнерства. При преобразовании кредитного кооператива в хозяйственное общество или товарищество члены реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся участниками хозяйственного общества или товарищества.

6. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:

1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования;

2) порядок и условия преобразования кредитного кооператива;

3) порядок обмена паенакоплений (паев) членов кредитного кооператива (пайщиков) на акции, доли участников в уставном капитале хозяйственного общества, складочном капитале товарищества или на паи членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование кредитного кооператива в хозяйственное общество, товарищество или в производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества кредитного кооператива, которое вправе получить член кредитного кооператива (пайщик), преобразованного в некоммерческое партнерство, при прекращении его членства в некоммерческом партнерстве;

4) список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие контрольно-ревизионного органа и образование такого органа отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;

5) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами и уставом такого юридического лица предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа этого юридического лица и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления такого юридического лица;

6) указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица;

7) список членов иного органа создаваемого юридического лица (за исключением общего собрания участников хозяйственного общества или товарищества, членов производственного кооператива или членов некоммерческого партнерства), если в соответствии с федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие этого органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;

8) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;

9) указание об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов;

10) иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации кредитного кооператива в форме преобразования.

7. Кредитный кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов такое уведомление направляется кредитным кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях кредитных кооперативов о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что кредитный кооператив (кредитные кооперативы) находится (находятся) в процессе реорганизации.

8. Реорганизуемый кредитный кооператив после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов уведомление о реорганизации кредитных кооперативов опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации кредитных кооперативов кредитным кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях о реорганизации реорганизуемых кредитных кооперативов. В публикуемом уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе, форма реорганизации, порядок и условия заявления кредиторами кредитного кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

9. Кредитор кредитного кооператива, если его требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации кредитного кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

10. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации кредитного кооператива, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) кредитные кооперативы несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кредитного кооператива.

11. Кредитный кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения. При реорганизации кредитного кооператива в форме присоединения к нему другого кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного кредитного кооператива.

Статья 10. Ликвидация кредитного кооператива

1. Кредитный кооператив может быть ликвидирован:

1) по решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

2. Ликвидация кредитного кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.

3. В случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного кооператива (пайщиков) меньше минимального количества, установленного HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100113частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, кредитный кооператив должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном настоящим Федеральным законом порядке. В случае невыполнения данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.

4. При принятии решения о ликвидации кредитного кооператива назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами ликвидируемого кредитного кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости имущества ликвидируемого кредитного кооператива в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115885;fld=134законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по требованию членов ликвидируемого кредитного кооператива (пайщиков) обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества такого кредитного кооператива.

5. После принятия решения о ликвидации кредитного кооператива этот кредитный кооператив не вправе осуществлять прием новых членов, привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и предоставлять займы. Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны исполнить свои обязательства перед кредитным кооперативом в сроки, установленные общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), а в случае ликвидации кредитного кооператива по решению суда — в срок, установленный судом.

6. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом в установленный в соответствии с настоящей статьей срок кредитный кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств.

7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кредитного кооператива подлежит распределению между его членами (пайщиками) пропорционально сумме их паенакоплений (паев).

8. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс ликвидируемого кредитного кооператива утверждаются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) или органом, принявшим решение о ликвидации кредитного кооператива.

9. Ликвидация кредитного кооператива считается завершенной, а кредитный кооператив — прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных кооперативов, регулируются HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115952;fld=134законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Глава 3. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ

Статья 11. Порядок приема в члены кредитного кооператива (пайщики)

1. Членами кредитного кооператива (пайщиками) могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, и (или) юридические лица.

2. Заявление о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) подается в письменной форме в правление кредитного кооператива. В указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав кредитного кооператива.

3. Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения правления кредитного кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Такая запись в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного взноса в случае, если внесение вступительного взноса предусмотрено уставом кредитного кооператива.

4. Члену кредитного кооператива (пайщику) выдается документ, подтверждающий его членство в кредитном кооперативе. Данный документ должен содержать следующие сведения:

1) наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива;

2) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) члена кредитного кооператива (пайщика) — для физического лица или наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика — члена кредитного кооператива — для юридического лица;

3) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), дату его вступления в кредитный кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), дату выдачи документа, подтверждающего членство в кредитном кооперативе;

4) иные сведения, предусмотренные федеральными законами и уставом кредитного кооператива.

Статья 12. Ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков)

1. Кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащий следующие сведения:

1) регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков);

2) фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) — для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) — для юридического лица;

3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива (пайщика) документа — для физического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика — для физического лица — индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика — для юридического лица;

4) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика);

5) дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном кооперативе;

6) иные предусмотренные уставом кредитного кооператива сведения.

2. При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись.

Статья 13. Права и обязанности члена кредитного кооператива (пайщика)

1. Член кредитного кооператива (пайщик) имеет право:

1) получать займы на условиях, предусмотренных положением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;

2) вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном уставом кредитного кооператива, передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании договора займа, а также на основании иных договоров, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3) участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков):

а) инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, определенном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100255статьей 18 настоящего Федерального закона;

б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), с правом одного голоса;

г) избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;

4) получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и с отчетом о ее исполнении;

5) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном кооперативе в порядке, предусмотренном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100222частью 4 статьи 14 настоящего Федерального закона;

6) осуществлять другие права члена кредитного кооператива (пайщика), предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

2. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан:

1) соблюдать устав кредитного кооператива и выполнять решения органов кредитного кооператива;

2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=100720пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;

4) своевременно возвращать полученные от кредитного кооператива займы, а при прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно возвратить полученные от кредитного кооператива займы;

5) исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика), предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

Статья 14. Прекращение членства в кредитном кооперативе

1. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае:

1) выхода из кредитного кооператива;

2) исключения из членов кредитного кооператива;

3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица — члена кредитного кооператива;

4) прекращения юридического лица — члена кредитного кооператива (пайщика) в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=116002;fld=134;dst=100348статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

5) смерти члена кредитного кооператива (пайщика) — физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке;

6) прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации;

7) ликвидации кредитного кооператива;

8) прекращения кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=116002;fld=134;dst=100348статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной форме в правление кредитного кооператива. Порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).

3. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей, предусмотренных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100204частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона, правление кредитного кооператива вправе исключить его из членов кредитного кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть оспорено в судебном порядке.

4. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100212пунктами 1 — HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=1002143 части 1 настоящей статьи, члену кредитного кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика). Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица — члена кредитного кооператива (пайщика), либо со дня принятия решения об исключении его из членов кредитного кооператива (пайщиков). Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в кредитном кооперативе, выплачиваются члену кредитного кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного кооператива (пайщика) перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену кредитного кооператива (пайщику) и иные обязательства кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену кредитного кооператива (пайщику).

5. В случае смерти члена кредитного кооператива (пайщика) — физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не является членом данного кредитного кооператива (пайщиком) и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика). Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100222частью 4 настоящей статьи. В случае, если паенакопление (пай) умершего члена кредитного кооператива (пайщика) перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены кредитного кооператива (пайщики), определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены кредитного кооператива (пайщики), кредитный кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика). В случае отсутствия наследников у умершего члена кредитного кооператива (пайщика) порядок наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134кодексом Российской Федерации. В случае, если кредитный кооператив имеет обязательства перед умершим членом кредитного кооператива (пайщиком) по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика).

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ

Статья 15. Органы кредитного кооператива

1. Органами кредитного кооператива являются общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива, единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива (наблюдательный совет кредитного кооператива, ревизионная комиссия или ревизор кредитного кооператива) (далее также — контрольно-ревизионный орган), а также иные органы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

2. Структура, порядок создания и деятельности органов кредитного кооператива, их полномочия устанавливаются настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

3. Решения органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного кооператива (пайщика) могут быть обжалованы на общем собрании кредитного кооператива в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива, либо оспорены в судебном порядке.

4. В состав правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии или ревизора кредитного кооператива), на должность единоличного исполнительного органа кредитного кооператива не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

Статья 16. Заинтересованные лица. Конфликт интересов

1. Лица, избранные или назначенные в состав органов кредитного кооператива, признаются лицами, заинтересованными в совершении кредитным кооперативом сделок с другими организациями или гражданами (далее — заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан.

2. Заинтересованность в совершении кредитным кооперативом сделок влечет конфликт интересов заинтересованных лиц и кредитного кооператива.

3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы кредитного кооператива и не должны использовать возможности кредитного кооператива или допускать их использование в целях, не предусмотренных уставом кредитного кооператива. В целях настоящей статьи под термином «возможности кредитного кооператива» понимаются принадлежащие кредитному кооперативу имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах кредитного кооператива, имеющая для него ценность.

4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой намеревается быть кредитный кооператив:

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности правлению кредитного кооператива;

2) сделка должна быть одобрена правлением кредитного кооператива до ее совершения.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной по иску кредитного кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

6. Заинтересованное лицо несет перед кредитным кооперативом ответственность в размере убытков, причиненных им кредитному кооперативу в связи с нарушением требований, установленных настоящей статьей. Если убытки причинены кредитному кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед кредитным кооперативом является солидарной.

Статья 17. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков)

1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) является высшим органом управления кредитного кооператива.

2. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе правления кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива либо по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

3. К исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) относятся:

1) утверждение устава кредитного кооператива, внесение изменений и дополнений в устав кредитного кооператива или утверждение устава кредитного кооператива в новой редакции;

2) утверждение положения о членстве в кредитном кооперативе, положения о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кредитного кооператива, положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), положения об органах кредитного кооператива, положения о порядке распределения доходов кредитного кооператива, а также иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива, утверждение которых отнесено уставом кредитного кооператива к компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);

3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчета о ее исполнении;

4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено настоящим Федеральным законом, а также принятие решения о выходе из таких объединений;

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива;

6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;

7) утверждение решений правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случаях, предусмотренных уставом кредитного кооператива;

8) отмена решений органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного кооператива (пайщика) в случае обжалования таких решений общему собранию членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива;

9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива;

10) принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива (пайщиков);

11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);

12) иные вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).

Статья 18. Порядок проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков)

1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть очередным или внеочередным.

2. Очередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) проводится в установленные уставом кредитного кооператива сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3. Внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть созвано по инициативе правления кредитного кооператива, по требованию иных органов кредитного кооператива или по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

4. В случае, если внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) созывается по требованию контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, иных органов кредитного кооператива или по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) должно принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) или об отказе в его созыве. Решение правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), а также непринятие решения о созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.

5. Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) с указанием повестки дня направляется членам кредитного кооператива (пайщикам) не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. В указанные сроки уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) должно быть направлено каждому члену кредитного кооператива (пайщику) заказным письмом по указанному членом кредитного кооператива (пайщиком) почтовому адресу или вручено под расписку либо, если это предусмотрено указанным уставом, опубликовано в средствах массовой информации, определенных уставом кредитного кооператива. Уставом кредитного кооператива может быть предусмотрен иной способ направления указанного уведомления в письменной форме о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).

6. В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива (пайщиков) должны быть указаны:

1) полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения;

2) форма проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) (собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных);

3) дата, место и время проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). В случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования должны быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

4) повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);

5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке соответствующего общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), относятся годовой отчет кредитного кооператива, заключения контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в правление кредитного кооператива и контрольно-ревизионный орган, проект вносимых в устав кредитного кооператива изменений и дополнений или проект устава кредитного кооператива в новой редакции, проекты положений и иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива, проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), а также иная предусмотренная уставом кредитного кооператива информация.

7. Член кредитного кооператива (пайщик) вправе участвовать в общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) лично или через своего представителя. На общем собрании член кредитного кооператива (пайщик) вправе представлять по доверенности не более пяти других членов кредитного кооператива (пайщиков).

8. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков). При отсутствии кворума очередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) с той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

9. В кредитном кооперативе с количеством членов более 200 для определения кворума общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и подсчета голосов при голосовании из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), а в случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются правлением кредитного кооператива. В случае, если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), обязанности счетной комиссии исполняют члены правления кредитного кооператива, участвующие в работе общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).

10. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), определяет кворум общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кредитного кооператива (пайщиков) или их уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования.

13. Решения, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), и итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), в ходе которого проводилось голосование.

14. Решения по вопросам, указанным в HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100243пунктах 1 — HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=1002486 части 3 статьи 17 настоящего Федерального закона, принимаются двумя третями голосов членов кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков). Федеральными законами и уставом кредитного кооператива могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков).

15. Решение общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), исполнение которого может повлечь ответственность членов иных органов кредитного кооператива, может быть оспорено ими в судебном порядке.

Статья 19. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных

1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может проводиться в форме собрания уполномоченных. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива (пайщиков), не входящих в состав правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива (наблюдательного совета, ревизионной комиссии, ревизора). Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива не может осуществлять функции уполномоченного. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками). Срок, на который избирается уполномоченный, не может превышать пять лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.

2. Порядок избрания уполномоченных для проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных, порядок проведения собраний части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных, срок полномочий избранных уполномоченных, возможность досрочного переизбрания уполномоченных предусматриваются уставом кредитного кооператива.

3. Количество членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых избираются уполномоченные, определяется уставом кредитного кооператива.

4. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) об избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение такого собрания об избрании уполномоченных должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя и отчество уполномоченного (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

2) количество членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;

3) фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или национального обычая) — членов кредитного кооператива (пайщиков) или наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц — членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;

4) срок полномочий.

5. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), с учетом положений настоящей статьи.

Статья 20. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования

1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть проведено в форме заочного голосования.

2. При проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных членами кредитного кооператива (пайщиками) бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену кредитного кооператива (пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. Решения, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов кредитного кооператива (пайщиков) в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).

3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании органов кредитного кооператива, о внесении изменений и дополнений в устав кредитного кооператива или о принятии устава кредитного кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 21. Правление кредитного кооператива

1. В периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) руководство его деятельностью осуществляется правлением кредитного кооператива. Члены правления кредитного кооператива избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок, установленный уставом кредитного кооператива, но не более чем на пять лет.

2. Правление кредитного кооператива возглавляет председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива), избираемый общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок не более чем на пять лет. Лица, избранные в состав правления кредитного кооператива, председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива) могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) полномочия члена правления кредитного кооператива и председателя кредитного кооператива (председателя правления кредитного кооператива) могут быть прекращены досрочно.

3. Председатель кредитного кооператива и члены правления кредитного кооператива не могут быть членами иных избираемых общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) коллегиальных органов кредитного кооператива.

4. Проведение заседания правления кредитного кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов правления, предусмотренного уставом кредитного кооператива. Решения правления кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов правления кредитного кооператива.

5. Правление кредитного кооператива осуществляет прием в члены кредитного кооператива (пайщики) и исключение из членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с уставом кредитного кооператива, ведет реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), осуществляет подготовку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), формирует повестку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), направляет уведомления о его созыве, принимает решения об одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, предусмотренных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100095частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления кредитного кооператива настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива. Правление кредитного кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).

6. Члены правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу эти убытки.

7. Члены правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае, если решение правления кредитного кооператива повлекло возникновение убытков кредитного кооператива, от ответственности за причинение кредитному кооперативу таких убытков освобождаются члены правления кредитного кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления кредитного кооператива.

Статья 22. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива

1. Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива).

2. Уставом кредитного кооператива может быть предусмотрено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа кредитного кооператива директором (исполнительным директором) кредитного кооператива. В этом случае устав кредитного кооператива должен предусматривать разделение полномочий между председателем (председателем правления) кредитного кооператива и директором (исполнительным директором) кредитного кооператива и порядок осуществления ими своих функций. Директор (исполнительный директор) кредитного кооператива может не являться членом кредитного кооператива (пайщиком).

3. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива без доверенности действует от имени кредитного кооператива, в том числе:

1) представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива;

3) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.

4. Порядок назначения (избрания) на должность, освобождения от должности и полномочия единоличного исполнительного органа кредитного кооператива определяются уставом кредитного кооператива, внутренними нормативными документами кредитного кооператива, а также договором, заключенным между кредитным кооперативом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. Договор между кредитным кооперативом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, подписывается от имени кредитного кооператива лицом, определенным уставом кредитного кооператива, или лицом, уполномоченным решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).

5. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по вине которого кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить кредитному кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными законами и уставом кредитного кооператива.

Статья 23. Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор) кредитного кооператива

1. Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор) кредитного кооператива осуществляет контроль за деятельностью кредитного кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные уставом кредитного кооператива. В кредитном кооперативе с количеством членов более 200 полномочия контрольно-ревизионного органа осуществляет наблюдательный совет или ревизионная комиссия кредитного кооператива.

2. Контрольно-ревизионный орган подотчетен общему собранию членов кредитного кооператива (пайщиков). Председатель и члены контрольно-ревизионного органа избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, определенном уставом кредитного кооператива. Лица, избранные в состав контрольно-ревизионного органа, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) полномочия члена контрольно-ревизионного органа могут быть прекращены досрочно. Член контрольно-ревизионного органа не вправе передавать свои полномочия другим лицам. Член контрольно-ревизионного органа не может быть членом правления кредитного кооператива, единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, членом комитета по займам кредитного кооператива.

3. Контрольно-ревизионный орган в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности кредитного кооператива. Контрольно-ревизионный орган обязан проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива до ее утверждения общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).

4. Контрольно-ревизионный орган в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на получение от органов кредитного кооператива любой информации о деятельности кредитного кооператива.

5. Контрольно-ревизионный орган вправе созывать общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в случае, если правление кредитного кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных предусмотренных федеральным законом и определенных уставом кредитного кооператива случаях.

6. Члены контрольно-ревизионного органа вправе присутствовать на заседаниях правления кредитного кооператива без права голоса.

7. Согласие контрольно-ревизионного органа в обязательном порядке дается в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива.

8. Заседания контрольно-ревизионного органа созываются председателем контрольно-ревизионного органа или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже, чем это определено уставом кредитного кооператива.

9. Проведение заседания контрольно-ревизионного органа правомочно, если на нем присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества членов контрольно-ревизионного органа, присутствующих на его заседании.

10. Члены контрольно-ревизионного органа не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в кредитном кооперативе по трудовому договору.

Статья 24. Комитет по займам кредитного кооператива

1. В кредитном кооперативе может быть создан комитет по займам кредитного кооператива (далее — комитет по займам). Создание комитета по займам является обязательным в кредитных кооперативах с количеством членов кредитного кооператива (пайщиков) более 1 000.

2. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) и об их возврате в порядке, определенном положением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).

3. Комитет по займам избирается общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) работников кредитного кооператива, не являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками). Лица, избранные в состав комитета по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно.

4. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы кредитного кооператива.

5. В случае, если в кредитном кооперативе не создан комитет по займам, в уставе кредитного кооператива должны быть предусмотрены положения, определяющие орган кредитного кооператива, принимающий решения о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам).

Глава 5. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

Статья 25. Источники формирования имущества кредитного кооператива

1. Имущество кредитного кооператива формируется за счет:

1) паевых и иных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), предусмотренных настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива;

2) доходов от деятельности кредитного кооператива;

3) привлеченных средств;

4) иных не запрещенных законом источников.

2. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива.

3. Кредитный кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его использования принимается общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). Неделимый фонд кредитного кооператива подлежит распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного кооператива.

4. Фонды кредитного кооператива (паевой фонд, резервный фонд, фонд финансовой взаимопомощи и иные фонды), порядок их формирования и использования определяются внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

Статья 26. Имущественная ответственность кредитного кооператива и членов кредитного кооператива (пайщиков)

1. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, предусмотренного HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100367статьей 32 настоящего Федерального закона. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.

2. Обращение взыскания по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) на паенакопление (пай) этого члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Взыскание по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) не может быть обращено на неделимый фонд кредитного кооператива.

3. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет дополнительных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков).

4. Лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в кредитный кооператив, если это определено уставом кредитного кооператива, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива и согласно нести такую ответственность.

Статья 27. Распределение доходов кредитного кооператива

1. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года, могут распределяться между членами кредитного кооператива (пайщиками) путем начисления на паевые взносы.

2. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и утверждается общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кредитного кооператива (пайщика). По решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) начисления на паевые взносы могут быть выплачены членам кредитного кооператива (пайщикам) или присоединены к паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива (пайщиков).

Статья 28. Бухгалтерский учет, отчетность кредитного кооператива

1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую (бухгалтерскую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного кооператива подлежат обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или сумма активов баланса кредитного кооператива предполагают проведение обязательного аудита в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115871;fld=134;dst=100467законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Статья 29. Хранение документов кредитного кооператива

1. Кредитный кооператив обязан хранить следующие документы:

1) устав кредитного кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке;

2) документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитного кооператива;

3) реестр членов кредитного кооператива (пайщиков);

4) финансовую (бухгалтерскую) отчетность кредитного кооператива, сметы доходов и расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права кредитного кооператива на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние нормативные документы кредитного кооператива;

6) положения о своих филиалах и представительствах;

7) протоколы общих собраний членов кредитного кооператива (пайщиков), заседаний правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, протоколы собраний членов кредитного кооператива (пайщиков) об избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков);

8) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа кредитного кооператива;

9) другие документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

2. Кредитный кооператив хранит документы, предусмотренные HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100346частью 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=104953;fld=134;dst=100012сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ,

ЧЛЕНАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Статья 30. Особенности привлечения денежных средств физических лиц — членов кредитного кооператива (пайщиков)

1. Для осуществления предусмотренной HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100038частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона деятельности кредитные кооперативы, членами которых являются физические лица, вправе привлекать денежные средства указанных лиц на основании договоров передачи личных сбережений.

2. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом кредитного кооператива (пайщиком), передает кредитному кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.

3. Условия договора передачи личных сбережений определяются положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), принятым общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в предусмотренном настоящим Федеральным законом порядке. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) должно содержать единые для всех членов кредитного кооператива (пайщиков) условия о размере и порядке платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений.

4. Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор является ничтожным. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия о сумме передаваемых денежных средств, о размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата.

5. В договор передачи личных сбережений должно быть включено условие о досрочном возврате денежных средств в порядке, предусмотренном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100222частью 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, при прекращении членства физического лица в кредитном кооперативе.

Статья 31. Особенности бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица

1. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного кооператива подлежат ежегодной обязательной аудиторской проверке, если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2 000 человек.

2. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от обязательств кредитного кооператива по иным договорам.

Статья 32. Особенности имущественной ответственности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица

Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество кредитного кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств кредитного кооператива по договорам передачи личных сбережений, не допускается.

Глава 7. ОБЪЕДИНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

Статья 33. Кредитные кооперативы второго уровня

1. В целях удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения своей финансовой устойчивости кредитные кооперативы могут создавать кредитные кооперативы второго уровня. Кредитные кооперативы второго уровня формируют предусмотренные их уставом фонды, привлекают денежные средства своих членов и иные денежные средства в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и своими уставами, предоставляют займы своим членам в целях удовлетворения их финансовых потребностей, осуществляют иную деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом и уставами кредитных кооперативов второго уровня.

2. Положения настоящего Федерального закона, в том числе положения о деятельности кредитного кооператива, об обеспечении финансовой устойчивости кредитного кооператива, о создании, реорганизации и ликвидации кредитного кооператива, членстве в кредитном кооперативе, об органах кредитного кооператива, распространяются на кредитные кооперативы второго уровня.

3. Кредитные кооперативы второго уровня создаются не менее чем пятью кредитными кооперативами на основе членства по территориальному (региональному, межрегиональному, федеральному) или иному принципу.

4. Кредитный кооператив обязан уведомлять о своем вступлении в кредитный кооператив второго уровня саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, членом которой он является.

5. Кредитный кооператив второго уровня не вправе вступать в члены других кредитных кооперативов второго уровня.

6. Минимальный размер паевого фонда кредитного кооператива второго уровня должен составлять:

1) 10 миллионов рублей по истечении одного месяца с момента его создания;

2) 50 миллионов рублей по истечении одного года с момента его создания.

7. До момента формирования минимального размера паевого фонда кредитного кооператива второго уровня его средства не могут быть использованы для предоставления займов его членам, размещены на депозитных счетах в российских кредитных организациях, направлены на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, на приобретение долей в уставном капитале или акций российских кредитных организаций.

8. В случае, если размер паевого фонда кредитного кооператива второго уровня по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности по окончании периодов, установленных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100376частью 6 настоящей статьи, и каждого последующего квартала окажется меньше минимального размера паевого фонда, кредитный кооператив второго уровня в течение четырех календарных месяцев с даты окончания указанных периодов, указанного квартала должен принять решение о ликвидации, за исключением случая устранения данного несоответствия до истечения следующего квартала. В случае невыполнения данного требования ликвидация кредитного кооператива второго уровня осуществляется по решению суда.

9. Средства кредитного кооператива второго уровня могут быть использованы для предоставления займов его членам, осуществления своих организационно-хозяйственных расходов, размещены на депозитных счетах в российских кредитных организациях, направлены на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг или на приобретение долей в уставном капитале либо акций российских кредитных организаций с учетом положений HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100084статьи 6 настоящего Федерального закона. При этом максимальная сумма средств, направленная на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, на приобретение долей в уставном капитале или акций российских кредитных организаций, должна составлять не более 20 процентов величины активов кредитного кооператива второго уровня.

10. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного кооператива второго уровня подлежат ежегодной обязательной аудиторской проверке.

Статья 34. Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов

1. Кредитные кооперативы на добровольной основе вправе объединяться в союзы (ассоциации) кредитных кооперативов в целях координации деятельности кредитных кооперативов, представления и защиты их интересов, оказания им информационных, правовых и других услуг, организации подготовки работников для кредитных кооперативов, повышения квалификации работников кредитных кооперативов, осуществления научно-исследовательской и иной деятельности.

2. Порядок создания союза (ассоциации) кредитных кооперативов, его (ее) реорганизации и ликвидации, состав и полномочия его (ее) органов, взаимоотношения союза (ассоциации) кредитных кооперативов и его (ее) членов, другие вопросы создания и деятельности союза (ассоциации) кредитных кооперативов определяются федеральными законами и учредительными документами союза (ассоциации) кредитных кооперативов.

Статья 35. Саморегулируемые организации кредитных кооперативов

1. Саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее — саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

2. Деятельность саморегулируемых организаций регулируется настоящим Федеральным законом, а также HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

Часть 3 статьи 35 вступает в силу по истечении двух лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона (HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100500статья 44 данного документа).

3. Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

4. Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случае нарушения HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100389части 3 настоящей статьи.

5. Кредитный кооператив может быть членом только одной саморегулируемой организации.

6. Для вступления в члены саморегулируемой организации кредитный кооператив обязан представить:

1) заявление о вступлении в саморегулируемую организацию;

2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов;

3) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке кредитного кооператива на учет в налоговом органе;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

5) заверенные кредитным кооперативом копии внутренних нормативных документов кредитного кооператива;

6) заверенные кредитным кооперативом копии финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период;

7) заверенную кредитным кооперативом выписку из реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащую информацию о количестве членов кредитного кооператива (пайщиков);

8) иные документы, предусмотренные уставом саморегулируемой организации, правилами и стандартами саморегулируемой организации.

7. Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации принимает решение о принятии кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации в течение трех дней со дня поступления от кредитного кооператива заявления о вступлении в саморегулируемую организацию и необходимых документов, указанных в HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100392части 6 настоящей статьи.

8. Основаниями для отказа в принятии кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации являются:

1) непредоставление кредитным кооперативом предусмотренных настоящим Федеральным законом, уставом саморегулируемой организации, правилами и стандартами саморегулируемой организации документов;

2) несоответствие кредитного кооператива установленным саморегулируемой организацией условиям членства в саморегулируемой организации.

9. Кредитный кооператив, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации, вправе оспорить такой отказ в судебном порядке.

10. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации при условии объединения в составе некоммерческой организации не менее 100 кредитных кооперативов или не менее пяти кредитных кооперативов, совокупное число членов (пайщиков) которых превышает 100 тысяч, а также при условии соответствия некоммерческой организации иным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100016законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. Порядок внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов регулируется HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100216законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

11. Саморегулируемая организация вправе создавать филиалы и представительства, в том числе региональные.

12. Сведения о некоммерческой организации могут быть исключены из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по основаниям и в порядке, которые предусмотрены HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100231законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

Статья 36. Функции, права и обязанности саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами обязательные для членов саморегулируемой организации правила и стандарты;

2) разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов — членов саморегулируемых организаций, примерные формы их внутренних нормативных документов, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов документы;

3) организует обучение сотрудников кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации;

4) разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой организации, в том числе условия приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации;

5) осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации;

6) рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов;

7) ведет реестр кредитных кооперативов — членов саморегулируемой организации и предоставляет любому заинтересованному лицу содержащуюся в этом реестре информацию в установленном уставом саморегулируемой организации порядке;

8) взаимодействует с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, предусмотренном HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100239законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и иными нормативными правовыми актами;

9) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом саморегулируемой организации.

2. В соответствии с установленными настоящим Федеральным законом функциями саморегулируемая организация имеет право:

1) осуществлять проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации. При этом плановые проверки членов саморегулируемой организации осуществляются не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших жалоб и заявлений;

2) применять в отношении своих членов предусмотренные HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100102законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях, уставом саморегулируемой организации и иными документами саморегулируемой организации меры воздействия;

3) исключать кредитные кооперативы из числа членов саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и уставом саморегулируемой организации;

4) осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами саморегулируемой организации, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов с учетом особенностей, установленных для саморегулируемой организации настоящим Федеральным законом.

3. Саморегулируемая организация обязана:

1) устанавливать для членов саморегулируемой организации правила и стандарты их деятельности;

2) устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации, порядок проверок соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации, порядок применения мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации при выявлении нарушений в их деятельности;

3) создать структурное подразделение, осуществляющее контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации;

4) создать орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов при выявлении нарушений ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации;

5) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между саморегулируемой организацией кредитных кооперативов и ее членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;

6) направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения о членах саморегулируемой организации — кредитных кооперативах, количество членов которых превысит 5 тысяч физических и (или) юридических лиц;

7) извещать по мере выявления уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о нарушениях членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и положений их уставов;

8) нести иные обязанности, предусмотренные ее учредительными документами и HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

4. Установленные саморегулируемой организацией правила и стандарты обязательны для исполнения всеми ее членами.

Статья 37. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации

Саморегулируемая организация обязана опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационно-телекоммуникационных сетях информацию:

1) о составе своих членов;

2) о компенсационном фонде саморегулируемой организации (размере имущества, составляющего компенсационный фонд, об инвестиционной декларации компенсационного фонда, о фактах обращения взысканий на имущество компенсационного фонда), об иных используемых способах обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации;

3) о кредитных кооперативах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения их членства;

4) об условиях членства в саморегулируемой организации;

5) о содержании правил и стандартов саморегулируемой организации;

6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации;

7) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, правил и стандартов саморегулируемой организации;

8) иную предусмотренную федеральными законами и уставом саморегулируемой организации информацию.

Статья 38. Органы саморегулируемой организации

Структура органов саморегулируемой организации, компетенция и сроки их полномочий, порядок принятия ими решений устанавливаются учредительными и внутренними нормативными документами саморегулируемой организации в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100161законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях. Порядок формирования органов саморегулируемой организации, в том числе требование к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, определяется уставом саморегулируемой организации.

Статья 39. Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация обязана обеспечивать имущественную ответственность кредитных кооперативов, являющихся ее членами, по обязательствам перед членами кредитных кооперативов (пайщиками).

2. Саморегулируемая организация обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем формирования компенсационного фонда в соответствии с положениями настоящего Федерального закона и HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100127законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

3. В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам перед членами кредитного кооператива (пайщиками) саморегулируемая организация вправе предъявлять к кредитным кооперативам, привлекающим денежные средства своих членов — физических лиц, требования о страховании риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений.

Статья 40. Компенсационный фонд и компенсационные выплаты

1. Компенсационный фонд формируется за счет платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, части доходов от размещения средств компенсационного фонда и за счет иных не запрещенных законом источников. Порядок формирования и размер компенсационного фонда устанавливаются в уставе саморегулируемой организации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

2. Размер и порядок внесения платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд устанавливаются в уставе саморегулируемой организации. При этом размер ежегодных обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд для члена саморегулируемой организации должен составлять не менее 0,2 процента среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности. Максимальная сумма всех обязательных платежей (взносов) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд, при выплате которой платежи (взносы) в компенсационный фонд членом саморегулируемой организации больше не производятся, не должна превышать 5 процентов величины активов члена саморегулируемой организации.

3. Саморегулируемая организация вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в размере не более 20 миллионов рублей при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией. При размещении средств компенсационного фонда должны соблюдаться следующие ограничения:

1) не менее 50 процентов средств компенсационного фонда должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

2) не более 30 процентов средств компенсационного фонда может быть размещено на депозитных счетах в банках, в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, или в паи паевых инвестиционных фондов. При этом не более 5 процентов указанных средств может быть размещено в акции одного эмитента;

3) не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть инвестировано в объекты недвижимости.

4. Саморегулируемая организация не вправе размещать средства компенсационного фонда в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

5. В случае, если размер компенсационного фонда саморегулируемой организации превысит 20 миллионов рублей, саморегулируемая организация обязана:

1) в течение 30 дней со дня превышения указанного размера компенсационного фонда уведомить об этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

2) в течение одного года со дня превышения указанного размера компенсационного фонда заключить договор с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100304законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и осуществить передачу средств компенсационного фонда в доверительное управление.

6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств. Средства компенсационного фонда используются исключительно для финансового обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по их обязательствам перед членами (пайщиками) путем осуществления саморегулируемой организацией компенсационных выплат в соответствии с настоящей статьей.

7. Компенсационные выплаты, осуществляемые саморегулируемой организацией из компенсационного фонда в соответствии с настоящей статьей, производятся при недостаточности собственного имущества члена саморегулируемой организации для выполнения его обязательств перед членами (пайщиками). Решение о компенсационных выплатах принимается саморегулируемой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, правилами и стандартами саморегулируемой организации.

8. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении одного члена саморегулируемой организации не может превышать 5 процентов средств компенсационного фонда на дату принятия решения об указанной выплате.

9. На средства компенсационного фонда не может быть наложено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации.

10. Не допускается возврат членам саморегулируемой организации их платежей (взносов) в компенсационный фонд.

11. При исключении сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов средства компенсационного фонда подлежат распределению между членами саморегулируемой организации пропорционально суммам внесенных членами саморегулируемой организации платежей (взносов) в компенсационный фонд и по истечении трех лет со дня исключения некоммерческой организации из реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов выплате членам саморегулируемой организации.

12. Распределение средств компенсационного фонда утверждается общим собранием членов саморегулируемой организации и оформляется протоколом общего собрания членов саморегулируемой организации, в котором указывается список членов саморегулируемой организации, внесших платежи (взносы) в компенсационный фонд, с указанием долей средств компенсационного фонда, подлежащих выплате.

13. Средства компенсационного фонда не позднее пяти дней со дня проведения общего собрания членов саморегулируемой организации зачисляются на депозит нотариуса, где находятся до истечения трех лет со дня исключения некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. В течение срока нахождения средств компенсационного фонда на депозите нотариуса из средств компенсационного фонда могут осуществляться компенсационные выплаты лицам, указанным в протоколе общего собрания членов саморегулируемой организации, на основании вступивших в силу решений суда.

Статья 41. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций

1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности саморегулируемых организаций.

2. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится не реже одного раза в два года в соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией либо ее членами настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации может проводиться на основании материалов проверки деятельности кредитного кооператива с количеством членов более 5 тысяч, являющегося членом саморегулируемой организации.

4. При осуществлении проверки деятельности саморегулируемой организации уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе принять решение о проверке деятельности кредитного кооператива, являющегося членом саморегулируемой организации, в части соблюдения кредитным кооперативом требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений его учредительных документов, а также требований, установленных правилами и стандартами саморегулируемой организации.

5. В случае выявления нарушений требований, установленных настоящим Федеральным законом, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в саморегулируемую организацию предписание об устранении в разумные сроки выявленных нарушений. Предписание уполномоченного федерального органа исполнительной власти об устранении выявленных нарушений может быть оспорено саморегулируемой организацией в судебном порядке.

6. В случае неисполнения в установленный срок указанного предписания об устранении выявленных нарушений уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обращается в суд с заявлением об исключении сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.

7. Сведения о некоммерческой организации считаются исключенными из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов с даты вступления в силу решения суда об исключении таких сведений из указанного реестра.

8. При исключении сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов кредитные кооперативы, состоявшие ее членами, обязаны вступить в другие саморегулируемые организации кредитных кооперативов в течение трех месяцев с даты исключения сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. К указанным кредитным кооперативам применяются положения HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100389частей 3 и HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=1003904 статьи 35 настоящего Федерального закона.

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обязан предоставить сведения о саморегулируемых организациях, содержащиеся в Государственном реестре саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, любому кредитному кооперативу в течение пяти рабочих дней со дня подачи им заявления о предоставлении сведений.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Заключительные положения

1. Учредительные документы кредитных кооперативов и иных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность, предусмотренную HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100038частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, изданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона кредитные кооперативы и иные потребительские кооперативы, не приведшие свои учредительные документы в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100038частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до истечения установленного настоящим Федеральным законом срока для выполнения требования о вступлении кредитных кооперативов в саморегулируемые организации осуществляет контроль (надзор) за деятельностью кредитных кооперативов.

3. В отношении кредитных кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе:

1) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и у иных органов государственного надзора и контроля;

2) запрашивать у кредитного кооператива учредительные документы, положения и иные документы, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) и иными органами кредитного кооператива;

3) запрашивать у кредитного кооператива финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

4) проводить проверки соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;

5) проводить проверки деятельности кредитных кооперативов на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

6) по итогам проверки деятельности кредитного кооператива давать ему обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

7) обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае неисполнения кредитным кооперативом в установленный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти срок предписания об устранении выявленных нарушений, осуществления им деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом, или неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

8) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 43. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

Признать утратившими силу:

1) Федеральный HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=63683;fld=134закон от 7 августа 2001 года N 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3420);

2) HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=83419;fld=134;dst=100396статью 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 183-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4635).

Статья 44. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100096части 4 статьи 6 и HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100389части 3 статьи 35 настоящего Федерального закона.

2. HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100096Часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. HYPERLINK consultantplus://offline/main?base=ROS;n=89568;fld=134;dst=100389Часть 3 статьи 35 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двух лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль

18 июля 2009 года

N 190-ФЗ

Закон нотариат

HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1

HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1

HYPERLINK «http://pravo.by/»

HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1

HTMLCONTROL Forms.HTML:Submitbutton.1 HYPERLINK «javascript:self.close()» ЗАКРЫТЬ ОКНО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июля 2004 г. № 305-З

О нотариате и нотариальной деятельности

Принят Палатой представителей 22 июня 2004 года

Одобрен Советом Республики 30 июня 2004 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. № 115-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 78, 2/1212) ;

Закон Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г. № 300-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1397) ;

Закон Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г. № 301-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1398) ;

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 315-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1412) ;

Закон Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. № 348-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 157, 2/1445) ;

Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 378-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 172, 2/1475) ;

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 434-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1531) ;

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 43-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 2/1595) ;

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1884) ;

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 411-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1963)

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные, социально-экономические основы нотариата, задачи и принципы нотариальной деятельности в Республике Беларусь, а также регулирует отношения в области осуществления нотариальной деятельности.

РАЗДЕЛ ІОСНОВЫ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

ГЛАВА 1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Нотариат в Республике Беларусь

Нотариат в Республике Беларусь включает государственных и частных нотариусов (далее, если не указано иное, – нотариусы), уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов (далее – уполномоченные должностные лица), дипломатических агентов дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь (далее, если не определено иное, – должностные лица дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь), обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий от имени Республики Беларусь.

Статья 2. Правовая основа деятельности нотариата

Правовую основу деятельности нотариата составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон и другие акты законодательства, а также международные договоры Республики Беларусь.

Статья 3. Основная задача нотариата

Основной задачей нотариата в Республике Беларусь является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий от имени Республики Беларусь.

Статья 4. Нотариальная деятельность

1. Под нотариальной деятельностью понимается совершение от имени Республики Беларусь нотариусами, уполномоченными должностными лицами, должностными лицами дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь нотариальных действий, предусмотренных настоящим Законом, другими актами законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь.

2. Частная нотариальная деятельность не является предпринимательской деятельностью.

Статья 5. Основные принципы нотариальной деятельности

Нотариальная деятельность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, беспристрастности, независимости, тайны нотариального действия.

Статья 6. Законность при осуществлении нотариальной деятельности

1. Нотариусы, уполномоченные должностные лица при осуществлении нотариальной деятельности руководствуются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и другими актами законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь.

2. Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны отказать гражданам и юридическим лицам в совершении нотариального действия в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 62 настоящего Закона.

Статья 7. Беспристрастность при осуществлении нотариальной деятельности

1. Нотариальная деятельность осуществляется на равных условиях для всех лиц независимо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

2. Нотариусы, уполномоченные должностные лица не вправе совершать нотариальные действия, результаты которых представляют для них имущественный или иной личный интерес.

Нотариусы, уполномоченные должностные лица не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер), а также на имя и от имени работников соответствующих государственной нотариальной конторы, нотариального бюро или местного исполнительного и распорядительного органа.

Уполномоченные должностные лица не вправе совершать нотариальные действия также на имя и от имени соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа.

Должностные лица, указанные в пунктах 1 и 4 статьи 51 настоящего Закона, не вправе удостоверять завещания и доверенности на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер).

3. В случаях, указанных в частях первой–третьей пункта 2 настоящей статьи, нотариальные действия совершаются государственным нотариусом любой другой государственной нотариальной конторы, частным нотариусом, работающим в составе любого другого нотариального бюро, или уполномоченным должностным лицом другого местного исполнительного и распорядительного органа.

4. В случае, если согласно законодательству Республики Беларусь нотариальные действия должны быть совершены определенным нотариусом, уполномоченным должностным лицом, место совершения нотариального действия определяется главным управлением юстиции соответствующего областного (Минского городского) исполнительного комитета (далее – главное управление юстиции).

Статья 8. Независимость при осуществлении нотариальной деятельности

1. В своей деятельности нотариусы, уполномоченные должностные лица независимы и подчиняются только требованиям законодательства Республики Беларусь.

2. Противоправное воздействие на нотариусов, уполномоченных должностных лиц при исполнении ими возложенных на них обязанностей не допускается и влечет за собой установленную законодательными актами Республики Беларусь ответственность.

Статья 9. Тайна нотариального действия

1. Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать тайну нотариального действия.

2. Сведения (документы) по совершенному нотариальному действию выдаются только гражданам и юридическим лицам, от имени, на имя, по поручению либо в отношении которых было совершено это действие.

3. Сведения (документы) по совершенному нотариальному действию выдаются по письменному требованию:

3.1. судей общих судов по имеющимся в их производстве уголовным или гражданским делам;

3.2. судей хозяйственных судов по имеющимся в их производстве делам, связанным с рассмотрением хозяйственных (экономических) споров;

3.3. прокуроров и заместителей прокуроров;

3.4. органов уголовного преследования по находящимся у них на рассмотрении материалам или в их производстве уголовным делам. Документы по совершенному нотариальному действию выдаются органам уголовного преследования по находящимся в их производстве уголовным делам в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь для проведения выемки документов;

3.5. органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

3.6. таможенных органов по имеющимся в их производстве делам об административных таможенных правонарушениях;

3.7. налоговых органов по проводимым ими налоговым проверкам;

3.8. других государственных органов (должностных лиц) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

3.9. государственных страховых организаций, Белорусского бюро по транспортному страхованию и (или) страховых организаций, в уставных фондах которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, для решения вопроса о назначении страховой выплаты;

3.10. адвокатов в связи с необходимостью составления документов правового характера при подготовке к судебному разбирательству при предъявлении удостоверения адвоката и доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, или ордера;

3.11. регистраторов республиканской или территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для удостоверения документов, являющихся основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, а также для внесения исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882), за исключением документов, которые в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь представляются только заинтересованными лицами.

4. Сведения о завещании при жизни завещателя выдаются завещателю, а после его смерти – лицам и органам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, а также супругу, родителям, детям, внукам, деду, бабке, родным братьям и сестрам завещателя.

5. Сведения, полученные при принятии мер по охране наследства из банков и небанковских кредитно-финансовых организаций об имеющихся у них во вкладах, на счетах или переданных им на хранение деньгах (валюте), валютных и иных ценностях, принадлежащих наследодателю, нотариус может сообщить только исполнителю завещания и наследникам.

6. Правила о соблюдении тайны нотариального действия распространяются также на лицо, которому о совершенном нотариальном действии стало известно в связи с исполнением им служебных обязанностей.

7. Лицо, виновное в разглашении тайны нотариального действия, несет установленную законодательными актами Республики Беларусь ответственность.

ГЛАВА 2ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Статья 10. Нотариусы

1. Нотариальные действия в Республике Беларусь совершают государственные нотариусы государственных нотариальных контор и частные нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность на основании специального разрешения (лицензии).

2. При совершении нотариальных действий государственные и частные нотариусы имеют равные права и несут одинаковые обязанности. Оформленные ими документы имеют одинаковую юридическую силу.

Статья 11. Уполномоченные должностные лица

1. В населенных пунктах, в которых нет государственных нотариальных контор и нотариальных бюро, нотариальные действия совершают уполномоченные должностные лица.

2. По решению местного исполнительного и распорядительного органа совершение нотариальных действий возлагается на руководителя, его заместителя, секретаря или члена местного исполнительного и распорядительного органа.

Статья 12. Должностные лица дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь

1. Нотариальные действия за пределами Республики Беларусь совершают дипломатические агенты дипломатических представительств Республики Беларусь в случае выполнения консульских функций дипломатическими представительствами Республики Беларусь и консульские должностные лица консульских учреждений Республики Беларусь.

2. Нотариальная деятельность должностных лиц дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь основывается на принципах, указанных в статье 5 настоящего Закона.

Порядок осуществления нотариальной деятельности должностными лицами дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь определяется настоящим Законом, другими актами законодательства Республики Беларусь, регулирующими деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.

ГЛАВА 3МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ АРХИВЫ. НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Статья 13. Место осуществления нотариальной деятельности

1. Местом осуществления нотариальной деятельности являются государственные нотариальные конторы, нотариальные бюро, местные исполнительные и распорядительные органы.

Осуществление нотариальной деятельности может производиться вне помещения государственной нотариальной конторы, нотариального бюро, местного исполнительного и распорядительного органа в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Беларусь:

по просьбе заинтересованного лица о выезде нотариуса, уполномоченного должностного лица;

при выезде нотариуса в агрогородки, а также в иные населенные пункты в случаях, определенных Министерством юстиции Республики Беларусь.

2. Место осуществления нотариальной деятельности должностными лицами дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь устанавливается законодательством Республики Беларусь, регулирующим деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.

Статья 14. Государственные нотариальные конторы

1. Государственные нотариальные конторы являются организационной формой осуществления нотариальной деятельности государственными нотариусами.

2. Государственные нотариальные конторы образуются Министерством юстиции Республики Беларусь в районах, городах, районах в городах.

3. В городе Минске и городах, являющихся областными центрами, одна из государственных нотариальных контор учреждается в качестве первой государственной нотариальной конторы (далее, если не указано иное, – государственная нотариальная контора).

Первая государственная нотариальная контора наряду с совершением нотариальных действий осуществляет методическое руководство государственными нотариальными конторами соответствующей административно-территориальной единицы.

На первую государственную нотариальную контору Министерством юстиции Республики Беларусь может быть возложено совершение наиболее сложных нотариальных действий.

4. Государственные нотариальные конторы не являются юридическими лицами и входят в систему Министерства юстиции Республики Беларусь.

5. Министерство юстиции Республики Беларусь ведет реестр государственных нотариальных контор.

6. Штатное расписание государственных нотариальных контор утверждается Министерством юстиции Республики Беларусь в пределах установленного фонда оплаты труда.

7. Порядок деятельности государственных нотариальных контор определяется Министерством юстиции Республики Беларусь.

Статья 15. Нотариальные округа

1. В целях совершенствования нотариального обслуживания населения в районах, городах, районах в городах могут образовываться нотариальные округа.

2. Нотариальный округ представляет собой территорию осуществления нотариальной деятельности в районе, городе, районе в городе либо в их части частным нотариусом, которому в установленном порядке предоставлено право совершения всех нотариальных действий, предусмотренных пунктом 1 статьи 48 настоящего Закона.

3. Нотариальные округа образуются Министерством юстиции Республики Беларусь по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.

Статья 16. Нотариальные бюро

1. Нотариальные бюро являются организационной формой осуществления нотариальной деятельности частными нотариусами.

2. В составе нотариального бюро могут работать один и более частных нотариусов.

3. В случае образования в районе, городе, районе в городе нотариального округа нотариальное бюро должно находиться в его пределах, если иное место расположения нотариального бюро не определено Министерством юстиции Республики Беларусь.

4. Если в районах, городах, районах в городах нотариальные округа не образованы, нотариальное бюро должно быть расположено в пределах одной или нескольких административно-территориальных единиц, на территории которых частный нотариус вправе осуществлять нотариальную деятельность.

5. В случае образования нотариальных округов в городе Минске и городах, являющихся областными центрами либо находящихся в областном подчинении, в составе нотариального бюро должно работать не менее двух частных нотариусов.

6. Нотариальное бюро не является юридическим лицом.

7. Министерство юстиции Республики Беларусь ведет реестр нотариальных бюро.

Статья 17. Ведомственные нотариальные архивы

1. Для централизованного хранения и обеспечения сохранности нотариальных документов, являющихся составной частью Национального архивного фонда Республики Беларусь, в городе Минске и городах, являющихся областными центрами, Министерством юстиции Республики Беларусь образуются ведомственные нотариальные архивы.

2. Ведомственные нотариальные архивы осуществляют хранение нотариальных документов государственных нотариальных контор, частных нотариусов, местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.

3. Порядок деятельности ведомственных нотариальных архивов определяется Министерством юстиции Республики Беларусь.

4. Ведомственные нотариальные архивы не являются юридическими лицами и входят в систему Министерства юстиции Республики Беларусь.

Ведомственный нотариальный архив имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

5. Штатное расписание ведомственных нотариальных архивов утверждается Министерством юстиции Республики Беларусь в пределах установленного фонда оплаты труда.

Статья 18. Заведующий государственной нотариальной конторой, ведомственным нотариальным архивом

1. Управление государственной нотариальной конторой, ведомственным нотариальным архивом осуществляется заведующим.

2. Заведующий государственной нотариальной конторой имеет право совершать все нотариальные действия в качестве государственного нотариуса.

3. Заведующий ведомственным нотариальным архивом имеет право выдавать архивные копии поступивших на хранение нотариально удостоверенных документов.

Статья 19. Назначение на должность и освобождение от должности работников государственной нотариальной конторы и ведомственного нотариального архива

1. Заведующий первой государственной нотариальной конторой назначается на должность и освобождается от должности Министерством юстиции Республики Беларусь, как правило, по представлению соответствующего главного управления юстиции.

2. Заведующий государственной нотариальной конторой и заведующий ведомственным нотариальным архивом назначаются на должности и освобождаются от должностей главным управлением юстиции по согласованию с Министерством юстиции Республики Беларусь.

3. Назначение на должность заведующего государственной нотариальной конторой осуществляется при условии соблюдения требований, необходимых для назначения на должность государственного нотариуса.

4. Назначение на другие должности в государственной нотариальной конторе, ведомственном нотариальном архиве и освобождение от этих должностей осуществляются главным управлением юстиции.

Статья 20. Нотариальное делопроизводство и отчетность

1. Нотариальное делопроизводство осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Министерством юстиции Республики Беларусь.

2. Исключен.

3. Нотариальное делопроизводство ведется на одном из государственных языков Республики Беларусь.

4. Если обратившийся за совершением нотариального действия гражданин не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, тексты оформляемых документов должны быть переведены ему нотариусом или уполномоченным должностным лицом, если нотариус или уполномоченное должностное лицо владеют соответствующим языком, либо переводчиком, известным нотариусу или уполномоченному должностному лицу, совершающим нотариальное действие.

Заведомо неправильный перевод влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

5. Государственные нотариальные конторы, частные нотариусы, уполномоченные должностные лица ведут статистическую и иную предусмотренную законодательством Республики Беларусь отчетность.

Статья 21. Печать, штампы и бланки нотариуса

1. Государственный нотариус имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь, наименованием государственной нотариальной конторы, указанием порядкового номера печати, а также может иметь штампы удостоверительных надписей и бланки государственной нотариальной конторы.

2. Частный нотариус имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь, указанием своего статуса (частный нотариус), фамилии, собственного имени, отчества, места осуществления нотариальной деятельности, номера специального разрешения (лицензии) на осуществление частной нотариальной деятельности, а также может иметь штампы удостоверительных надписей и бланки нотариального бюро, в составе которого он осуществляет частную нотариальную деятельность.

3. Лицо, прекратившее осуществление нотариальной деятельности, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, обязано сдать документы, образовавшиеся в результате этой деятельности, а также печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и штампы удостоверительных надписей.

ГЛАВА 4ФИНАНСИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕДОМСТВЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ АРХИВОВ. ОПЛАТА НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И УСЛУГ

Статья 22. Финансирование государственных нотариальных контор и ведомственных нотариальных архивов

1. Государственные нотариальные конторы, ведомственные нотариальные архивы финансируются за счет средств республиканского бюджета, а также за счет средств, полученных за оказание дополнительных платных услуг правового и технического характера.

2. Исключен.

3. Порядок и условия оказания государственными нотариальными конторами дополнительных платных услуг правового и технического характера, а также использования полученных ими средств определяются Министерством юстиции Республики Беларусь. При этом указанные средства направляются в первую очередь на развитие материально-технической базы государственных нотариальных контор и ведомственных нотариальных архивов.

Статья 23. Финансирование частной нотариальной деятельности

Источником финансирования деятельности частного нотариуса являются денежные средства, взимаемые за оказание нотариальных услуг правового и технического характера и остающиеся в распоряжении частного нотариуса после уплаты налогов, других обязательных платежей.

Статья 24. Оплата нотариальных действий и услуг

1. За совершение нотариальных действий нотариусы взимают государственную пошлину.

2. Государственные нотариусы за оказание дополнительных платных услуг правового и технического характера взимают плату согласно тарифам, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

3. Частные нотариусы за оказание нотариальных услуг правового и технического характера, включая совершение нотариальных действий, составление и подготовку проектов документов, взимают плату согласно тарифам, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь в процентном отношении от базовой величины.

4. Наличные расчеты по уплате государственной пошлины, тарифа за дополнительные платные услуги правового и технического характера государственных нотариальных контор, нотариальные услуги правового и технического характера, оказываемые частными нотариусами, осуществляются в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

5. При выезде нотариуса, уполномоченного должностного лица по просьбе заинтересованного лица для осуществления нотариальной деятельности вне помещения государственной нотариальной конторы, нотариального бюро, местного исполнительного и распорядительного органа это заинтересованное лицо возмещает фактически произведенные транспортные расходы, связанные с таким выездом.

6. Денежные средства, полученные частными нотариусами при осуществлении своей деятельности с нарушением установленных законодательством требований, подлежат изъятию в доход государства по решению налоговых органов.

7. За совершение нотариальных действий, а также составление проектов сделок, заявлений, изготовление копий документов и выписок из них уполномоченные должностные лица взимают государственную пошлину.

8. За совершение нотариальных действий должностными лицами дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь взимается консульский сбор в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 5ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС

Статья 25. Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на занятие должности государственного нотариуса

1. Государственным нотариусом в Республике Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, получивший свидетельство на право занятия нотариальной деятельностью и отвечающий иным требованиям законодательства Республики Беларусь.

2. Назначение на должность государственного нотариуса лиц, претендующих на занятие этой должности впервые или после трехлетнего пе